تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه ….

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه ….

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه ....

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه ….

چکیده این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی و بر این اساس 6 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه …. می باشد. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *