مقاله معماری روستایی و اقتصادی

مقاله معماری روستایی و اقتصادی

مقاله معماری روستایی و اقتصادی

توضیــــحات : مقدمه : انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف، برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می zwnj;پرداخت. انسان zwnj;ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت، به مکان zwnj;های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع، آب، حیوانات) …

بررسی رابطه ی بوم گرایی در معماری روستایی با اقتصاد …

توسط پیرزاد – ‏2014
هدف از ارائهی این مقاله، بررسی رابطهی بومگرایی معماری روستایی با اقتصاد روستایی و تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر است. از آنجایی که خودکفایی، یکی از …

SID.ir | تداوم معماري مسکن روستايي با انگيزه توسعه پايدار …

توسط زنديه مهدي
عنوان مقاله: تداوم معماري مسکن روستايي با انگيزه توسعه پايدار روستايي … آنان و همچنين عامل به وجود آمدن شرايط نامناسب اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در آينده مي گردد.

دانلود مقاله معماري روستايي – مگ ایران

معماري روستايي و اقتصادي. مقدمه انسان پيش از آموختن كشاورزي و كشف فنون و ابزارهاي مختلف، براي تامين نيازهاي زندگي خود به كوچ و چندجانشيني مي‌پرداخت.

[PDF]ﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻌﻤﺎري روﺳﺘﺎﻫﺎي اﯾﺮان روﯾﮑﺮد ﻣﺤﻠﯽ – پرتال جامع علوم انسانی

۱۱ اسفند ۱۳۹۱ – داﻧﺸﯿﺎر. داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. درﯾﺎﻓ. ﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 02/10/1391 … ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ … ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﯾـﺮان.

رویکرد محلی گرایی در معماری روستاهای ایران – فصلنامه …

توسط سرتیپی پور – ‏2013
روستاهای ایران از مهمترین مصداقهای ارتباط سازنده و منطقی انسان و محیط محسوب می … مقاله پیش روی بر این بنیان استوار است که کالبد روستا متأثر از حکمت محیط و … تحقیق حاضر با هدف شناخت و تحلیل عنصرهای محلی در معماری مسکن روستایی، با …

مقاله تاثیر معماری مدرن و اقتصاد بر معماری بومی(نمونه موردی: …

در گذشته اصول معماری بومی در بسیاری از بناهای بومی و سنتی کشورمان به طور نسبی رعایت شده است ولی متاسفانه در سال های اخیر روند توسعه و ساخت بنا با معماری…

بررسی رابطه ی بوم گرایی در معماری روستایی با اقتصاد …

فهرست مقالات. بررسی رابطه ی بوم گرایی در معماری روستایی با اقتصاد روستایی (نواحی مرکزی مازندران و نواحی مرکزی یزد). نویسنده: پیرزاد، … مقالات مرتبط پیشنهاد …

معماری پایدار در مسکن روستایی ضرورت اقتصاد پایدار – ماهنامه …

نگارندگان در این مقاله ضمن توضیح جنبه های مختلف پایداری شامل رویکرد بوم شناختی، اجتماعی و اقتصادی، به نسبت بین معماری پایدار و اقتصاد پایدار در محیط …

معماری پایدار در مسکن روستایی ضرورت اقتصاد – مقالات …

توسط محمد رضا بمانیان – ‏2010
معمارى چه به عنوان خلق محیط انسان ساخت و چه به عنوان فضاى زیست، برخوردار از مؤلفه هاى مختلف بوم شناختى، اجتماعى و اقتصادى است. بنابراین رویکرد پایدارى در …

نقش سیاست های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد …

۱۱ مهر ۱۳۹۶ – نقش سیاست های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد روستایی ناحیه رضوانشهر. پژوهشهای جغرافیای انسانی. مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *