طیف سنجی مادون قرمز

طیف سنجی مادون قرمز

طیف سنجی مادون قرمز

طیف سنجی مادون قرمز

این محصول شامل مجموعه zwnj;ای از مطالب مربوط به طیف سنجی مادون قرمز به صورت پاورپوئینت مناسب برای دانشجویان و دانش zwnj;آموزان علاقه zwnj;مند در این زمینه می zwnj;باشد. …

مشاهده مقاله | طیف‌سنجی مادون قرمز (IR Spectroscopy) – آموزش …

در این مقاله به بررسی روش طیف سنجی مادون قرمز (Infrared) خواهیم پرداخت. این روش طیف سنجی کاربرد گسترده ای در اندازه گیری های کیفی و کمّی گونه های مولکولی مختلف دارد. طیف مادون قرمز که در گستره اعداد موجی 12800 – 10cm-1 (یا طول موجم های 0.78 – 1000µm) قرار دارد را می توان به سه ناحیه مادون قرمز نزدیک (Near-IR)، مادون قرمز میانه …

طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) – شبکه آزمایشگاهی …

طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روشی پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیائی به کار می رود. همچنین این روش عمدتاً برای شناسایی ترکیبات آلی به کار می‌رود، زیرا طیف‌های این ترکیبات معمولاً پیچیده …

طیف‌بینی فروسرخ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در طیف بینی فروسرخ از طیفهای این ناحیه اطلاعات کیفی و کمی استخراج می‌شود که در شناسایی گروه عاملی مواد تعیین کننده است. این طیف به سه ناحیه فروسرخ نزدیک، میانه و دور تقسیم می‌شود. یکی از روش‌های طیف‌سنجی بسیار مفید که به ما در شناسایی نوع پیوندهای موجود در یک ترکیب کمک می‌کند طیف‌سنجی مادون قرمز (InfraRed) یا همان …
‏۱ مفهوم · ‏۱.۱ تعداد حالت‌های لرزش · ‏۲ دستگاهوری · ‏۳ کاربرد

طيف سنجی مادون قرمز – تبديل فوريه [دانشگاه صنعتی …

نام دستگاه :FT-IR)Fourier Transform Infrared Spectroscopy). مدل دستگاه:Spectrume GX. شرکت سازنده:Perkin Elmer. كشور سازنده:آمريكا. محل استقرار:دانشگاه صنعتی اميركبير، واحد دانشگاهی ماهشهر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه دوم، آزمایشگاه طیف سنجی و خوردگی. نام نرم افزار مورد استفاده جهت آناليز: Spectrum …

[PDF]مروری بر طیف سنجی مادون قرمز و کاربرد آن در علوم … – پژوهش …

ﺻﻔﺤﺎﺕ. ٣٧٩. ﺗﺎ. ۳۸۶. ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﻗﺮﻣﺰ. ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ. ،. ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻧﺴﻴﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩﻱ. ،. ﺩﮐﺘﺮ ﻧﻴﮑ. ﻲ. ﻭﮐﻴﻠ. ﻲ. ﻇﻬﻴﺮ. *. *. ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻢ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺷﻨﺎﺳﻲ. ،. ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ. ،. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﻃﻴﻒ. ﺳﻨﺠ. ﻲ. ﻣﺎﺩﻭﻥ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮﺭﻳﺮ. (. FTIR. ) Fourier transform infrared. ﺍﺑﺰﺍﺭ. ﻱ. ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﺰﻳﺘﻬﺎ. ﻱ.

: طیف سنجی مادون قرمز – دانشنامه رشد

چون هر پیوند ، دارای فرکانس ارتعاش طبیعی خاصی است و نیز چون یک پیوند بخصوص در دو مولکول مختلف در دو محیط متفاوت قرار دارند، بنابراین ، هیچگاه دو مولکول با ساختمانهای متفاوت جذب مادون قرمز یا به عبارت بهتر طیف مادون قرمز مشابهی نمی‌دهند. اگر چه ممکن است که بعضی از فرکانسهای جذب شده در دو مولکول مشابه باشند، اما هیچگاه دو …

[PDF]ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ . ﮔﯿﺮد ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﻮﻟﮑ – آزمایشگاه مرکزی …

ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ. ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ. ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺬب ﺗﺎﺑﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺶ ﻫﺎي. ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ و ﯾﻮن ﻫﺎي ﭼﻨﺪ اﺗﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . اﯾﻦ. روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﭘﺮ ﻗﺪرت. و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر. ﻣﯽ رود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ. روش ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود، زﯾﺮا ﻃﯿﻒ ﻫﺎي اﯾﻦ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﯿﭽﯿﺪه. ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﭘﯿﮏ ﻫﺎي. ﺟﺬﺑﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﻮري.

آشنایی با دستگاه و کاربرد های طیف سنجی مادون قرمز – …

۱. مقدمه. به طور کلی دستگاه های مادون قرمز را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود: اولین و پر کاربردترین نوع، دستگاه های تبدیل فوریه یا FT-IR هستند که قادرند کل محدوده طیفی را با استفاده از سیستم تداخل سنج (Interferometer) به طور همزمان به نمونه تابانده و سپس آن را تجزیه و تحلیل نمایند. مابقی دستگاه ها در گروه دوم قرار می گیرند …

طیف سنجی مادون قرمز – myChem

طیف سنجی مادون قرمز، یا IR، یکی از انواع طیف سنجی ارتعاشی است، و همانطور که احتمالاً حدس زده‌اید، تکنیکی برای طیف سنجی است که در آن ارتعاشات مولکولی مورد تحلیل قرار می گیرد. برای درک کامل طیف سنجی مادون قرمز، باید ابتدا اصول حرکت هماهنگ ساده را بدانیم. دو گوی یا جسم را تصور کنید که با فنری به هم وصل شده اند. آنچه تصور …

کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در شناسایی پلیمرها – آنالیز …

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – طیف سنجی مادون قرمز یکی از روش های خوب و متداولی است که از سالها پیش برای تجزیه و شناسایی پلیمر ها و برخی افزودنی های آنها ، مورد استفاده قرار گرفته است. پلیمرها در زندگی روزمره به وفور یافت می‌شوند. از لفاف و پوشش‌های مواد خوراکی گرفته تا کیسه‌های مورد استفاده برای زباله، پلیمرهایی هستند که در گوشه و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *