گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی در 215 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 160 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 215

گزارش کارآموزی در  دادگاه عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی در 215 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش شماره 1

فصل اول

نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی

نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .

شماره پرونده : 83/48ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.

شماره پرونده: 83/24ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.

نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.

مهر شعبه امضای سرپرست

گزارش شماره 2

نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی

پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود.

مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :

1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.

2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.

3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.

4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.

5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 3

نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه

پس از صدور رأی لازم است رأی در دفتر آمار دادگاه ثبت و پرونده از آمار پرونده های جریانی کسر گردد مرید دفتر بر آمار ماهانه شعبه نظارت می نماید سپس رأی پاکنویس شده و رونوشت آن برای ابلاغ به طرفین به داحد ابلاغ ارسال گردد. مدیر دفتر همچنین اجرای قرارهای تأمین دلیل معاینه محل و … را حسب دستور دادگاه به عهده دارد. همچنین طرفیت و وکلای آنها حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه ملاحظه نموده و با اجازه ریاست شعبه و ارائه کارت شناسایی از اوراق آن رونوشت بگیرند مدیر دفتر پرونده را با نظارت خود در اختیار آنها قرار می دهد مدیر دفتر و کارمندان دفتری باید c 7 یند که اوراقی از پرونده خارج نشود و ترتیب اوراق پرونده به هم نخورد. در مورد اوراقی که دادگاه در انجام وظایف خود از مراجع رسمی مطالبه کرده است طرفین فقط می توانند آن را ملاحظه نمایند و حق تهیه رونوشت از آن را ندارند خصوصاً در مورد اسناد طبقه بندی شده.

پاسخ به مکاتبات ارگانهای مخلتف از وظایف دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و او ناظر بر شیوه عملکرد کادر اداری دادگاه اعم از : بایگان ثبات و منشی دادگاه است. نگهداری دفاتر وظیفه دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و مندرجات دفاتر بیانگر شیوه کار دفتر دادگاه است عمده ترین دفاتری که دفتر دادگاه بایدنگهداری نماید عبارتند از :

1- دفتر دادخواست : دفتر ثبت دادخواست مخصوص ثبت دادخواست است که در آن شماره

ثبت و تاریخ ثبت و شماره ثبت کل نام خواهان نام خوانده و خواسته مرجع ارسال کننده و نتیجه اقدام نوشته می شود. اگر در مورد پرونده قرار و اخطار رفع نقص نیز صادر شود در این دفتر نوشته می شود.

2- دفتر اندیکاتور : این دفتر مخصوص نامه های وارده و صادره دادگاه است و در این دفتر شماره ثبت نامه ، تاریخ ثبت فرستنده نامه، شماره ارسال و شماره پرونده ای که نامه ها وارد آن می شود ثبت می شود.

4- دفتر تعیین وقت : در این دفتر برای پرونده ها وقت رسیدگی تعیین یا وقت رسیدگی تجدید یا حسب دستور دادگاه وقت احتیاطی تعیین می شود.

5- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر آراء صادر به ترتیب ثبت می شود شماره این دفتر شماره دادنامه می باشد و در آن تاریخ صدور رأی شماره پرونده نام اصحاب دعوی موضوع دعوی مفاد رأی ذکر می شود.

6- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر لوایحی که اصحاب دعوی و وکلای آنها کارشناسان و سایر اشخاص ذیربط تقدیم می نمایند ثبت و شماره ثبت به تقدیم کننده داده می شود در این دفتر شماره ثبت لایحه دهنده موضوع لایحه و پرونده مربوطه قید می گردد.

7- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : تجدید نظرخواهی در این دفتر ثبت می شود در این دفتر تاریخ تجدید نظرخواهی نام اصحاب دعوا شماره دادنامه تجدید نظرخواسته و نتیجه آن ذکر می گردد. در حال حاضر دفتر ثبت دادخواست برای این منظور استفاده می گردد همچنین فرجام خواهی نیز در همین دفتر ثبت می گردد.

مهر شعبه امضای سرپرست

«اصطلاحات»

1- دادنامه : ورقه ای است چاپی که احکام و قرارهای دادگاه در آن تایپ می شود.

2- اجراییه : ورقه ای که در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت محکوم له و محکوم علیه مشخصات حکم و موضوع آن و پرداخت حق الاجرا توسط محکوم علیه قید شده به امضاء دادرس مدیر دفتر و مهر شعبه می رسد.

3- واخواست نامه : ورقه ای است که به موجب آن دارنده سفته در صورت عدم پرداخت وجه آن در سررسید ظرف 10 روز از تاریخ وعده اعتراض می نماید.

مدیر دفتر نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را برای خوانده فرستاده و طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می نماید و اقدامات لازم جهت تکمیل پرونده تا صدور رأی را انجام می دهد. در اول وقت اداری هر روز از روزی دفتر تعیین وقت پرونده هایی که برای آن روز تعیین وقت شده را به دادگاه می فرستد. هر گاه پس از جلسه رسیدگی یکی از قرارهای اعدادی از قبیل استماع شهادت شهود کارشناسی تحقیق و نماینده محلی (که پرونده را برای وقت رسیدگی و صدور رأی آماده می نماید(صادر یا دستور اداری اعم از مطالبه پرونده دیگر استعلام موضوع از مراجع رسمی صادر شود مدیر دفتر دستور اجرای آن را به کارمندان دفتری داده و بر انجام صحیح آن نظارت می نماید. در صورتی که دادگاه چند قرار را با هم صادر نماید مثلاً قرار تحقیق محلی و کارشناسی مدیر دفتر کلیه اقدامات مربوط به هر یک از قرارها را تا جایی که با هم منافات ندارد انجام مید هد مثلاً در صورت صدور قرار کارشناسی چون اجرای این قرار مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است ابتدا وقت احتیاطی جهت بررسی این موضوع تعیین و پس از احراز پرداخت آن وقت رسیدگی تعیین می نماد.

مهر شعبه امضای سرپرست

گزارش شماره 4

فصل دوم

1- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه علیرضا عطری

2- دادخواست مطالبه نفقه معوقه ازناحیه وکیل اکرم معصومی

کلاسه : 83/13/2035 خواسته : تمکین

خواهان : علیرضا عطری خوانده : اکرم معصومی

مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه 13

وکیل : مریم بی پروان

شرح دادخواست : پرونده مذکور دارای 2 دادخواست می باشد که دادخواست اولیه را خواهان پرونده علیرضا عطری جهت تمکین از ناحیه زوجه تنظیم می نماید. پس از تنظیم دادخواست که به وکالتنامه وکیل الصاق تمبر مالیاتی فتوکپی مصدق عقدنامه و شناسنامه استشهادیه محل مبنی بر عدم تمکن مالی جهت اعشار از هزینه دادرسی نیز می باشد با ارجاع از ناحیه معاونت محترم دادگستری به شعبه سیزدهم ارجاع می شود. پس از ثبت و تقدیم دادخواست به نظر رئیس شعبه رسیده تا دستور تعیین دقت و نهایتاً اخطاریه به طرفین ابلاغ گردد.

رأی دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست اولیه از ناحیه خواهان آقای علیرضا عطری .

دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه خواهان را فاقد قابلیت استماع دانسته و به رد آن اظهار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

«قرار رد دعوا »

2- دادخواست مطالبه نفقه معوقه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه وکیل اکرم معصومی.

شرح لایحه از ناحیه وکیل اکرم معصومی : مطالبه نفقه معوقه و الزام خوانده (علیرضا عطری) به پرداخت نفقه به مبلغ مقرم 500000 ریال به استناد مواد (1106- 1107) ق.م و نظر به اینکه به مجرد عقد زن مستحق دریافت نفقه است و حق حبس از ناحیه زوجه مسقط حق دریافت نفقه نمی باشد که رأی (قرار) صادره از شعبه 13 به شماره نیز مثبت این ادعاست.

جلسه دادرسی :

در جلسه مورخ 16/8/83 دادگاه تشکیل و طرفین دعوا حضور ندارند لایحه ای از وکیل خواهان (اکرم معصومی) واصل شد. که جهت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به قرار استماع شهادت شهود از دادگاه تقاضا نمود لذا دادگاه وقت رسیدگی دیگری تعیین و با اخطاریه و ابلاغ آن به طرفین دعوت شوند، خوانده نیز دعوت تا احیاناً از خود دفاع کند.

در تاریخ 14/10/83 جلسه دادگاه تشکیل و جملگی طرفین حضور دارند وکیل خواهان خواسته خود را 800000 تومان اعلام و نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی نیز اقدام می نماید و نفقه معوقه از تاریخ 17/2/82 لغایت تاریخ صدور حکم برای هر ماه 30000 تومان اعلام و خوانده اعلام نمود که قبول دارم.

گردشکار : خواهان (اکرم معصومی) دادخواستی با خواسته فوق (مطالبه نفقه معوقه)

بطرفیت خوانده بالا (علیرضا عطری) تقدیم که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه و جری تشریفات قانونی در رفت به تصدی رئیس شعبه 13 تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

اعلام ختم دادرسی و صدور «رأی» :

ادعای خواهان اکرم معصومی به وکالت مریم بی پروا و به طرفیت علیرضا عطری بخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 17/2/82 لغایت صدور حکم از قرار هر ماهی 50000 تومان و تقلیل به ماهی 30000 جمعاً 800000 تومان می باشد خوانده ادعای خواهان را قبول داشته، دعوی تا سقف 597000 را وارد تشخیص و مستند به مواد (1106-1107) ق.م. و مواد 198- 502-503-519 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 597000 بابت اصل خواسته و مبلغ 90550 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.

و در خصوص مازاد بر محکوم به عنایت به مراتب مذکور و عدم استحقاق خواهان مستند به 197 قانون اخیر الذکر حکم به بطلان صادر و در خصوص ادعای اعسار با عنایت به استرداد درخواست آن مستند به بند ب.م 107 ق.آد.م قرار در دعوا صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

نظریه کارآموز : با نگرش به مجموع محتویات و مندرجات پرونده و دقت در رعایت تشریفات دادرسی و دفتری و رسیدگی ماهوی دادگاه ایراد و اشکالی متصور نبوده لذا رأی صادره مطابق موازین صادر و امر به اجرای آن داده شده است.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 5

مطالبه وجه چک

مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی کرج

پرونه کلاسه : 83/13/201 وکیل : حمیدرضا کریمی

خواهان : فتح اله امیری خوانده : غلامرضا نجاری

خواسته : مطالبه وجه چک به شماره به مبلغ 5000000 تومان

شرح دادخواست : خواهان پرونده با معرفی وکیل دعوایی به خواسته فوق به طرفیت غلامرضا نجاری طرح می کند. دلایل و منضمات دادخواست تکمیل و وکیل پرونده با استناد به مواد 22-7-3 قانون صدور چک و 68 از ق.آ.د.م. و قاعده فقهی لاضرر و استناد به م 519 ق.آ.د.م. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده دعوا را نموده در ضمن پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل را از دادگاه خواستار است دادخواست پس از مراحل قانونی در این شعبه ثبت و دقت رسیدگی تعیین لذا اخطاریه به طرفین ابلاغ می شود ارسال لایحه از وکیل خواهان به دادگاه مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خوانده و موجبات احقاق حق موکل را از دادگاه طی مراحل قانونی تقاضا دارد، آدرس وکیل خواهان و خوانده پرونده نیز تغییر ولی به دفتر دادگاه اعلام می شود تا اخطاریه های بعدی به آدرس جدید نامبردگان ابلاغ شود و نیز دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه چک مورد نظر از بابت تضمین در خصوص معامله می باشد با خواهان دعوا بوده و خودش نقشی در اصل معامله نداشته است. وکیل پرونده از اقرار صریح خوانده به ضررش استفاده کرده و تقاضای محکومیت وی را نموده است.

گردشکاری : خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه و بطرفیت خوانده پرونده با وکالت حمیدرضا کریمی طرح می کند که پس از ارجاع پرونده به شعبه 13 و ثبت به کلاسه 13183/201 و انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسات دادگاه با حضور اصحاب دعوا و یا ارسال لایحه از طرف وکیل خواهان و اقرار صریح خوانده دادگه نهایت ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

جلسه دادرسی :

در جلسه مورخ 8/7/83 لایحه ای از سوی وکیل خواهان تقدیم دادگاه می گردد، خوانده دعوا

اذعان نموده که چک بابت ضمانت بوده است و قرار بوده که استرداد شود که نشده است و لایحه مجدد وکیل پرونده در تاریخ 11/9/ 83 که تقدیم دادگاه با علام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی دادگاه » دادنامه شماره 305 ، مورخ 19/9/83 :

در خصوص دعوی خواهان با وکالت حمیدرضا کریمی و بطرفیت غلامرضا نجاری به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 797944 به مبلغ 5000000 تومان و برگزاری جلسات مورخ 11/9/83 و 8/7/83 و اقرار صریح خوانده و دفاعیات وکیل پرونده از خواهان و محتویات پرونده و دفاعیات بلاوچه و بدون دلیل خوانده مبنی بر اینکه شهودی دارد ولی شهود خود را معرفی نمی نماید، دعوی خواهان را در خصوص اصل خواسته وارد دانسته و با استناد به مواد 519-503-502-198 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به مبلغ اصل چک و 95250 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید، این

حکم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

نظریه کارآموز : بررسی مجموع محتویات و اوراق پرونده و مندرجات آن و دقت در رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استناد به مواد قانونی به رسیدگی شکلی و ماهوی اشکالی متصور نبوده لذا رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی می باشد.

مهر شعبه امضاء سرپرست

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه 13

کلاسه پرونده : 82/13/553

خواهان : زهرا عبدلی

خوانده : محمدعلی عبدلی

خواسته : تقاضای صدور حکم و محکومیت خوانده به مطالبه وجه مهریه به نرخ روز به مقدار 3000000 ریال و 18 مثقال طلا با صدور قرار تأمین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.

شرح دادخواست : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده محمدعلی عبدلی طرح و تقدیم دادگاه می نماید که زوج به علت عدم ایفاء مسئولیت پذیری در تأمین مخارج زندگی و نداشتن اعتماد به ایشان نیاز مبرم به وجه مهریه دارد و مطابق م 1082 ق.م. از موقع عقد عندالمطالبه بوده و تقاضای صدور خواسته فوق را از دادگاه دارد.

جلسه دادرسی : از آنجائی که استناد به شهادت شهود از موارد اثبات اعسار از هزینه دادرسی می باشد با صدور قرار استماع شهادت شهود از طرف دادگاه و اعلام وقت رسیدگی به طرفین و از لحاظ معرفی نمودن آدرس خوانده از سوی خواهان که در زندان رجائی شهر به سر می برد. مراحل شکلی دادرسی تکمیل و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. در تایرخ 15/5/82 جلسه دادگاه تشکیل ولی خوانده دعوی حضور ندارد ولی با توجه به این وقت ریدگی به خوانده ابالغ نشده لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست با اعلام آدرس جدید خوانده، دفتر رفع نقص نموده و وقت رسیدگی دیگری تعیین و به طرفین اعلام می شود. (15/8/82) ، جلسه دادگاه تشکیل و طرفین نیز حضور دارند.

دادخواست خواهان در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد قبول دادگاه واقع شده و در خصوص قرار تأمین خواسته با استناد به ماده 108 ق.آ.د.م. قرار تأمین به مبلغ 86919540 ریال از اموال خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می شود.

گردشکار : پس از تقدیم دادخواست به دادگاه از سوی خواهان و دادخواست خواسته فوق با انجام مراحل و تشریفات قانونی ثبت و به جریان می افتد، اخطاریه ها در تاریخ های مقرر ابلاغ و اوقات دادرسی تعیین می شود نهایتاً دادگاه با توجه به محتویات پرونده دادنامه 1429 ، 21/8/82 را بر اساس محتویات و مندرجات پرونده صادر و اعلام می دارد.

رأی دادگاه : در خصوص دادخواست زهره عبدلی به طرفیت محمد علی عبدلی بخواسته مطالبه مهریه ما فی المطالبه به مبلغ 10000000 ریال وهیجده (18) مثقال طلا با احتساب نرخ روز، نظر به اینکه اعتراض موجهی از سوی خوانده را محکوم به پرداخت 18 مثقال طلای مقوم 8000000 ریال و مبلغ 78919540 ریال در حق خواهان محکوم و دادنامه شماره 21/8/82-1429 را صادر می نماید، اجرای احکام مکلف است که به محض اجرای حکم هزینه دادرسی را طبق م ق.آ.د.م. از وی وصول و به صندوق دولت تودیع نماید رأی صادره قابل اعتراض ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

نظریه کارآموز: در خصوص مواد شکلی دادخواست و جلسات دادرسی اوقات دادرس تعیین و ابلاغ اخطاریه با تغییرآدرس جدید خوانده ایرادی دیده نمی شود و از لحاظ ماهوی دادنامه شماره 1429- 21/8/82 بر اساس محتویات و مندرجات پرونده مستندات خواهان صادر و اعلام شده است.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 15

«گواهی حصر وراثت »

مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی حقوق کرج، شعبه 13

شماره پرونده : 84/13/1004

خواهان : سید سجاد حسینی

خواندگان : مهین تاج خالقی- زهره حسینی- سمانه کاووسی

خواسته : تقاضای صدور گواهی حصر وراثت

دلایل : فتوکپی شناسنامه وراث- استشهادیه گواهی انحصار وراثت- گواهینامه اظهارنامه- گواهی متوفی

شرح دادخواست : خواهان دادخواستی به خواسته بالا با پیوست دلایل ارائه شده به طرفیت

خواندگان اعلامی تقدیم دادگاه می نماید که پس از رویت و تکمیل با مراحل قانونی و نداشتن نقص در دفتر این شعبه ثبت و مراحل قانونی آن طی می شود.

گردشکار : گواهان در استشهادیه مخصوص گواهی حصر وراثت اظهارات خود را بیان و اعلام می دارند که اظهارات ثبت و امضاء می نمایند، با بررسی صحت و سقم مطالب و محتویات دادخواست تقدیمی دادگاه بدون اعلام در روزنامه (آگهی) به لحاظ اینکه گواهینامه مالیات بر ارث ماترک متوفی کمتر از 30000000 ریال می باشد رأساً تصمیم می گیرد و گواهی حصر صادر و اعلام می نماید.

گواهی حصر : به شرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان پسر متوفی و با استناد به محتویات پرونده جهت اغنای وجدان دادگاه ورثه حین الفوت متوفی اعلام می شود.

1- سید سجاد حسینی پسر متوفی که از اموال دو سهم برای پسر می باشد.

2- سیده زهره حسینی دختر متوفی که از اموال یک سهم برای دختر است.

3- مهین تاج خالقی همسر متوفی که 8/1 اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار برای وی می باشد.

4- سمانه کاووسی مادر متوفی که 6/1 سهم دارد.

که پس از تشریفات قانونی بدون انتشار آگهی و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث در تاریخ 25/7/84 در وقت فوق العاده تشکیل و گواهی می نماید که ورثه در گذشته مختص به اشخاص یاد شده می باشد و وراث دیگری ندارد و اعتبار گواهی تا مبلغ 30000000 ریال می باشد.

نظریه کارآموز : توضیح اینکه هر گاه طبق اظهار نامه مالیاتی میزان ما ترک متوفی کمتر از 30000000 ریال باشد دادگاه گواهی حصر بدون انتشار در روزنامه صادر می کند که دادگاه محترم به این مورد توجه نموده است.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 16

فسخ نکاح

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی حقوقی شعبه 13

خواهان : میترا ساده خیابانی

خوانده : بابک زاهدی

وکیل : فریبا تقوایی

خواسته : تقاضای صدور حکم بعضی بر فسخ نکاح به جهت جنون و تدلیس به شرح دادخواست تقدیمی ، خواهان دادخواستی با وکالت خانم فریبا تقوایی بطرفیت خوانده بابک زاهدی به خواسته فسخ نکاح بواسطه جنون و تدلیس وی تقدیم دادگاه می نماید و نهایتاً ارجاع امر به کارشناسی (پزشکی قانونی) جهت بررسی جنون نامبرده را از محضر دادگاه تقاضا دارد.

اقدامات قبل از جلسه دادرسی :

با توجه به اینکه قبل از تقدیم دادخواست فوق دعاوی دیگری در خصوص اختلاف خانوادگی بین زوجین بوده و در شعب دیگر دادیاری مطرح بوده واز طرفی نیز زوج جهت معالجه پرونده هایی نزد 2 نفر از پزشکان متخصص اعصاب و روان داشته، وکیل خواهان محاکم قضایی را از موضوعات طرح شده مطلع نموده و رجاع سایر پرونده ها به این شعبه که مورد رسیدگی قرار می گیرد، اقدامات بطور دقیق انجام می شود.

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی – مگ ایران

گزارش شماره ۲ نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید.

آرتیکل ادینهو | فایل گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

۲۴ آذر ۱۳۹۶ – فایل گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی on آرتیکل ادینهو | سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی_خوش…

دانلود گزارش کارآموزی دادگاه عمومی -کامل و جامع

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی دادگاه عمومی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. گزارش کارآموزی دادگاه عمومی در 215 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب …

آپارات – گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

جستجوی بهتر : گزارش کاراموزی دستگاه عروسی · 0:24 · گزارش کارآموزی در مورد دادگاه عمومی · مهدی مرادپور. 35 بازدید. -. 3 ماه پیش. 0:18 · گزارش کارآموزی کامل و آماده وکالت 480 صفحه · سارینا. 54 بازدید. -. 4 ماه پیش. 1:25 · گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان اسکلت بتنی · نوآوران گرمی. 330 بازدید. -. 1 سال پیش. 0:9 · گزارش کارآموزی- …

تماشا | گزارش کارآموزی در مورد دادگاه عمومی | silent

▶ 0:24

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطsilent
جهت دانلود گزارش کارآموزی در مورد دادگاه عمومی لینک زیر را کپی و سپس در مرورگر خود سرچ کنید. http://opizo.com/7npD1U.

کارآموزی, گزارش کارآموزی, دانلود گزارش کارآموزی, دانلود …

بایگانی برچسب: کارآموزی, گزارش کارآموزی, دانلود گزارش کارآموزی, دانلود کارآموزی ,کارآموزی دادگاه عمومی, گزارشات کارآموزی وکالت … مشخصات فایل با عنوان: دانلود گزارش کارآموزی حسابداری ثبت اسناد و املاک از دسته بندی فنی و مهندسی ارائه شده از سایت فایل 9 مشخصاً سایت فایل 9 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می …

گزارش کارآموزی بررسی دادگاه کیفری حقوقی و … شهرستان …

گزارش شماره ۱ دادگاه کیفری ». اتهام: صدور چك پرداخت نشدني. متن شكوايه ارائه شده به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قدس شعبه سوم دادياري : به استحضار ميرساند اينجانب مصطفي عليزاده از آقاي سيد جواد افضلي اونجي. بدليل صدور يكفقره چك بلامحل بشماره ۴۲۸۹۸۵ مورخ ۱۰/۱۱/۹۱ بانك تجارت شعبه قلهك تهران. بمبلغ /۰۰۰/۵۴۰/۵۵ ريال …

جلسات‌ دادگاه های حقوقی و جزایی (كيفری) :گزارش کارآموزی …

نمونه یک گزارش از جلسات‌ دادگاه های حقوقی و جزایی: دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقی بندرعباس‌. تاريخ‌ جلسه‌: …. خواهان‌: خانم‌ مرصع‌ … خواندگان‌: مهدي‌ …. – رسول‌ …. خواسته‌: مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد به‌ مبلغ‌………….. ريال‌. دلائل‌ و منضمات‌ دادخوايت‌: ۱- فتوكپي‌ مصدق بيمه‌نامه‌ ۲- نظريه‌ كارشناس‌تصادفات‌ ۳- برگ‌ خسارت‌ بيمه‌ باربري‌ ۴- گزارش‌ …

کارآموزی – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

در خصوص فرم‌های حضور و غیاب ایام کارورزی، فقط فرم‌های درج شده در سایت که به نام خود دانشجو و محل کارورزی است مورد قبول واحد کارآموزی است و استفاه از فرم‌های ترم‌های گذشته و فرم‌های مخدوش و اصلاح شده ممنوع است. • دانشجویان دوره 31 موظف به ثبت 3 گزارش از دادگاه عمومی کیفری و 3 گزارش از دادگاه عمومی حقوقی می‌باشند. • دانشجویان دوره …

پروژه کارآموزی در دفتر دادگاه عمومی – ویکی پروژه

گزارش شماره 2 نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *