جبران ساز خازنی و الگوریتم مکان یابی بهینه خازن گذاری با استفاده از منطق فازی وتاثیر آن در کاهش تلفات سیستم توزیع

جبران ساز خازنی و الگوریتم مکان یابی بهینه خازن گذاری با استفاده از منطق فازی وتاثیر آن در کاهش تلفات سیستم توزیع

جبران ساز خازنی و الگوریتم مکان یابی بهینه خازن گذاری با استفاده از منطق فازی وتاثیر آن در کاهش تلفات سیستم توزیع

جبران ساز خازنی و الگوریتم مکان یابی بهینه خازن گذاری با استفاده از منطق فازی وتاثیر آن در کاهش تلفات سیستم توزیع

نوع فایل:PDF تعداد صفحات :11 سال انتشار : 1394 چکیده تلفات یکی از مسایلی که در سیستم های قدرت مورد بحث و توجه زیادی قرار گرفته است.در این مقاله به کاربرد و محاسبات جبران ساز خازنی و تاثیر آن در متعادل سازی ولتاژ سیستم قدرت که در بهبود متعادل بودن فاز ها و جلوگیری از نوسانات در کل …

مقاله جبران ساز خازنی و الگوریتم مکان یابی بهینه خازن گذاری …

مشخصات نویسندگان مقاله جبران ساز خازنی و الگوریتم مکان یابی بهینه خازن گذاری با استفاده از منطق فازی وتاثیر آن در کاهش تلفات سیستم توزیع. امیرعباس …

[PDF]جبران ساز خازنی و الگوریتم مکان یابی بهینه خازن گذاری با …

CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯ ﺧﺎﺯﻧﯽ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﻣﮑﺎﻥ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺎﺯﻥ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯﯼ ﻭﺗﺎﺛﯿﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ. ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺯﯾﻊ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ (ﺳﺎﻝ:1394).

تاثیر منابع تولید پراکنده در بررسی بهینه مکان یابی خازن …

جایابی همزمان DG و خازن و بازآرایی شبکه توزیع بمنظور کاهش تلفات و بهبود … از دیگر اهداف خازن گذاری، آزاد سازی ظرفیت سیستم، بهبود پروفایل ولتاژ و … مکان یابی وتعیین اندازه همزمان خازن درشبکه توزیع به صورت چندهدفه بااستفاده … استفاده ازبانکهای خازنی جهت جبران محلی توان راکتیو بارها امری مرسوم و بااهمیت … منطق فازی |.

[PDF]ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺎزﻧﻬﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از – شرکت برق منطقه ای …

در ﻫﺮ ﺗﮑﺮار اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ … ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﮔﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎزن ﮔﺬاري اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻬﯿﻨﻪ … ﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺎزن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎزي اﺟﺮا ﻣﯿﮕﺮدد . ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در اﯾﻦ. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان و اﻧﺮژي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺎﯾﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ … ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف دارﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺟﺒﺮان ﺳﺎزي ﺑﻪ ﮔﺮه ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد . اﺳﺘﻔﺎده از.

جبران ساز خازنی و الگوریتم مکان یابی بهینه خازن گذاری با …

بهترین فایل در مورد جبران ساز,الگوریتم,مکان یابی,خازن گذاری,منطق فازی,مرجع دانش … خازن گذاری با استفاده از منطق فازی وتاثیر آن در کاهش تلفات سیستم توزیع.

جبران ساز خازنی و الگوریتم مکان یابی بهینه خازن گذاری با …

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ – جبران ساز خازنی و الگوریتم مکان یابی بهینه خازن گذاری با استفاده از منطق فازی وتاثیر آن در کاهش تلفات سیستم توزیع کاربرد در با نرم افزار …

[PDF]جایابی و تعیین اندازه بهینه خازن های موازی درشبکه های توزیع …

۲۹ آبان ۱۳۹۴ – خازن در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی به منظور کاهش تلفات، بهبوود … جبران. سازی و شاخص رروییو ولتاژ با روش الگوریتم آموزش و یوادگیری …. مکان یابی بهینه خازن استفاده کرده و نشان ….. های مورد آزمایش بوسیله خازن گذاری و دوم کمینه نمودن هزینه … همچنین هزینه مربوط به خازنهای نصب شکده مکی باشکد و سکوم.

[PDF]جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با …

توسط رجبی مشهدی – ‏2009
1. ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺎزن. ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت. ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮز. ﻊﯾ. ﺑﺎ. يﺮﯿﺑﮑﺎرﮔ. ﯾاﻟﮕﻮر. ﺘﻢ ژﻧﺘ. ﯿ. ﮏ. ﯿﺣﺒ. ﺐ رﺟﺒ. ﯽ. ﻣﺸﻬﺪ. ي … ﺣﺴﻦ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎزن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي واﻗﻌﯽ اﺳﺖ … ﺗﻠﻔﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ دارﻧﺪ. [1] . ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎي ﺧﺎزﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳ. ﺎز ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﻣﮑﺎن و … ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي. ، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔـﺮاف،. ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﺪوﻟﯽ. ،. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑـﺎ اﻟﻬـﺎم از ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺪن. اﻧﺴﺎن.

[PDF]ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻠﻔﺎت و روش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن و اﻧﺪازه ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧ – متلب سایت

ﮔﺬاري ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﺧﺎزﻧﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻓﯿﺪرﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﻟﺘﺎژ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ … ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اراﺋﻪ ﮔﺮدد . ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ روش ﺑﺎ روش ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي. PSO. ﺑ،. ﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎزﻧﮕﺬاري … ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎع ذرات، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻌﺎﻋﯽ، ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺎزن، ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻠﻔﺎت … از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎن. ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎزن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. اﺳﺖ . اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎع ذرات ﯾﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن.

[PDF]Paper Title

ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﺯﻥ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ … ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺧﺎﺯﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮژﻱ، ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻄﻮﻁ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ … ﻓﺎﺯﻱ. ﺑﻪ. ﺍﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩ. ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﺯﻥ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ [. -7 … ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﺯﻥ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ …. ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﻧﺶ ﻫﺮ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *