شبيه سازي ترموديناميكي صفر بعدي يك موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي

شبيه سازي ترموديناميكي صفر بعدي يك موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي

شبيه سازي ترموديناميكي صفر بعدي يك موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي

شبيه سازي ترموديناميكي صفر بعدي يك موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي

در اين مقاله، شبيه سازي ترموديناميكي فرايند احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از مدل صفر بعدي تك ناحيه اي و در نظر گرفتن فرايند انتقال حرارت با استفاده از روابط تجربي بين اين روابط مقايسه اي صورت گرفته است. سپس با به كار …

شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور احتراق داخلی …

در این مقاله، شبیه سازی ترمودینامیکی فرایند احتراق در موتورهای اشتعال جرقه ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از مدل صفر بعدی تک …

[PDF]شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور احتراق داخلی …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﺮﻣﻮﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺟﺮﻗﻪ ﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﺻﻔﺮ ﺑﻌﺪﯼ ﺗﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ. ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﯼ. ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺻﻔﺮ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﻭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ. ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ …

مقاله مقایسه مدلهای احتراق صفر بعدی و شبه بعدی در شبیه …

رتبه: ۱ – ‏۱ رأیکار حاضر مقایسه مدلهای ریاضی جهت شبیه سازی احتراق موتورهای اشتعال جرقه ای می باشد. مدلهای ریاضی مورد استفاده در موتورهای اشتعال جرقه ای به دو گروه اصلی مدلهای ترمودینامیکی (شبه ابعادی) و مدلهای ابعادی تقسیم می شوند. مدلهای ترمودینامیکی خود به دو زیرگروه تقسیم می شوند. مدلهای یک ناحیه ای و مدلهای چند ناحیه ای مدلهای ابعادی نیز …

[PDF]ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﻌ

ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﮕﺎﻣﻮﺗﻮﺭ meysambozorgi@auto.iust.ac.ir. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺟﺮﻗﻪ ﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺍﺳﺖ . ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ … ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻗﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻨﺪﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺮﺩ. 1[. :] -1. ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﺮ ﺑﻌﺪﻱ. (. ﺗﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻱ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ. ) -2. ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺷﺒﻪ. ﺑﻌﺪﻱ.

شبيه سازي ترموديناميكي صفر بعدي يك موتور احتراق داخلي …

شبيه سازي ترموديناميكي صفر بعدي يك موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي. در اين مقاله، شبيه سازي ترموديناميكي فرايند احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از مدل صفر بعدي تك ناحيه اي و در نظر گرفتن فرايند انتقال حرارت با استفاده از روابط تجربي بين اين روابط مقايسه …

شبيه سازي ترموديناميكي صفر بعدي يك موتور احتراق داخلي …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – شبيه سازي ترموديناميكي صفر بعدي يك موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي. در اين مقاله، شبيه سازي ترموديناميكي فرايند احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از مدل صفر بعدي تك ناحيه اي و در نظر گرفتن فرايند انتقال حرارت با استفاده از روابط تجربي بين …

شبیه سازی ترمودینامیكی صفر بعدی یك موتور احتراق داخلی …

چکیده: در اين مقاله، شبيه سازي ترموديناميكي فرايند احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از مدل صفر بعدي تك ناحيه اي و در نظر گرفتن فرايند انتقال حرارت با استفاده از روابط تجربي بين اين روابط مقايسه اي صورت گرفته است. سپس با به كار گيري از رابطه انتقال حرارت …

مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور احتراق …

۳۰ مهر ۱۳۹۵ – مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله …

دانلود مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور …

دانلود مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای. سال انتشار: ۱۳۹۲ محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران تعداد صفحات: ۶ نویسنده(ها): محسن مطهری نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران سعید شهرکی – دانشگاه علم و صنعت ایران رضا تیرگر – شرکت ملی گاز ایران. چکیده: در این مقاله، شبیه …

شبیه سازی ترمودینامیکی صفر بعدی یک موتور احتراق داخلی …

در این مقاله، شبیه سازی ترمودینامیکی فرایند احتراق در موتورهای اشتعال جرقه ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده از مدل صفر بعدی تک ناحیه ای و در نظر گرفتن فرایند انتقال حرارت با استفاده از روابط تجربی بین این روابط مقایسه ای صورت گرفته است. سپس با به کار گیری از رابطه انتقال حرارت تجربی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *