بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت نانوسيال غيرنيوتني در جريان مغشوش درون لوله

بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت نانوسيال غيرنيوتني در جريان مغشوش درون لوله

بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت نانوسيال غيرنيوتني در جريان مغشوش درون لوله

بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت نانوسيال غيرنيوتني در جريان مغشوش درون لوله

در اين تحقيق، جريان مغشوش يك نانوسيال غيرنيوتني در يك لوله افقي با مقطع مدور و با در نظر گرفتن شارحرارتي ثابت روي جداره لوله، به روش ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) شبيه سازي شده است. به اين منظور با استفاده از نرم افزار فلوئنت معادلات بقاي جرم، بقاي مومنتم و بقاي انرژي براي جريان …

بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد …

بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۲۸۰ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۲. محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران. کد COI مقاله: NCMII01_149. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۲۷۲.۲۳ کلیوبایت (فایل …

بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد …

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله – گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.

[PDF]بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد …

www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﺪﺩﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻧﺎﺳﻠﺖ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﺎﻝ ﻏﯿﺮﻧﯿﻮﺗﻨﯽ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﻐﺸﻮﺵ. ﺩﺭﻭﻥ ﻟﻮﻟﻪ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺍﯾﺮﺍﻥ (ﺳﺎﻝ:1392). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۸ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺍﺻﻞ – ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜ،ﺪﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ. ﺩﺍﻭﺩ ﻃﻐﺮﺍﻳﻲ – ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ،ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜ،ﺪﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ.

بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت نانوسيال غيرنيوتني در جريان مغشوش درون لوله. در اين تحقيق، جريان مغشوش يك نانوسيال غيرنيوتني در يك لوله افقي با مقطع مدور و با در نظر گرفتن شارحرارتي ثابت روي جداره لوله، به روش ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) شبيه سازي شده است.

بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد …

بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت نانوسيال غيرنيوتني در جريان مغشوش درون لوله. آگوست 16, 2017 مهندسی مکانیک · بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت نانوسيال غيرنيوتني در جريان مغشوش درون لوله. در اين تحقيق، جريان مغشوش يك نانوسيال غيرنيوتني در يك لوله افقي با …

بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد …

بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله … در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک لوله افقی با مقطع مدور و با در نظر گرفتن شارحرارتی ثابت روی جداره لوله، به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شبیه سازی شده است. به این منظور با …

بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد …

مقالات مشابه با مقاله: بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله. بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری و افت فشار نانوسیال در جریان مغشوش درون لوله افقی. نویسندگان: محمدحسن كیهانی ، حامد سلطان زاده ، محسن نظری ،. نوزدهمين همايش سالانه مهندسي مكانيك – 1390.

بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و – دانلود …

بررسي عددي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي و عدد ناسلت نانوسيال غيرنيوتني در جريان مغشوش درون لولهدر اين تحقيق، جريان مغشوش يك نانوسيال غيرنيوتني در يك لوله افقي با مقطع مدور و با در نظر گرفتن شارحرارتي ثابت روي جداره لوله، به روش ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) شبيه سازي شده است. به اين منظور با استفاده از …

[PDF]90 ﻫﺎ درون ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪدي ﺟﺮﯾﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮار – دانشگاه …

توسط ابراهیم نیا بجستان – ‏2009 – ‏مقالات مرتبط
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ – ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. دادﻧـﺪ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﭼـﺸﻢ. ﮔﯿـﺮ در. ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت را در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ . آن. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ. Re. ﺟﺮﯾﺎن و. ﮐﺴﺮ ﺣﺠﻤﯽ ﻧـﺎﻧﻮذرات ، ﻋـﺪد. ﻧﺎﺳﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ . دﯾﻨﮓ. و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ. ]8[. ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﺎل ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮﺑﻦ. -. آب را. ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ و. اﻓﺰا. ﯾﺶ ﺗﺎ. %350. در ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺮ ﺟﺮﻣﯽ. %5/0. در ﻋﺪد رﯾﻨﻮﻟﺪز.

[PDF]مکانيک جامدات مهندسي بررسي انتقال حرارت نانوسيال در کانال …

آنها همچنین به بررسی انتقال حرارت در نانوسیال. آب. -. اکسیدآلومینیوم درون لوله مسی در رژيم جريان آرام. پرداختند. اين آزمايش نشان داد زمانی که. 0/1. % حجمی. اکسیدآلومینیوم به آب اضافه شود عدد ناسلت به میزان. 47. %. افزايش می. يابد. لطفی و همکاران]. 12. [ انتقال حرارت. جابجايی نانو س. ی. االت. را با نگرش. های مختلف به صورت. عددی حل.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *