مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتي

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتي

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتي

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتي

در اين پژوهش تغييرشكل هاي بزرگ (تحليل غيرخطي هندسي) پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك مورد بررسي قرار گرفته است. پانل داراي سه لايه مي باشد. لايه داخلي حسگر، لايه مياني آلياژ آلومينيوم و لايه خارجي عملگر مي باشد. پانل در راستاي طولي و محيطي بر روي تكيه …

[PDF]مطالعه تغییرشکل های بزرگ پانل استوانه ای مجهز به لایه های …

www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺎﻧﻞ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﺴﮕﺮ ﻭ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭘﯿﺰﻭﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ. ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺍﯾﺮﺍﻥ (ﺳﺎﻝ:1392). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۸ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﻋﻠﻲ ﭘﻮﺭﻓﺮﻫﺎﺩ – ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻫﻲ – ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ.

مقاله مطالعه تغییرشکل های بزرگ پانل استوانه ای مجهز به لایه …

مشخصات نویسندگان مقاله مطالعه تغییرشکل های بزرگ پانل استوانه ای مجهز به لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک در محیط حرارتی. علی پورفرهاد – کارشناس ارشد مکانیک، شرکت ملی نفت ایران عباس رهی – استادیاردانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی محمدحسن فضلی – دانشجوی …

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي …

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتي. در اين پژوهش تغييرشكل هاي بزرگ (تحليل غيرخطي هندسي) پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك مورد بررسي قرار گرفته است. پانل داراي سه لايه مي باشد. لايه داخلي حسگر، لايه مياني آلياژ آلومينيوم و لايه …

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – مقاله مطالعه تغییرشکل های بزرگ پانل استوانه ای مجهز به لایه … پورفرهاد, علی؛ عباس رهی و محمدحسن فضلی، ۱۳۹۲، مطالعه تغییرشکل های بزرگ پانل استوانه ای مجهز به لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک در محیط حرارتی، کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی …

مطالعه تغییرشکل های بزرگ پانل استوانه ای مجهز به لایه های …

در این نوشتار رفتار غیرخطی هندسی پانل استوانه ای مجهز به لایه های حسگر و عملگر پیزوالکتریک مطالعه شده است. پانل دارای سه لایه دارد و در دو راستای طولی و محیطی بر روی تکیه گاه ساده قرار دارد، لایه داخلی حسگر، لایه میانی آلیاژ آلومینیوم و لایه خارجی عملگر می باشد. پانل از لایه داخلی تحت بارگذاری مکانیکی و حرارتی و از لایه …

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتيدر اين پژوهش تغييرشكل هاي بزرگ (تحليل غيرخطي هندسي) پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و … اثر بارگذاري هاي مكانيكي، الكتريكي و حرارتي در تحريك رفتار غيرخطي هندسي سازه به صورت وابسته به زمان بررسي شده است.

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي …

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ – مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتي. در اين پژوهش تغييرشكل هاي بزرگ (تحليل غيرخطي هندسي) پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك مورد بررسي قرار گرفته است. پانل داراي سه لايه مي باشد. لايه داخلي حسگر، لايه مياني آلياژ …

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتي. در اين پژوهش تغييرشكل هاي بزرگ (تحليل غيرخطي هندسي) پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك مورد بررسي قرار گرفته است. پانل داراي سه لايه مي باشد. لايه داخلي حسگر، لايه مياني آلياژ …

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به – دانلود …

مطالعه تغييرشكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتيدر اين پژوهش تغييرشكل هاي بزرگ (تحليل غيرخطي هندسي) پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و … اثر بارگذاري هاي مكانيكي، الكتريكي و حرارتي در تحريك رفتار غيرخطي هندسي سازه به صورت وابسته به زمان بررسي شده است.

سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی – پروفایل

رهي, م. حسن فضلي, “مطالعه تغيير شكل هاي بزرگ پانل استوانه اي مجهز به لايه هاي حسگر و عملگر پيزوالكتريك در محيط حرارتي” كنفرانس سراسري مهندسي مكانيك ايران, 1392. 32. م. مذهب جعفري, ع. رهي, “مطالعه روند استفاده از انرژي خورشيدي در جهان و مقايسه آن با ايران” سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي, 1392.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *