تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش الگوريتم ژنتيك

تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش الگوريتم ژنتيك

تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش الگوريتم ژنتيك

تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش الگوريتم ژنتيك

يكي از معيارهاي طراحي سازه هاي دريايي كامپوزيتي، مقاومت در مقابل انفجار در زير آب مي باشد. در اين مقاله كوشش شده است جهت بهينه سازي، پديده ي مذكور در اين نوع سازه ها در نرم افزار ABAQUS شبيه سازي و با استفاده از نتايج تجربي موجود، اين روش صحت سنجي شود. سپس با استفاده از اين روش، …

تحليل و بهينه سازي صفحه کامپوزيتي تحت بار انفجار زير …

توسط گله داري سيدعلي – ‏مقالات مرتبط
سپس با استفاده از اين روش رفتار ديناميکي سازه کامپوزيتي تحت بار انفجار زير آب بررسي شده است. در ادامه الگوريتمي ارائه شده است که به وسيله آن مي توان با تغيير زاويه و ضخامت صفحه کامپوزيتي، وزن صفحه را در شرايطي که سازه در مقابل بار انفجار زير آب دچار شکست نشود، با استفاده از الگوريتم ژنتيک بهينه نمود.

مقاله تحلیل صفحه کامپوزیتی و بهینه سازی آن به روش …

رتبه: ۵ – ‏۱ رأییکی از معیارهای طراحی سازه های دریایی کامپوزیتی، مقاومت در مقابل انفجار در زیر آب می باشد. در این مقاله کوشش شده است جهت بهینه سازی، پدیده ی مذکور در ای…

تحلیل صفحه کامپوزیتی و بهینه سازی آن به روش الگوریتم …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮﺯﯾﺘﯽ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ. ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ، ﭘﺪﯾﺪﻩ ﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. ﺑﺎ ﺳﭙﺲ .ﺷﻮﺩ ﺳﻨﺠﯽ ﺻﺤﺖ ﺭﻭﺵ ﺍﯾﻦ ،ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺒﯿﻪ ABAQUS. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﺎﺯﻩ ﮐﺎﻣﭙﻮﺯﯾﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ. ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﮊﻧﺘﯿﮏ …

تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر …

سپس با استفاده از این روش رفتار دینامیکی سازۀ کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب بررسی شده است. در ادامه الگوریتمی ارائه شده است که بهوسیله آن میتوان با تغییر زاویه و ضخامت صفحه کامپوزیتی، وزن صفحه را در شرایطی که سازه در مقابل بار انفجار زیر آب دچار شکست نشود، با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه نمود. نتایج نشان …

تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و …

توسط عیدانی نژاد – ‏2017
تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک. مقاله 7، دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 62-77 XML اصل مقاله (1233 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22113/jmst.2016.14147. نویسندگان. عبدالله عیدانی نژاد ؛ عبدالرضا کبیری …

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺘ

توسط طهانی – ‏2006 – ‏مقالات مرتبط
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎﯼ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﺘﺮ، ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ﻭ. ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ. ﻗ. ﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺑﮑـﺎﺭﮔﻴﺮﯼ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬـﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﺷـﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ. ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﻬـﻮﺭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬـﺎﯼ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ. ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ. ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ. ،. ﺩﻳﮕﺮ ﺑـﻪ ﺣـﻞ ….. ﮔﺮ ﻧﻈﻴـﺮ ﺍﻟﮕـﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴـﮏ. ،. ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺗﺪﺭﻳﺠﯽ. ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﭘﺨﺸﯽ. )scatter search(. ﺑـﻪ. ﻭﺍﺳﻄﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺟﻮﺍﺑﻬـﺎ. ﻭ ﭘﺮﻫﻴـﺰ ﺍﺯ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﮐـﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺘﯽ ﻫﻤﻴﺸـﻪ. ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ …

تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش الگوريتم …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش الگوريتم ژنتيك. يكي از معيارهاي طراحي سازه هاي دريايي كامپوزيتي، مقاومت در مقابل انفجار در زير آب مي باشد. در اين مقاله كوشش شده است جهت بهينه سازي، پديده ي مذكور در اين نوع سازه ها در نرم افزار ABAQUS شبيه سازي و با استفاده از نتايج تجربي موجود، اين روش …

تحليل و بهينه سازي صفحه كامپوزيتي تحت بار انفجار زير …

با توجه به پايين بودن نسبت وزن به استحكام در سازههاي كامپوزيتي، اين سازهها كاربردهاي فراواني در صنايع نظامي و دريايي دارند. از نتايج اين مسئله ميتوان براي بهينهسازي وزن و استحكام سازههاي دريايي كه در مقابل بار انفجار زير آب قرار ميگيرند استفاده نمود. کليدواژگان: انفجار زير آب؛ بهينه سازي؛ روش اجزاء محدود؛ الگوريتم ژنتيك؛ …

تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش الگوريتم …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش الگوريتم ژنتيك. يكي از معيارهاي طراحي سازه هاي دريايي كامپوزيتي، مقاومت در مقابل انفجار در زير آب مي باشد. در اين مقاله كوشش شده است جهت بهينه سازي، پديده ي مذكور در اين نوع سازه ها در نرم افزار ABAQUS شبيه سازي و با استفاده از نتايج تجربي موجود، اين روش …

تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش – دانلود رایگان

تحليل صفحه كامپوزيتي و بهينه سازي آن به روش الگوريتم ژنتيكيكي از معيارهاي طراحي سازه هاي دريايي كامپوزيتي، مقاومت در مقابل انفجار در زير آب مي باشد. … با استفاده از الگوريتم ژنتيك ارائه شده با تغيير زاويه و ضخامت صفحه كامپوزيتي، وزن صفحه در شرايطي كه سازه در مقابل بار انفجار زير آب دچار شكست نشود، بهينه شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *