رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان ….

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان ….

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان ....

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان ….

چکیده این پژوهش با هدف ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی بانک سپه شعبات استان …. در سال 1392 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 316 نفر از کارکنان شاغل در بانک shy; سپه شعبات استان …. بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه shy; گیری تصادفی shy; طبقه shy; ای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *