خانواده و فرهنگ

خانواده و فرهنگ

خانواده و فرهنگ

خانواده و فرهنگ

حیات بشري همواره بافرهنگ توأم بوده است وملّتی که فرهنگ مخصوص به خودنداشته باشد،مُرده محسوب می شود؛علاوه بر این،یک فرهنگ بالنده براي تکامل خودبایدتوانایی تبادل با سایر فرهنگ هاوجذب عناصرمثبت آنراداشته باشد؛بنابراین، تمام فرهنگهابایددرتعامل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *