مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش جدید word

مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش جدید word

مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش جدید word

مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش جدید word

فهرست عنوان…. صفحه فصل اول: مقدمه و بیان مساله.. 1 1-1 مقدمه. 2 1-2 پیشینه تحقیق. 3 1-3 اهداف پایان نامه. 4 فصل دوم: جریان هجومی در ترانسفوماتورقدرت و روش shy;های تشخیص آن از جریان داخلی.. 6 2-1 جریان گذرای هجومی ترانسفورماتور. 7 2-2 روش shy;های تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *