گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 22
فرمت فایل doc
حجم فایل 313 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

عنوان شماره صفحه

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 15

پیش گفتار 17

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها 18

هدف و دامنه کاربرد 18

مراجع الزامی 18

تعاریف و اصطلاحات 21

نقیصه 21

رفتار چقرمه 21

رفتار شكننده 21

قطر خارجی اسمی ، dn 22

قطر خارجی متوسط 22

حداقل قطر خارجی متوسط 22

ضخامت جداره در هر نقطه ، 22

دو پهنی 22

ضخامت جداره در هر نقطه ، 24

حداقل ضخامت جداره، 23

حداکثر ضخامت جداره، 23

ضخامت متوسط جداره، 23

ضخامت اسمی جداره 23

حداکثر فشار کاری مجاز 23

فشار اسمی، PN 23

حد پایین اطمینان 23

حداقل استحکام موردنیاز MRS 24

ضریب طراحی C 24

نسبت ابعاد استانداردSDR 24

تنش هیدرواستاتیک 25

مواد اولیه 25

ویژگی های مواد اولیه 25

دسته بندی مواد اولیه 25

وضعیت ظاهری 26

ابعاد و رواداری ابعاد لوله 27

رواداری ابعاد 27

طول لوله 27

جدول 28

درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله 33

فشار کاری مجاز در دماهای مختلف 33

آزمون فشارترکیدگی 34

تجدید نظر 34

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 35

مورد استفاده ویژگی ها

پیش گفتار 35

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 36

مورد استفاده ویژگی ها

هدف و دامنه کاربرد 36

مراجع الزامی 36

اصطلاحات و تعاریف 38

مواد پلی اتیلنی 38

دوده 38

مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس 39

حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس 39

حداقل استحکام مورد نیاز 39

ضریب طراحی 39

تنش طراحی 40

دسته بندی 40

جدول 41

ویژگی های مواد اولیه 42

چگالی 42

نرخ جریان مذاب 43

درصد پراکندگی و توزیع دوده 44

درصد وزنی 44

پراکندگی دوده 44

توزیع دوده 44

مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی 44

پایداری حرارتی 45

پیش گفتار 46

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 47

ابعاد- روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 47

مراجع الزامی 49

اصطلاحات و تعاریف 47

کلیات 48

تهیه نمونه ها 48

شرایط تثبیت آزمونه 48

اندازه گیری ضخامت دیواره 48

وسیله اندازه گیری 48

روش اندازه گیری 48

محاسبات 48

اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm) 49

وسیله اندازه گیری 49

روش اندازه گیری 49

اندازه گیری دو پهنی 50

وسیله اندازه گیری 50

روش کار 50

اندازه گیری طول لوله 52

وسیله اندازه گیری 50

روش اندازه گیری 50

گزارش نتایج 51

گزارش آزمون 51

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 52

مقدار دوده – روش آزمون

پیش گفتار 52

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 53

مقدار دوده – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 53

مراجع الزامی 53

وسایل مورد نیاز 54

کوره الکتریکی 54

در پوش 54

ظرف احتراق 54

ترموکوپل آهن – کنستانتین 54

جریان سنج 55

تله 55

لوله خشک کن 55

دسیگاتور 55

چراغ بونسن 55

ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده 55

معرفهای شیمیایی ومواد لازم 55

روش آزمون 56

اندازه گیری مقدار خاکستر 57

محاسبات 58

پیش گفتار 59

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 60

بازگشت حرارتی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 60

مراجع الزامی 60

اصطلاحات و تعاریف 61

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن 61

وسایل مورد نیاز 62

آزمونه ها 62

آماده سازی 62

روش آزمون 62

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن 62

وسایل مورد نیاز 62

آزمونه ها 63

آماده سازی 63

روش آزمون 63

بیان نتایج 64

گزارش آزمون 64

پیش گفتار 66

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی 67

مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 67

مراجع الزامی 67

اصطلاحات و تعاریف 68

اساس آزمون 68

شرایط و عوامل مؤثر در آزمون 69

وسایل 70

درپوشهای انتهایی 70

پایه یا آویز 71

مخزن 71

وسیله ایجاد فشار 72

دماسنج 72

زمان سنج 72

ضخامت سنج 73

وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی 73

تهیه آزمونه ها 73

نمونه برداری 73

طول آزاد آزمونه ها(10) 73

تعداد آزمونه ها 74

کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون 74

کالیبراسیون دستگاه 74

محاسبه فشار آزمون 74

آماده سازی آزمونه ها 74

روش کار 75

گزارش آزمون 76

آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون 78

پیش گفتار 78

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی 79

هدف و دامنه کاربرد 79

هدف ازتدوین این استاندارد 79

چگالی وچگالی نسبی 80

چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد 80

مراجع الزامی 80

اصطلاحات و تعاریف 81

چگالی Pt 81

چگالی نسبی 81

جدول 82

تعداد آزمونه 82

آماده سازی آزمونه 82

روش های آزمون 83

روش الف 83

روش ب 86

روش ج 87

روش د 90

گزارش آزمون 96

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی 97

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

پیش گفتار 97

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی 98

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 98

وسایل مورد نیاز 98

بیان نتایج 98

روش كار 98

روش الف 99

روش ب 100

گزارش آزمون 100

پیش گفتار 101

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت 102

در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد 102

مراجع الزامی 102

اصطلاحات و تعاریف 103

اهمیت آزمون 104

وسایل مورد نیاز آزمون 104

قالب 104

دستگاه شیارزن 105

نگهدارنده آزمونه 105

لوله آزمایش 105

حمام با دمای ثابت 105

ورق آلومینیوم 105

چوب پنبه 105

سینی 105

زار انتقال 106

گیره 106

مواد لازم 106

تهیه آزمونه 106

روش آزمون 107

گزارش آزمون 108

جدول 109

منابع 110

آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی (رسمی ) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد . سعی بر این است که استاندارد های ملی ، شرایط تولیدی ، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل : تولید کنندگان ، مصرف کنندگان ، بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی نهادها و سازمانهای دولتی باشد . پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظر خواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط باآن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی )چاپ و منتشر می شود .

پیش نویس استانداردهایی که توسط موسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح وبررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد . بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((ه)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط موسسه تشکیل می گردد به تصویب رسیده باشد .

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین اللملی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ، ازآخرین پیشرفتهای علمی ، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین اللملی استفاده می نماید .

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سلامت و ایمنی فردی عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید . موسسه می تواند به منظورحفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید .

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و موسسات فعال در زمینه مشاوره ، آموزش، بازرسی ، ممیزی و گواهی کنندگان سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش ، موسسه استاندارد اینگونه سازمانها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم ، گواهینامه تایید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید . ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این موسسه می باشد .

پیش گفتار :

استاندارد ” پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –ویژگی ها” نخستین بار در سال 1353 تهیه شد . این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سیصد و پنجمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ 26/12/82 تصویب شد . اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود ، در تجدید نظر بعدی مورد توجه قرارخواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره ازآخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.

درتهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ویژگی ها

1-هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین خصوصیات موردنیاز لوله های ساخته شده از پلی اتیلن(PE) است که برای انتقال آب در زیر یا بر روی سطح زمین و همچنین در داخل یا خارج ساختمانها کاربرد دارد.

این استاندارد برای لوله های فشار اسمی از 2/3 تا 20 بارو قطر خارجی اسمی 16 تا1600 میلی متراست که برای آبرسانی تحت فشار در محدوده دمایی بین صفر تا 70 درجه سلسیوس به کار می رود.

2-مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است.بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، اصلاحیه ها وتجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است که کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها وتجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند.در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1-استاندارد ملی ایران 1-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری ابعاد- روش آزمون

2-2-استاندارد ملی ایران 2-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری مقدار دوده- روش آزمون

2-3-استاندارد ملی ایران3-7175 : سال1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری بازگشت حرارتی- روش آزمون

2-4-استاندارد ملی ایران 4-7175 :سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی- روش آزمون

2-5-استاندارد ملی ایران 6-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی- بررسی چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

2-6-استاندارد ملی ایران7-7175 : سال 1383 پلاستیک ها-لوله های پلی اتیلن مورداستفاده در آبرسانی –اندازه گیری نرخ جریان مذاب- روش آزمون

2-7-استاندارد ملی ایران 8-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-پایداری حرارتی- روش آزمون

2-8-استاندارد ملی ایران 7174 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف-ویژگی ها

2-9 ISO 161-1 :1996, Thermoplastics pipes for the converyance of fluids Nominal outside diameters and nominal pressures –Part 1: Metric Series

2-10 ISO 12162 : 1995 Thermoplastics materials for pipes and fitting for pressure applications –Classification and designation –Overall service (design) coefficient

2-11 ASTM D 1599 :1995 .Standard Test Method for Short-Tome Hydraulic Failure Pressure of Plastic Pipe, Tubing and Fittings.

2-12ASTM F771: 1995 ,Secifications for Polyethylene (PE) Thermoplastic High-pressure Irrigation Pipeline Systems

2-13 BS 6437; 1984 Biritish Standard Specification for Polyethylene (type 50)in metric diameters for general purposes.

2-14 BS 6730: 1986, Biritish Standard Specification for Black Polyethylene pipes up to nominal size 63 for above ground use for cold potable water.

2-15BS 6920:1996, Suitablility of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water Part2 : Methods of test Section 2.3 Appearance of water.

10-فشار کاری مجاز در دماهای مختلف

فشار کاری مجاز برای لوله های پلی اتیلنی دردرجه حرارتهای 10 تا70 درجه سلسیوس درجداول 7 تا 16 آورده شده است.

11-آزمون فشار ترکیدگی

این آزمون یک نوع آزمون کنترل کیفی و بازرسی است که به منظور تعیین نوع رفتارلوله های پلی اتیلن انجام می شود

با انجام این آزمون نوع رفتار نمونه هنگامیکه درکوتاه مدت تحت فشار هیدرواستاتیک قرار می گیرد مشخص میشود.

دراین آزمون، آزمونه ها مطابق با بند 2-4 تحت فشار ترکیدگی قرار میگیرند. مدت زمان آزمون برای هر یک ازآزمونه ها بین 60 تا 70 ثانیه و دمای آزمون 2 23 درجه سلسیوس می باشد.

درصورتی نتیجه آزمون قابل قبول است که رفتار لوله از نوع چقرمه (ترجیحا نوک قناری) باشد، با توجه به آنکه نوع رفتارلوله های پلی اتیلن بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر با نوعو گونه پلی اتیلن مورد استفاده وعوامل موثر فرآیندی شامل طرح هندسی اجزای فرآیند مانند ماردون، دای،… وهمچنین شرایط فرآیند تولید مانند سرعت تولیددمای مذاب، نحوه و سرعت خنک کاری، سرعت کشش قرار می گیرد، بنابراین نتایج این آزمون می تواند به عنوان یک معیار مهم وارزشمند از جهت کنترل کیفی مواد اولیه، مناسب بودن طراحی و شرایط محیط فرآیند مورد استفاده قرار داد.

پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها

استاندارد پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در سیصد وچهارمین جلسه کمیته ملی استانداردشیمیایی و پلیمر مورخ 26/12/82 مورد تایید قرار گرفته است اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی وهماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی وجهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران درمواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود درهنگام تجدید نظر درکمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرارخواهد گرفت.بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایرانی بایدهمواره ازآخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود ونیازهای جامعه، درحد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها

1- هدف ودامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مشخصات مواد اولیه مورد استفاده درتولید لوله های پلی اتیلنی است دراین استاندارد منظور از پلی اتیلن بدون دوده( بی رنگ) ومنظوراز پلی اتیلن سیاه، پلی اتیلن حاوی دوده( سیاه رنگ) می باشد.

محصولات لوله توید شده از پلی اتیلن باویژگی های ذکر شده دراین استاندارد پس از فرآیند الزاماً دارای خواص و کارایی مشابه نیستند

این استاندارد اطلاعاتی در رابطه با مهندسی، کارآیی و شرایط فرآیند تولید برای محصولاتی با کاربردی خاص ارائه نمی دهد.

2-مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد محسوب میشود در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، اصلاحیه ها وتجددی نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است که کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها وتجدید نظرهای مدارک الزامی زیرا را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون چاپ و/یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان به صفحه دانلود فایل(گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص))خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)}را دانلود خواهید کرد گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل …

شیوا فایل دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک …

دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک سهامی خاص. آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 15. پیش گفتار 17. پلاستیک ها –لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –ویژگی ها 18. هدف و دامنه کاربرد 18. مراجع الزامی 18. تعاریف و اصطلاحات 21. نقیصه 21. رفتار چقرمه 21. رفتار شکننده 21. قطر خارجی اسمی ، dn …

کاملترین فایل گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی …

کاملترین فایل گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

کارآموزی در شرکت تولید لوله پلی اتیلن – دانلود گزارش …

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک سهامی خاص دانلود کاراموزی در شرکت لوله گستر اراک پروژه کارورزی در شرکت لوله گستر کارآموزی در شرکت تولید لوله پلی اتیلن خرید کار آموزی در شرکت لوله سازی فهرست مطالب آشنایی با… karvarzi جولای 1, 2016 گزارش کارآموزی رشته عمران, گزارش کارآموزی رشته کشاورزی بدون دیدگاه.

دانلود کارورزی شرکت صنا الکترونیک (سهامی خاص)..

کارورزی شرکت صنا الکترونیک (سهامی خاص). فرمت فایل: ورد. تعداد صفحات:16. شرکت صنا الکترونیک (سهامی خاص) با مدیریت مهندس حمید رضا نعیمی سرابیان در پائیز سال1381 تآسیس گردیدکه با پیگیریهای مهندس نعیمی در اواخر تابستان سال 1382 شرکت صنا الکترونیک رسما به ثبت رسید . در اواخر بهار سال 1387 با …

مجموعه لینک دانلود گزارش کارآموزی رشته ها و مراکز صنعتی و …

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) دانلود گزارش کارآموزی كشف نفت درمنطقه غرب دانلود گزارش كارآموزي نقشه كشي صنعتي شزكت پارس خودرو دانلود گزارش كاراموزي پتروشيمي – شرح پروسس واحد وينيل استات دانلود گزارش کارآموزی كارگاه تراورس کارآموزی انبارداری و وجود انبارک ها در …

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت …

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) – مهندس مقاله

۱۶ آبان ۱۳۹۶ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص))) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب. گزارش کارآموزی …

دانلود (گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)) – …

۲۹ آبان ۱۳۹۶ – دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از …

برترین فایل گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی …

۸ آذر ۱۳۹۶ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیداینک شما با جستجوی ((گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص))) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -گزارش…

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)در 11 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

عنوان صفحه

مشخصات دانشجو…………………………………………………………………………………….. 3

مشخصات محل کارورزی و معرفی محیط کار………………………………………………. 3

مدت زمان در کارگاه…………………………………………………………………………………… 5

میزان رضایت از دوره………………………………………………………………………………… 5

مطالعات و تحقیقات جنبی……………………………………………………………………………… 6

آموزش های فرا گرفته توسط دانشجو………………………………………………………….. 7

مشخصات دانشجو

اینجانب …………….. به شماره دانشجویی ………….. دانشجوی ترم آخر مقطع کاردانی رشته نرم افزار کامپیوتر هستم که دوره کارورزی خود را به مدت 240 ساعت در مجتمع تک واحد داده پردازی تون گذرانده ام.

مشخصات محل کارورزی و معرفی محیط کار :

شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) به شماره ثبت 16547 عضو شورای انفورماتیک مشهد فعالیت برنامه نویسی خود را از سال 1380 آغاز کرده و در این مدت توانسته سایتهای زیادی را طراحی و برنامه نویسی نماید. که بزرگترین پروژه شرکت در زمینه برنامه نویسی تجارت، طرح ملی اشتغال و کاریابی می باشد و مانند این پروژه شرکت در سطح کشور تا به حال انجام شده است.

شرکت داده پردازی تون واقع در مجتمع تک در طبقه هم کف می باشد که دارای دو بخش فروش و سخت افزاری است .

فعالیت های شرکت :

1) بخش فعالیت های برنامه نویسی و طراحی سایت

2) بخش فعالیت های پشتیبانی و شبکه

3) بخش فعالیت های آموزشی

4) بخش فعالیت های سخت افزاری فروش قطعات کامپیوتر و شبکه

بخش فعالیت پشتیبانی و شبکه

این شرکت با توجه به نیروهای متخصص که در زمینه پشتیبانی و شبکه دارد توانسته است در این زمینه فعالیت های گسترده ای را داشته باشد آماده عقد قرارداد با شرکت ها و کارخانجات واردات دولتی و خصوصی برای پشتیبانی از سیستم های کامپیوتری و شبکه و اجرای طرح های مختلف شبکه در هر نقطه از کشور می باشد.

بخش فعالیت های آموزشی :

در این بخش شرکت با تأسیس آموزشگاه کامپیوتری و فراهم آوردن محیط مناسب با فضای آموزشی منحصر به فرد و گرفتن مجوز Icdl از سازمان مدیریت و برنامه ریزی توانسته است. آموزش کامپیوتر و بالا بردن سطح علمی جامعه گامی مؤثر بردارد لازم به ذکر است طرح جدید آموزشگاه برگزاری دوره تئوری و عملی اتوماسیون صنعتی پیشرفته مخصوص کارخانجات صنعتی و صاحبان صنایع می باشد.

بخش سخت افزاری ، فروش قطعات کامپیوتر و شبکه

در این بخش در اتاق فنی اسمبل کردن کامپیوتر و عیب یابی کامپیوتر انجام می شود.

و در بخش فروش مسئول فروش قطعات کامپیوتری از قبیل انواع Ram ها ، Main bord ، CPu ، … و وسایل شبکه را به فروش می رساند.

مدت حضور در کارگاه

من در بخش سخت افزاری این شرکت دوره کاروزی خود را گذرانده ام بنابراین به محض ورود به این شرکت وارد این بخش شد و تا زمانی که آقای مهندس حبیبی سرپرست کارورزی اجاره خروج از شرکت را نمی دادند از شرکت خارج نمی شدم و در مدت حضور خود در کارگاه که در روز 9 ساعت و در هفته تقریباً 27 ساعت بود به توضیحاتی که آقای باقری می دادند گوش و نت برداری می کردیم و بعد از اتمام توضیحات یک سری کار را به ما واگذاری می کردند.

میزان رضایت از دوره:

از آنجایی که فعالیت هایی که در این شرکت به ما آموزش داده شده است (از قبیل آشنایی کامل با سخت افزاری، تعویض قطعات مختلف و عیب یابی ، اسمبل کامپیوتر، آشنایی با سیستم عامل، آشنایی با شبکه و …) به صورتی بود که ما با اغلب آن ها آشنایی نداشتیم بنابراین از نظر ما این دوره ی 240 ساعته مفید واقع شده است.

کاری که ما در دوره کارورزی می خواستیم انجام دهیم کار با شبکه بود که تقریباً توانستیم مختصری در مورد شبکه اطلاعات کسب کنیم و مهندسین این شرکت هم با ما همکاری لازم را انجام می دادند.

طراحی و اجرای یک شبکه کامپیوتری :

1) توپولوژی شبکه را انتخاب می کنیم.

2) محل ایستگاههای کاری و سرورهای شبکه را تعیین می نماییم.

3) کابل کشی را انجام می دهیم.

4) کنترل کننده شبکه را نصب می کنیم.

5) Clients را نصب می کنیم.

6) با استفاده از روش های مدیریت شبکه آن را کنترل می کنیم.

1) توپولوژی شبکه : انتخاب توپولوژی شبکه در تمام موارد کار ساده ای نیست. در انتخاب توپولوژی عوامل متعددی دخالت دارند که بعضی از عوامل عبارتند از: 1-1) قیمت اجناس مورد نیاز مثل کابل، کانکتور و HUB 2-1) محدوده ای که کاربر بر آن گسترده شده اند. 3-1) امکانات شبکه در آینده 4-1) تعداد کاربران

انتخاب توپولوژی اینست که کاربران در چه محدوده ای گسترده شده اند. اگر توزیع کاربران شبکه در محدوده مشخص و محدود باشد به سادگی می توان از BASE -2 10 یا 10BASE-T استفاده می کنیم.

2- محل سرور شبکه و ایستگاههای کاری : تعیین محل ایستگاههای کاری معمولاً همیشه در کنترل طراح شبکه نبوده و وابسته به نیاز کاربران شبکه است – با توجه به نوع توپولوژی انتخاب شده و با توجه به فاصله ایستگاهها از سرور یا از HUB و همچنین به میزان استفاده هریک از کاربران از شبکه، سرور را در محلی قرار دهد که کمترین احتمال وقوع تصادم روی کابل شبکه وجود داشته باشد.

3) کابل کشی : پس از انتخاب توپولوژی و تعیین محل سرور و ایستگاههای کاری می توانید کابل کشی را انجام دهیم. برای این کار بهتر است ابتدا نقشه محلهایی که برای نصب ایستگاهها در نظر گرفته شده اند را تهیه کرده سپس محل ایستگاههای کاری را روی آن نقشه مشخص می کنیم. بهتر است کلیه گره ها در نقشه با یک شماره مشخص شده باشند سپس، بر اساس نقشه موجود اقدام به نصب کانال برای عبور کابلها می کنیم.

فایل گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص))) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی …

دانلود فایل ( گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی …

۴ آبان ۱۳۹۶ – با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد …

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون سهامی خاص – دانشجو فایل

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : گزارش کارآموزیارائه دهنده :مرضیه نوازیاستاد راهنما :آقای مهندس اثنی عشریتیرماه 85فهرست مطالبعنوان صفحهمشخصات دانشجو 3مشخصات محل …

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص))) را در ادامه مطلب ببینید گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)در 11 صفحه …

دریافت فایل گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی …

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد با سلام،محصول دانلودی +{{گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) و بررسی کامل هدایت …

مجموعه لینک دانلود گزارش کارآموزی رشته ها و مراکز صنعتی و …

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد گزارش کار آموزی گوشت و فرآورده های آن کارآموزی اداره برق ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS – ايمني درانتقال گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني گزارش کارآموزی کارخانه …

لیست عناوین گزارش کارآموزی،کارورزی(738 عنوان) صفحه 2 – …

675 – گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 676 – گزارش کارآموزی شركت مكاترونيك ژاو 10 677 – گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) 11 678 – گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکزتلفن 23 679 – گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) 15 680 – گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی 23 681 – گزارش کارآموزی …

برترین فایل گزارش كارآموزی رشته حسابداری در شرکت …

۲۶ خرداد ۱۳۹۶ – به سایت ما خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی کارآموزی رشته مهندسی صنایع در شرکت یزد موزائیک وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(کارآموزی رشته… برترین فایل گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیممحقق گرامی،شما با جستجوی گزارش کارآموزی …

گزارش پروژه کاراموزی پایگاه داده

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود گزارش کارآموزی گزارش پروژه کاراموزی پایگاه داده در سایت یافت شد که از این فایل ها می توانید در تکمیل پروژه کارورزی خود در مورد گزارش پروژه کاراموزی … گزارش کارآموزی ارتباطات و فن آوری اطلاعات در شرکت داده پردازی فن آوا … گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص).

گزارش كارآموزی در اداره توزيع برق بخش بادرود | داک کده – جایی …

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ – شرکت توزیع برق استان اصفهان به عنوان پیمانکار در شهرستانهای خود مشغول تعمیرات و نگهداری شبکه های توزیع از قبیل شبکه فشار متوسط ، شبکه فشار ضعیف و همچنین پست های زمینی و کیوسک پست های هوایی برای روشنایی و انتقال موجود می باشد . برق شهرستان نطنز یکی از شهرستان های هجده گانه اداره توزیع برق …

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء در 23 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 4

طرح بندی مرکز ………………………………………………………………………………………………………….5

اطاق MDF ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

سالن PCM ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

سالن تغذیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

اطاق کابل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

سالن سوئیچ ……………………………………………………………………………………………………………….6

کلیات سیستم سوئیچ ……………………………………………………………………………………………………………………. 6

سالن تجهیزات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

سیستم BAM ……………………………………………………………………………………………………………………………..8

پردازش مکالمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

تجهیزات سالن ……………………………………………………………………………………………………………8

جایگاه کاری ……………………………………………………………………………………………………………..9

اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………9

مشترکین معمولی …………………………………………………………………………………………………………………………..9

مشترکین تلفن همگانی …………………………………………………………………………………………………………………..10

سرویس ویژه ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

خط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

ترانک …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

انواع ترانک …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

کاربرد ترانک ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

سیگنالینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

کارهای روزانه ثابت ……………………………………………………………………………………………………11

تعویض پکیج ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

تغییر log سیستم ………………………………………………………………………………………………………………………… 11

ارسال کنتورهای همگانی و خدماتی ……………………………………………………………………………………………….. 11

تکمیل و تنظیم دفاتر گزارش …………………………………………………………………………………………………………. 12

کارهای روزانه احتمالی………………………………………………………………………………………………..12

مواردی که طی نامه از مراجع بالاتر ارسال می گردد …………………………………………………………………………… 12

مواردی که از طریق طرح جامع ارسال می گردد ………………………………………………………………………………… 13

کارهای ماهیانه …………………………………………………………………………………………………………… 15

کارهای دو ماهه …………………………………………………………………………………………………………. 15

ASR & PBX ………………………………………………………………………………………………………… 17

ترافیك سنجی ……………………………………………………………………………………………………………. 17

ترافیک ابتدائی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

ترافیک انتهائی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

مراحل كار با نرم افزار ترافیك سنجی مراكز C&C08 ……………………………………………………………………… 18

ترافیك سنجی مراكز C&C08 جهت مشتركین پرترافیك ……………………………………………………………….. 18

ترافیك سنجی مراكز C&C08 جهت یك كد خاص مثل ………………………………………………………………. 19

اختصارات ………………………………………………………………………………………………………………… 21

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………….. 22

مقدمه

امروزه در همه کشورهای جهان مخابرات ، ارتباطات و انتقال اطلاعات در حال پیشرفت و گسترش است و هر روز فناوری جدیدی روی کار می آید. در ایران نیز بدلیل احتیاج بیش از پیش مردم ، سازمانها و وزارتخانه ها مختلف به وسایل ارتباطی ، سعی در پیشرفت هرچه بیشتر وجود دارد.

به لحاظ اشتغال ، توسعه و رواج ICT موجب پیدایش مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر می شود.

امروزه شبکه های دیگری بالاتر از شبکه محلی قرار می گیرند که امکان سرویس دهی به تمام مشترکین در تمامی نقاط جهان را فراهم می سازد (IN,NGN,…)

مهمترین و حساس ترین بخش در یک مرکز تلفن ، سالن دستگاه مرکز می باشد که هسته اصلی مرکز می باشد زیرا تمامی ارتباطات از آنجا شکل میگیرد . بعنوان مثال هنگامی که شما گوشی تلفن خود را برمی دارید صدای بوق (Dial Tone) میشنوید و بعد از آن میتوانید شماره گیری کنید برای همین بوق ساده در هنگام برداشتن تلفن تعداد زیادی سیگنال بین گوشی تلفن شما و مرکز انتقال می یابد که به شما امکان شماره گیری می دهد.

یک مرکز تلفن بطور کلی شامل سالن دستگاه ، سالن ام دی اف ، سالن پی سی ام ، اتاق کابل ، اتاق نیرو ، باتری و دیزل می باشد و روال کلی برقراری ارتباط به شکل زیر است :

سالن دستگاه وظیفه سوئچینگ و برقراری ارتباط بین مشترکین را بعهده دارد که بعد از سالن دستگاه ارتباط از طریق سالن ام دی اف با اتاق کابل برقرار می گردد و از آنجا به کافو های خارج از مرکز ، سپس به پست های درب منازل و شرکتها و ازآنجا به مشترکین و بالعکس.

بعلت پیچیدگی بخشهای مختلف ارتباطات در سالن دستگاه در این گزارش سعی بر این شده است که از جزئیات در مورد سوئیچ این مرکز خودداری شده و بیشتر به کلیات بخشهای مختلف سالن وکارهای انجامی روزانه و ماهیانه توسط کارشناسان سوئیچ بپردازم.

این مرکز دارای 40000 شماره تلفن میباشد که از این تعداد 5000 شماره آن مربوط به کافوهای نوری می باشد و باقیمانده شماره های اصلی سوئیچ می باشد که نگهداری این دو بخش بعهده پرسنل مختلف است.

طرح بندی مرکز:

Layout Plan بمعنی طرح سالن مرکز تلفن می باشد. بعبارت دیگر در رابطه با اینکه چگونه و به چه طریق تجهیزات مرکز دز سالن مرکز تلفن نصب گردد تاازحداقل کابل های ارتباطی ، حداکثر استفاده شود.

مرکز تلفن خاتم الانبیاء واقع در بزگراه آسیایی – روبروی پلیس راه قاسم آباد شامل ساختمانی 3 طبقه می باشد. طبقه اول جهت اطاق باتری ، دیزل و بخش تغذیه مرکز ، طبقه دوم جهت نصب MDF و سالن PCM و طبقه سوم جهت نصب تجهیزات سوئیچ در نظر گرفته شده است .

ضمنا بخشهای از ساختمان جهت واحدهای اداری مرکز منظور گردیده است.

اطاق MDF :

سالن MDF در واقع سالنی است که اتصالات درونی سیستم رابه کابل های بیرونی سیستم متصل مینماید.

هر ساختار MDF از دوبخش افقی و عمودی تشکیل شده است . بخش افقی آن با داشتن ترمینالهای افقی محل اتصال کابلهای خارج شده از راک های مشترکین به MDF است. بخش عمودی MDF با داشتن ترمینالهای عمودی محل اتصال کابلهای مشترکین از مکان سرویس تا مرکز تلفن می باشد.

اتصال بخش عمودی و افقی در MDF توسط کابل انجام می گیرد که اصطلاحا ، کابل رانژه گویند.

سالن PCM :

کابلهای (ترانکهای) ارتباطی که از راکهای ترانک مرکز سوئیچ به DDF اتصال می یابد ، به اطاق PCM رفته و پس از اعمال پروسه انتقال به مقصد ارسال می گردد.

بطور معمول کابلهای ترانک از نوع کواکسیال می باشد ، که از راک ترانک تا DDF واز DDF تا بخش PCM کشیده می شود.

سالن تغذیه :

این سالن از دوبخش Rectifier و باتری تشکیل شده است که وظیفه تبدیل برق AC به DC و تامین برق تجهیزات مرکز در هنگام قطع برق رابرعهده دارد.

اطاق کابل :

زوج کابل هایی که از ترمینال عمودی MDF گرفته شده ، بصورت رشته کابل هایی از 200 الی 1800 زوجی در آمده ، به اطاق کابل وارد می شود ، سپس از طرسق حوضچه های کابل در سطح شهر توزیع می گردد.

سالن سوئیچ :

هر سالن از دو بخش سالن تجهیزات و سالن بهره برداری و نگهداری (Operation & maintenance) تشکیل میگردد.

سالن تجهیزات شامل تجهیزات مخابراتی برای برقراری ارتباط مشترکین بایکدیگر و محیط خارج از مرکز می باشد که در ادامه توضیحات بیشتری در مورد وسایل و تجهیزات داخل این سالن می دهم.

کلیات سیستم سوئیچ :

سوئیچ این مرکز چینی و از شرکت Huawei می باشد.قبل از هر چیز بهتر است مفهوم C&C08 که نام این سیستم میباشد را بدانیم C&C– یعنی :

City & Countryside ، Computer & Communication ، China & Communication

و عدد 8 در واقع نشان دهنده ورژن وعدد خوش شانسی در چین میباشد.

ازاین سیستم جهت مراکز محلی – ترانزیت – بین الملل استفاده میگردد.

سالن تجهیزات :

این سیستم ازدوقسمت (ماژول) اصلی بنامهای SM و CM تشکیل شده است:
که SM جهت سرویس دهی به مشترکین آنالوگ و دیجیتال استفاده میگردد.
اما CM وظیفه سرویس دهی به ترانکهای دیجیتال و اعمالی از قبیل ترافیک سنجی و انجام اعمال پریودیک و چارژینگ و کنترل کارتهای ماژولها و غیره را بعهده دارد.

ماژول CM به 2 ماژول تقسیم میگردد که عبارتند از:AM/CM و SPM / SRM

ماژول AM/CMبا توجه به وظایفی که برعهده دارد از فریمهای مختلفی تشکیل شده است که هریک وظیفه و یا وظایفی را انجام میدهند این فریمها عبارتند از:

CPM – CKM – CCM – CKM – LIM – CNET – BAM – ALARM BOX

ماژول AM/CM میتواند بهمراه ماژول SM به 800,000 مشترک آنالوگ یا 180,000 ترانک دیجیتال سرویس دهد.
ماژول AM/CM میتواند بهمراه ماژولهای SPM/SRM به 120,000 ترانک دیجیتال سرویس دهد.ازاین ساختاردرمراکز ترانزیت وبین شهری استفاده میگردد.
همچنین AM/CM میتواند با ترکیبی از ماژولهای SM وSPM/SRM کار نماید که در این نوع ساختارماژول SM وظیفه سرویس دهی به مشترکین آنالوگ یا دیجیتال وماژولهای SPM/SRM وظیفه سرویس دهی به ترانکهای دیجیتال را برعهده دارند.

جایگاه کاری :

نگهداری این سالن توسط 4 نفرکارشناس انجام می گیرد ، یک کارشناس ، نگهداری کافوهای نوری مرکز را برعهده داردکه ساعت کاری آن 7:30 الی 15:30 می باشد و 3 کارشناس دیگر نگهداری سوئیچ را برعهده دارند که ساعت کاری آنها بصورت شیفتی برنامه ریزی شده است (شیفتهای 12 ساعته).

یک نفر هم بعنوان ناظر سوئیچ وظیفه نظارت بر کارهای کارشناسان سالن و تنظیم چک لیستهای عملکرد سوئیچ و امضاء صورت وضعیت پیمانکاران را برعهده دارد.

و اما من در این سازمان در قسمت سالن دستگاه و یکی از 3 نفری هستم که کار نگهداری سوئیچ را برعهده دارم که در ادامه بطور مفصل به تشریح کارم می پردازم.

اطلاعات:

مشترکین معمولی (Subscriber Ordinary) :

تمام مشترکین که دستگاه تلفن در منزل یا محل کار دارند بعنوان مشترک معمولی به حساب می آیند. مشترکین معمولی که تلفن در محل کار دارند مشترکین تجاری یا پرصحبت گفته می شوند.

مشترکین تلفن همگانی (Subscriber Coin Box) :

تعدادی از شماره های تلفن به تلفن همگانی اختصاص داده میشود که به تعداد آن شماره ها دستگاههای کیوسک تلفن وجود دارد . فرق این مشترکین با مشترکین معمولی فقط در نحوه استفاده آنها است.

اساس کار این تلفنها بر مبنای ارسال فرکانس 16 KHZ یا وجود مدار 16 KHZ در مدار صحبت این مشترکین می باشد. این فرکانس باعث برقراری مکالمه و یا جذب سکه میشود.

سرویس ویژه (Special Service) :

جهت ارتباط با پلیس ، اورژانس ، خدمات 118 ، کد یک در تمام مراکز به سرویسهای ویژه اختصاص داده شده است . یعنی مشتزک هر مرکز با گرفتن کد 19X,12X,11X,… با مرکز خدمات که معمولا در یک مرکز دیگر در شهر است ارتباط برقرار می نماید.

خط (Line) :

خطوطی که از مرکز به مشترکین واگذار می گردد Line نام دارد.

بعنوان مثال یک مرکز 10K ، 10000 شماره خط دارد.

ترانک :

مداری که دو سر آن دو نقطه سوئیچینگ باشد.

انواع ترانک :

ورودی (Incoming)

خروجی (Outgoing)

دو طرفه – ورودی ، خروجی (Both Way)

کاربرد ترانک :

1- برقراری ارتباط مراکز شهری

2- برقراری ارتباط مراکز شهری و بین شهری

3- برقراری ارتباط مراکز داخلی با مراکز مربوطه

سیگنالینگ :

زبانی است که تجهیزات مخابراتی را قادر به برقراری ار تباط می سازد. هر قدر تعداد سیگالینگ در سیستم بیشتر باشد آن سیستم قویتر است.

بطور مثال وقتی گوشی تلفن را بر می داریم سیگنال Off-Hook یا بوق آزاد ارسال می گردد و هنگامی که گوش تلفن را در جای خودش قرار می دهیم سیگنال On-Hook جهت سیستم یا مرکز ارسال میگردد.

کارهای روزانه ثابت:

شامل مواردی است که روزانه بطور ثابت باید در هنگام تحویل شیفت صبح انجام گردد :

1- تعویض پکیج :

چون در سالن های سوئیچ که در آن تجهیزات مرکز تلفن نصب می گردد بدلیل وجود جریان ، گرما تولید میشود ، لذا دمای متوسط مجاز در سالن های سوئیچ 22 درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود. بدین منظور در سالن سوئیچ این مرکز بااستفاده از 2 دستگاه Pachage وکف کاذب دمای سالن در حد مجاز نگه داشته میشود. بدین منظور روزانه و پس از 24 ساعت کارکرد پکیج ها تعویض می گردد.

صفحه نمایش موجود برروی این پکیج ها اصلاعاتی را نمایش می دهند که باید در دفاتر روزانه ثبت گردند ، این اطلاعات شامل دما ، رطوبت و تنظیم نقاط حساسیت آنها می باشد که در صورت بالا رفتن و پایین آمدن دما و رطوبت از حد معمول و تعریف شده در این پکیج ها باید تدابیری اندیشه شود.

2- تغییر log سیستم :

با توجه به کارهایی که روزانه بر روی سیستم انجام میگیرد برای جلوگیری از بوجود آمدن اشکالات در سیستم نیاز به ذخیره کارهایی که روزانه انجام میشود داریم تادر صورت بروز مشکل بتوانیم اقدامات لازم را جهت بازیابی اطلاعات انجام دهیم. معمولا قبل از دستوراتی که تغییری در وضعیت مشترکین و ترانکها و … ایجاد می کند از دستوراتی بمنظور ثبت وضعیت کنونی مشترکین و ترانکها و … در log سیستم استفاده می کنیم تا در صورتیکه اطلاعاتی غلط و یا به اشتباه در سیستم اعمال شد بااستفاده از log سیستم که این اطلاعات را درخود به تاریخ روز ذخیره کرده است بتوانیم سیستم رابه حالت اولیه قبل از خرابی بازگردانیم.

این عمل بصورت وارد کردن log 85-05-20 در نرم افزار C&C08 maintain system انجام می پذیرد.

3- ارسال کنتورهای همگانی و خدماتی :

روزانه کارکرد تلفنهای همگانی و خدماتی (تلفنهای سکه ای ، کارتی و تلفنهای واقع در مراکز خدماتی) از

طریق سیستم O&M محاسبه و در فایلی برای اداره نظارت و همگانی ارسال می گردد.

4- تکمیل و تنظیم دفاتر گزارش :

تعدادی دفتر گزارش برای ثبت ریز اتفاقات افتاده در روز دز سالن تعبیه شده است.

دفتر گزارش روزانه که کلیه رخدادهای روز در این دفتر ثبت می گردد نظیر : میزان دما و رطوبت ، بررسی

آلارمهای سیستم ، تعداد خرابی ، تعداد قطع و وصل و…

دفتر ثبت مزاحمت که اطلاعاتی در مورد مشترکینی که درخواست سرویس مزاحمت داده اند بهمراه مشخصات تلفنهای مزاحمین و ساعت و تاریخ مزاحمت و…

دفتر ثبت آلارمهای PCM و دفتر خرابی های اعلام شده از MDF و…

PBX :
رشد بهره وری درمخابرات كه با شاخص ASR سنجیده می شود رهین میزان دانش ارتباطی مشتركین و نحوه بكارگیری سرویسهای مخابراتیست . با كمال تاسف میزان و نحوه استفاده از سرویسهای مخابراتی مخصوصا سرویس پایه و قدیمی PBX بدلیل كم آگاهی مشتركین راضی كننده نیست . قطعا همه ما چند شماره از یك مكان (مقصدارتباطی) را داریم كه در صورت اشغال بودن یكی از شماره های آن؛ مجبور به تكرار خواسته خود به سوی شماره دیگر آن مقصد می شویم (حال آنكه مقصدیكی است و برایمان تفاوتی ندارد كدام شماره زنگ بخورد) حال آنكه اگر PBX می داشت تكرار نیاز نبود.واین همان چیزی است كه اگر بدانیم و بدانند ؛ می خواهیم و می خواهند.
شاخص اندازه گیری چگونگی عملكرد مخابرات در این زمینه ASR است ؛ پس ASR هدف نیست بلكه ابزاری جهت اندازه گیری كیفیت ارتباط است .پس نباید به رشد این شاخص بدون توجه به هدف دلخوش نمود.

ترافیك سنجی

در ابتدا لازم است جریان ترافیک در یک مرکز رابیان نمود . به یک مرکز تلقن در شبکه به دو طریق ترافیک وارد میشود.

1- ترافیک ابتدائی (Originate) :

ترافیکی است که از طرف مشترکین همان مرکز اعمال می شود . این ترافیک 2 حالت دارد :

الف ) با مشترکین همان مرکز کار دارد که به آن ترافیک Internal گویند.

ب ) می خواهد که از مرکز خارج شود که ترافیک External گویند.

2- ترافیک انتهائی (Terminate) :

ترافیک Incoming که از ترانک می آید (از مرکز دیگری وارد میشود) . این ترافیک 2 حالت دارد :

الف ) می تواند به آن مرکز Terminate شود (یعنی به مشترک ختم شود).

ب ) می تواند از مرکز عبور نماید.

با توجه به ورودی و خروجی یک مرکز تجهیزات مورد نیاز آن مرکز در نظر گرفته می شود.

مراحل كار با نرم افزار ترافیك سنجی مراكز C&C08 :

1. مرحله اول : نصب برنامه
2. مرحله دوم: شروع به كار برنامه

كه شامل ترانكهای ورودی وخروجی وپردازش كد وپردازش شماره ها وتعیین نیاز كانالی مركز می باشد.

الف ) ترانكهای خروجی

برای ترافیك سنجی ترانكهای خروجی ابتدا بایست فایل مور نظر را از طریق برنامه C&C08 تهیه كرد برای این كار ابتدا از منوی سمت چپ صفحه وارد

management/traffic task/ system/task

می شویم در صفحه راست كلیك كرده ، create traffic task می زنیم ، Beared object task را علامت زده و ok می کنیم حالا از measure unit قسمت Office direction outgoing office traffic را انتخاب كرده در modifyاولی تاریخ وزمان را وارد می کنیم درModify دوم select office را انتخاب كرده ، تمامی مراكز را تیك زده (می توان چند مركز دلخواه را تیك زد) و سپس ok می کنیم.

ب ) ترانكهای خروجی

برای ترافیك سنجی كانالهای ورودی تمام مراحل آن شبیه بالا است فقط در measure unit باید

Office direction incoming office traffic راانتخاب کرد .

دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن …

۱۳ آذر ۱۳۹۶ – از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء در 23 صفحه ورد …

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء

بعبارت دیگر در رابطه با اینکه چگونه و به چه طریق تجهیزات مرکز دز سالن مرکز تلفن نصب گردد تاازحداقل کابل های ارتباطی ، حداکثر استفاده شود. مرکز تلفن خاتم الانبیاء واقع در بزگراه آسیایی – روبروی پلیس راه قاسم آباد شامل ساختمانی 3 طبقه می باشد. طبقه اول جهت اطاق باتری ، دیزل و بخش تغذیه مرکز ، طبقه دوم جهت نصب MDF و …

مقاله در مورد گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم …

مقدمهامروزه در همه کشورهای جهان مخابرات ، ارتباطات و انتقال اطلاعات در حال پیشرفت و گسترش است و هر روز فناوری جدیدی روی کار می آید. در ایران نیز بدلیل احتیاج.

کاملترین فایل گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن …

کاملترین فایل گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء.

دانلود گزارش کارورزی رشته مخابرات سالن دستگاه مرکز تلفن …

دانلود گزارش کارورزی رشته مخابرات سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء، گزارشی کامل به فرمت ورد (word) و قابل ویرایش در 23 صفحه.

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیا مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد …

بایگانی‌ها خاتم – sbnet

تحقیق درباره گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء 23 ص. تحقیق درباره گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء 23 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 23 موسسه آموزش عالی خيام گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء ارائه …

کارورزی و کارآموزی (6) – بزرگترین سایت ارائه پایان نامه ، …

602- گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز… سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء تعداد صفحات22 فرمتword حجم1MB. 30,000 ریال اطلاعات بیشتر … افزودن به سبد خرید …

مجموعه لینک دانلود گزارش کارآموزی رشته ها و مراکز صنعتی و …

در زیر تنها بخشی از عناوین موجود کاراموزی را مشاهده می کنید. لینک تمامی محصولات زیر در فایل مذکور موجود است. گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد گزارش کار آموزی گوشت و فرآورده های آن کارآموزی اداره برق ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS – ايمني درانتقال گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء

گزارش کارآموزی | فایلـوز | مجموعه خرید و فروش فایل های قابل …

سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء. گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء مقدمه امروزه در همه کشورهای جهان مخابرات ، ارتباطات و انتقال اطلاعات در حال پیشرفت و گسترش است و هر روز فناوری جدیدی روی کار می آید. در ایران […] مشاهده و خرید · گزارش مکانیک و تعمیر خودرو 4000 تومان …

گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز

گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز

گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز در 14 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی در محل احداث پارک ناز در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

محل پروژه : منطقه 22 شهرداری – میدان امیر کبیر – خ هوا نیروز – محل احداث پارک ناز

کارفرما: شهرداری منطقه 22

پیمانکار : شرکت آرمه تاب بنیان

ماشین آلات و وسایل مورد استفاده: مساحت پارک 12.000 متر مربع

لودر: برای انجام خاکبرداری های اولیه و تسطیح اولیه سطح خاک

بیل بکهو: برای اجرای کنده کاری کانال ها و تراشه های حمل کابل ای برق ، چراغ های پارک

تراکتور بیل: برای تسطیح خاک در محل های خاکریزی معابر پیاده رو

بتونیر: برای ساخت بتن، برای اجرای جدول کاری و بتن ریزی فونداسیون دفتر پارک

کامیون: برای محا مصالح (شن ، ماسه ، خاک ، کف پوش بتونی و …)

نیسان وانت: برای حمل سیمان پاکتی و حمل آهن آلات و سایر مصالح در ابعاد کوچک

جرثقیل: برای حمل و جابجایی کانکس دفتر اجرایی

غلتک دیزل یا تن: برای متراکم سازی خاک های دستی ریخته شده در محل زیر جداول و همچنین فیرهای اجرائی کپوش بتنی برای جلوگیری از نشت خاک

دستگاه جوش برقی : برای اجرای اسکلت فلزی ساختمان دفتر پارک

ویبراتور بنزینی : برای ویبره کردن بتن فونداسیون دفتر پارک

بیل و کلنگ و فرغون و انبر آرماتوربندی و … نیز سایر وسایل مورد استفاده می باشند.

قاب فلزی : جهت قالب بندی کنار جدول برای بتن تقویتی و پایه چراغ های بتنی اقدامات مورد نیاز برای اجرای موضوعات پیمان:

اجرای جدول کاری

اجرای کفپوش بتنی

اجرای سنگ کاری

اجرای ساختمان دفتر پارک با جزئیات زیر :

اجرای فوندانسیون

اجرای اسکلت فلزی

اجرای دیوار آجری

نصب چارچوب درب و پنجره ها

لوله کشی و تاسیسات

اجرای سقف کاذب رابیس

اجرای گچ و خاک دیوارها

سیم کشی برق و تلفن

سفید کاری

اجرای کاشی و سرامیک و تاسیسات مربوط به سرویس

حفر چاه های فاضلاب و ارت

شرح جزئیات :

برای شروع کار ابتدا عملیات نقشه برداری برای بدست آوردن سطح اولیه کار پروژه توسط دوربین های نقشه برداری نیوو و تئودولیت انجام شد و پس از بدست آوردن سطح مناسب عملیات خاکبرداری توسط لودر انجام شد و خاکهای مازاد برداشته شد و به محل گود انتقال یافت و سپس در محل های لازم خاک جدی مرغوب ریخته شد. به دلیل وجود آسفالت در قسمت های مختلف زمین ، خاک برداشت شده نامناسب تشخیص داده شد و به گود انتقال پیدا کرد و قابلیت استفاده مجدد برای — مورد نظر را نداشت و به همین سبب مجبور به حمل توسط پیاده سازی نقشه و گچ ریزی در محل توسط بیل انجام شد و خاک های حاصل از این خاکبرداری در کنار تراشه های مذکور قرار گرفت تا پس از عملیات کابل کشی مجدداً به داخل محل ها برگردادنده شود.

البته عملیات کابل کشی مجدداً به داخل محل ها برگردانده شود.

البته عملیات کابل کشی باید سپس از اجرای جدول کاری انجام شود تا محل های مناسب برای پایه چراغ ها در کنار جداول مشخص و دقیق تر باشد تا همگونی پروژه دستخوش تغییر نگردد.

به همین دلیل در هنگام جدولکاری در محل تقاطع جدولکاری با تراشه ها اقدام به غلاف گذاری (sleeve) می شد و بر روی sleeve ها خاکریزی انجام می شد تا سطح زیر جدول برای skeveها از لوله پلی اتیلن 15 برای اجرای جدولکاری در برخی محل ها نیاز به خاکبرداری دستی توسط بیل و کلنگ و در برخی محل ها نیز نیاز به خاکریزی و کمپلت کردن خاک توسط غلتک دستی بود. این عمل برای رسیدن به سطح مناسب با نقشه های ارائه شده توسط کارفرما صورت می گرفت.

دفتر پارک:

برای شروع کار دفتر پارک ابتدا اقدام به تعیین ارتفاع سطح زیرین فوندانسیون شد و سپس محل مربوطه رگلاژ شده و قالب بندی آجری برای فضای خارجی و داخلی فوندانسیون صورت گرفت و گلریز برای زیر فوندانسیون انجام شد و سپس آرماتوربندی فوندانسیون برای سبدهای مس نقطه ای و شناژهای مربوطه انجام گرفت و بولت های مربوطه نیز در محل آکس تولدها قرار گرفت و صفحه ستون نیز در محل خود قرار گرفت و توسط تراز لوبیان اقدام به تراز کردن صفحه ستون نیز بار سیمان کشی و شیلنگ تراز صورت گرفت و در محل مورد نظر ثابت شد. سپس نایلون قالب بندی در سرتاسر مسیرهای قالب آجری داخل فوندانسیون کشیده شد و اقدام به بتن ریزی فوندانسیون شد. بتن ریزی توسط بتونیر و محل آن توسط فرغون صورت گرفت. پس از اتمام بتن ریزی و گیرش بتن تا یک هفته تا یک هفته اقدام به آب دادن بتن صورت می گرفت. سپس قالب آجری خارجی برداشته شد و نوع صفحه ستون نیز گروت لخته شد و تراز کردن نهایی صفحه ستون انجام شد.

سپس قیرهای IPE در محل صفحه ستون ها توسط شاقول عمودی شده و در محل لازم جوش انجام شد. ورق های پشت بند نیز در دو طرف ستون ها قرار گرفت.

سپس قیر ریزی های سقف انجام شد و قوطی کشی برای اجرای آرد و از دو سقف انجام شد اجرای دیوارها نیز از روی شناژها با گرکی و قیرگونی و تیغه CM15 انجام شد.

و کلاف قیرهای پایین نیز جوشکاری شد تا سقف کاذب را بیش در زیر آن اجرا گردد.

پس از اجرای قوطی کشی سقف لایه های چوبی به عنوان زیر سازی برای اجرای سقف آردلاز صورت گرفت و سقف آردواز بر روی این لایه هااجرا شد و لبه ها و آروی سقف نیز در محل بهم اجرا شد. سپس در زیر پوشش بام عملیات را بیش کاری صورت گرفت و برقکار برای اجرای عملیات برقی داخل سقف اقدامات لازمه را صورت داد و سپس گچ و خاک دیوار را نیز اجرا کرده و در محل های لازم شیار کاری برای نصب کلید و پریزها و برق کشی صورت گرفت.

لازم به ذکر است که عملیات لوله کشی نیز قبل از اجرای گچ و خاک صورت گرفت تا لوله های در زیر گچ و خاک مدفون گردد. در هر لوله نیز فولاد پرایمر به عنوان عایق حرارتی پیچیده شد.

گزارش کارورزی در محل احداث پارک – ویکی پروژه

به نام خدا گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز محل پروژه : منطقه 22 شهرداری – میدان امیر کبیر – خ هوا نیروز – محل احداث پارک ناز کارفرما: شهرداری منطقه 22 پیمانکار : شرکت آرمه تاب بنیان ماشین آلات و وسایل مورد استفاده: مساحت پارک 12.000 متر مربع لودر: برای انجام خاکبرداری های اولیه و تسطیح اولیه سطح خاک بیل بکهو: برای اجرای …

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی مهندسی عمران

کارآموزی رشته مهندسی عمران | دانلود نمونه گزارش کارآموزی مهندسی عمران و پروژه کارورزی مهندسی عمران و دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران در کلیه مقاطع دانش آموزی و دانشجویی رشته مهندسی عمران.

گزارش پروژه کاراموزی گمرک

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود گزارش کارآموزی گزارش پروژه کاراموزی گمرک در سایت یافت شد که از این فایل ها می توانید در تکمیل پروژه کارورزی خود در مورد گزارش پروژه کاراموزی گمرک خود استفاده نمائید.

گزارش کار آموزی پتروشيمي خوارزمي ابزار دقيق | داک کده – …

۳ مرداد ۱۳۹۴ – پتروشیمی بندر امام خمینی. کارهای مقدماتی اجرای طرح نظیر خاکریزی، تسطیح زمین، شمع کوبی، ایجادساختمان های موقت، ایجاد تاسیسات، آب و برق و اسکله ها از اوایل سال ۱۳۵۳ به تدریج آغاز گردید. عملیات ساختمان واحد های اصلی طرح که از سال ۱۳۵۵ آغاز شده بود،در اسفند ماه ۱۳۵۷ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حالیکه ۷۳ در …

گزارش كارآموزي برق منطقه اي باختر | داک کده – جایی برای به …

دانلود فایل. دسته بندی: گزارش كارآموزي | نویسنده: داک کده | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳-شهریور-۱۸ | تعداد بازديد: 2077 … محل کارآموزی : برق منطقه ای باختر – استادراهنما: جناب آقای دکترسالمی – دانشجو: خانم طبیب زاده – تابستان ۸۴. فهرست مطالب: … ۲-۲-مراحل مختلف برنامه ریزی فنی (جهت توسعه شبکه موجود و احداث تجهیزات جدید. ۲-۳-مدیریت …

مجموعه لینک دانلود گزارش کارآموزی رشته ها و مراکز صنعتی و …

دانلود گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز دانلود کارآموزی پروژه مسكوني دانلودکارآموزی شركت برق منطقه اي خراسان و امور انتقال گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو دانلود گزارش کارآموزی در اداره آموزش پرورش (فایل Word ورد با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 119 گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری و ذوب فلزات کارآموزی شهرداری

دانلود رایگان گزارش کارآموزی » کندو | مرجع سوالات و اخبار …

کارآموزی عمران (خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون و…) 9 آذر – مقالات / کارآموزی · کارآموزی عمران (احداث ساختمان مسكوني). 9 آذر – مقالات / کارآموزی · کارآموری عمران. 9 آذر – مقالات / کارآموزی · گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز. 9 آذر – مقالات / کارآموزی · گزارش کارآموزی مکانیک. 9 آذر – مقالات / کارآموزی · گزارش كارآموزي …

پروژه کارآموزی – ثبت آگهی رایگان

۱۵ مهر ۱۳۹۵ – پروژه کارآموزی ساختمانی واقع در عظیمیه کرج گزارش كارآموزی عمران کارآموزی پیمانکاری ساختمان کارآموزی عمران ساختمان(گزارش روز به روز) کارآموزی عمران شرکت مهندسی مدیریت درمان تامین اجتماعی گزارش كار عمران گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی گزارش کارآموزی عمران در شهرداری

لیست عناوین گزارش کارآموزی،کارورزی(738 عنوان) صفحه 1 – …

299 – گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز 14 300 – گزارشات کار در شرکت بیسکوئیت گرجی 52 301 – گزارش کار آموزی پژو 206 60 302 – گزارش كارآموزي 185 303 – تاریخچه شرکت زامیاد 51 304 – تحقیق کارآموزی 24 305 – شرکت تولیدی رضا نخ مشهد 137 306 – شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل آسیا 12 307 – طرح توجیه فنی …

پارک ملی کویر |44617| پریفایل

گزارش کارآموزی پیمانکاری در محل احداث پارک ناز محل پروژه: منطقه 22 شهرداری – میدان امیر کبیر – خ هوا نیروز – محل احداث پارک ناز کارفرما: شهرداری منطقه 22 پیمانکار: شرکت آرمه تاب بنیان ماشین آلات و وسایل مورد استفاده: مساحت پارک 12.000 متر مربع لودر: برای انجام خاکبرداری های اولیه و تسطیح اولیه سطح خاک بیل بکهو: برای اجرای …

گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا

گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا

گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا در 64 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 22
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا در 64 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

آخر نقش سمفونی تحریك آموزی را به نام رنگ تدارك دیده و چشم انسان را به گونه ای طراحی كرده است كه بالغ بر یك میلیون و نیم تك ـ نت آن را دریابد

در دنیای امروزی رنگ نقش بسیار مهمی را در تمامی اركان زندگی بشری ایفا میكند رنگ پدیده ای است كه از جهات متفاوتی مورد بحث میباشد به نحوی كه:

1- هنرمند ،‌به اثرات رنگ از نظر زیبا شناسی توجه نموده و نفوذ معنوی رنگ و خلاقیت آن را بررسی میكند .

2- و بالاخرع شیمیدان ها به ساختمان مولكولی رنگها و طریقه تهبه آنها از مواد اولیه ،‌توجه دارند .

بر اساس تولید منطقه ای ، اولین تولید كننده رنگ در جهان اروپا بوده كه از آن میان ، آلمان با حدود 22% سهم جهانی رتبه اول را دارد .

تشكر :

از تمام كسانی كه مرا همراهی و تشویق كرده اند تا بتوانم با موفقیت و سرافرازی كارشناسی را پشت سر گذارم از جمله پدر و مادر و تمام اساتیدی كه با تمام وجود مرا به به تشویفق به این امر كرده اند نهایت تشكر و قدردانی را دارم .

فهرست

فصل اول: آشنایی كلی با مكان كارآموزی

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی كارآموز

رنگهای تولیدی مورد مصرف در صنایع نساجی

مواد اضافه شونده

مواد یكنواخت كننده :

مواد حمل كننده :

رزین ها :

روغن ها :

رنگ جهت یخچال و فریزر

رنگدانه ها و خواص فیزیكی آنها :

فصل سوم:‌آزمون آموخته ها ،‌نتایج و پیشنهادات

فصل اول :

آشنایی كلی با مكان كارآموزی

كارخانه رنگ پودری سمند علاوه بر تولید رنگ ورزین به رنگ آمیزی قطعات خودرو به صورت الكترو استاتیك می پزدازد .

این كارخانه به مساحت 2 هكتار بوده و دارای 3 واحد مجزای كنترل كیفی بوده و با سرمایه بالغ بر000/000/000/10 تومان مشغول فعالیت میباشد این سمایه شامل دستگاههای مجهز كه تماماً از سوئیس وارد شده میباشد .

در بخش ورودی كارخانه و در اولین سوله دستگاهی وجود دارد كه پیگفت یا همان رنگدانه را هم می زند و تبدیل میكند .

به گفته مسئول آن بخش :

رنگهای مصنوعی یا شیمیایی یا سنتزی را میتوان از نقطه نظرهای كاربردی و یا ساختمانی طبقه بندی نوده دراین مبحث ، ما به بررسی تعدادی از مهمترین رنگهای سنتزی بر اساس ساختار شیمیایی آنها می پردازیم لازم به ذكر است كه هر یك از آنها میتوانند از لحاظ كاربردی به صورت یك رنگینه و با یك رنگدانه مورد مصرف قرار گیرند .

دراین بخش هدف تولید رنگهای آزوئی است .

به گفته وی :

كشف تركیبات و.یآرو توسط گریس در انگلستان اساس توسعه بزرگترین گروه مواد رنگزا ( رنگهای آزو )را فراهم آورد و اولین ماده رنگزای به نام قهوه ای بسیمارك در سال 1863 توسط مارتیوس تهیه شد .

این رنگها عمده ترین رنگهای سنتزی هستند كه تقریبا بیش از 50% تمام رنگینه ها و رنگدانه ها را تشكیل میدهند بطور كلی رنگهای آزو دارای یك یا چند كروموفور آزو ( -N=N-) در ساختار مولكولی خود میباشند و ساخت این گونه رنگه شامل دو مرحله دی آزوته كردن و كوپله كردن است .

در مرحله اول از یك آمین آروماتیك نوع اول ، یون دی آزونیوم حاصل میشود كه میتواند طی مرحله دوم با تركیبات غنی از الكترون مانند یك تركیب خنلی و یا آریل آمین جفت ( پوكل ) شود .

در مرحله اول این واكنش یون دی آزونیوم حاصله به دلیل اتصال به یك سیستم آروماتیك و رزنانس بار مثبت در حلقه ، پایدار است ولی با كمك پایین آوردن درجه حرارت واكنش ،‌به زیر موجبات پایداری بیشتر آنرا فراهم میكنیم .

در مرحله دوم ابتدا باید تركیبی كه دارای گروههای الكترون دهنده قوی مانند –OH و –NH2 باشند بكار برد تا جهت انجام واكنش استخلاف الكتروفیلی فعالیت خوبی از خود نشان دهند زیرا كایتون دی آزونیوم الكترو فیل ضعیفی است و درنهایت عمل جفت شدن در منطقه غنی از الكترون انجام میشود .

به گفته مسئول در این قسمت از رنگدانه قرمز پارا نام می بریم كه هم به عنوان یك رنگینه و هم رنگدانه بكار برده میشود قرمز پارا با ساختار شیمیایی خاص از دسته رنگهای مونوآزواست كه فاقد گروههای آینونیك مانند كربو كسیلیك و یا سولفونیك اسید بوده و در نتیجه در اب نامحلول میباشد و از جفت شدن پارانیترو و آینلین در از ته شده با 2- نفتل بدست می آید و دارای سایه های زرد تا آی ( قرمز متقابل به زرد تا قرمز متقابل به آبی ) است و در صنایع نساجی برای رنگرزی پشم ، ابریشم ، نایلون ، كاغذ و چرم بكار رفته و همچنین در صنایع رنگ بدلیل مقاومت اسیدی و بازی خوب ، قدرت پوشش و ارزان قیمت بودن انرژی در ساخت رنگهای هوا خشك بیرونی كاربرد دارد

این رنگدانه برای اولین با در سال 1885 ساخته شد و كاربرد آن در روغنها و حلال ها موجب پدیده رو افتادن میشود

از انواع دیگر رنگهای آزو كه در این كارخانه تولید میشود در دسته بیش آزو قرار میگیرد میتوان از قرمز كنگو نام برد كه از رنگهای قدیمی و معروف است و از جفت شدن بنزیدین تترا آزوته شده با دو مول 1- نفتیل آمین -4- سولفونیم اسید بدست می آید .

این رنگها برای رنگ كردن الیاف سلولوزی مانند پنبه مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین به عنوان معرف كاربرد دارد زیرا در محیط های بازی و اسیدی به ترتیب از قرمز به آبی تغییر می دهد كه فقط در نتیجه تغییر ساختار رزنانس آن میباشد . در قسمتهای دیگر نز به همین ترتیب دستگاههای مختلف مرتبط به رنگ وجود دارد كه در بخش ارزیابی به آنها نیز خواهیم پرداخت ولی از جمله مهمترین بخش های این كارخانه كه جزء بخش های كلیدی و قلب كارخان است بخش كنترل كیفی آن میباشد ولی به علت محدودیتهایی كه در قوانین كارخانه وجود دارد نمیتوان از آنجا اطلاعات دقیقی به دست آورد .

فصل دوم :

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی كارآموز

از جمله رنگهای معروف این كارخانه طبق گفته مسئول بخش نارجی II است .

كه به عنوان رنگینه و رنگدانه كاربد فراوانی دارد و از جفت شدن تركسب سولفا ینلیك اسید دی آزوته شده و 2- نفتیل بدست میآید . و چنانچه بصورت رنگینه مورد مصرف قرار گیرد دارای ساختاری خاص است این رنگینه كه در صنعت نساجی به بتانفتل اورانژ معروف است برای رنگرزی پشم ، ابریشم ، نایلون ، كاغذ و چرم بكار میرود

ولی اگر به عنوا رنگدانه مصرف شود تركیب حاصله را درون سوسپانسیونی از هیدروكسید آلومینیوم وارد كرده و با افزودن باریم رسوب میدهند كه ساختار شیمیایی نمك باریم حاصله را میتوان به صورت خاص نشان داد .

این رنگدانه كه به نارنجی ایرانی معروف است یك رنگدانه بسیار شفاف درخشانی بوده كه در ساخت جوهر های چاپ و رنگهای كوره ای برای تزئین فلزات بكار میرود .

مقاومت حرارتی آن خوب ولی مقاومت نوری و شیمیایی ضعیفی دارد .

در بخش دیگر كارخانه رنگهای آنترا كینونی تولید میشود طبق گفته مسئول این بخش ماده اولیه اصلی این رنگها تركیب شیمیایی آنتراسن است كه در اثر اكسیداسیون است به ماده رنگی آنتراكینون تبدیل میشود.

مشتقات آنتراكینون ماده حد وسط ، برای تولید رنگهای آنتراكینونی میباشد ساده ترنی ومتداول ترین رنگهای آنتراكینونی دارای گروههای آمینی و یا آمین اسنتحلاف شده در موقعیت های 1 و 4 هسته آنتراكینون هستند .

این مواد به دلیل داشتن رنگهای آبی مایل به قرمز و شفافیت ، ثبات نوری و همچنین مقاومت حرارتی ، اهمیت بسزایی دارند دلیل گرانی قیمت ، صرفاً برای مقاصدی كه به كیفیت بسیار بالائی نیازمند بكار میروند .

تهیه رنگهای آنتراكینونی محلول شامل چندین مرحله است كه عمدتاً از حد واسط خاص بدست می آید و

اما برای تهیه رنگهای آنتراكینونی نامحلول ، از یك حد وسط دیگری كه همان 1و4- دی هیدروكسی آنتراكینون است استفاده میشود .

علاوه بر رنگهای ساده ، هسته آنتراكینون بعنوان یك واحد سازنده در ساختمان رنگهایی كه دارای چندین حلقه نسبتاً بزرگ هستند بكار میرود كه میتوان به عنوان نمونه از آبی ایندانترن نام برد كه دلیل ثبات آن در ر برابر نور ، شستشو و موارد سفید كننده ، جهت رنگرزی الیاف سلولزی بویژه پنبه كاربرد داشته و همچنین بعنوان رنگدانه برای استفاده در رنگهای خارجی و نهایی اتومبیل مناسب است .

از دیگر مواردی كه میتوان در بخش رنگهای آنتراكینونی میتوان نام برد رنگ معروف آلیزارین است كه دارای ساختار شیمیایی فوق میباشد نوع طبیعی رنگ فوق همان قرمز روناس است كه از ریشه گیاه روناس بدست می آید ونوع مصنوعی آن آلیزارین نام دارد كه البته مهمترین موارد استعمال آن به عنوان یك حد واسط در ساختن رنگهایی كه به صورت كمپلكس با فلزات بكار میروند مانند قرمز بوقلمون كه كمپلكس مضاعفی از آلومینیوم و كلسیم است این رنگ هم به عنوان رنگینه و هم رنگدانه كاربرد داشته و در مقابل نور بسیار مقاوم است .

از دیگر رنگهای تولیدی رنگهای ایندبگوئید یا همان نیل یك زنگ معروفی است كه دو روش تولید را داراست : در روش اول ابتدا با استفاده از آنیلین واكنش تركیب فنیل گلایسین را تهیه كرده و سپس آن را با كمك هیدروكسید پتاسیم ذوب قلیایی نموده و ماده ای به نام ایندو كسیل بدست می آید كه بعد از اكسیداسیون آن در محلول قلیایی ایندیگو تولید میشود .

رزین های اكریلیك :

این رزین ها هم به دلیل تنوع بسیار توع زیادی كه دارند و در نتیجه خواص متفاوتی كه میتوانند ایجاد بكنند و همچنین بدلیل حقیقت كمتر مونومرهای لازمه در تولید آنها ، از رزین ها ی قابل توجه در صنایع میباشند .

بطور كلی این رزین ها محصول بسپارش اسیدهای اكریلیك ،‌متا اكریلیك و مشتقات آنان هستند .

در صنایع رنگ بیشتر از استر اسیدهای فوق الذكر استفاده میشود

حال در نظر بگیریم كه هر یك از این ها هم به صورت هموپلیمر و هم كوپلمیر با یكدیگر میتوانند بكار روند و از طرفی دیگر مثلاً‌برای استری كردن اسیدهای میتوان از هر نوع الكلی استفاده كرد موجب تنوع بیش از بیش محصولات حاصله خواهد شد.

بعنوان مثال چنانچه از متانل جهت استری كردن اسید متا كریلیك استفاده شود ایجاد پلی متیل كریلات را خواهدكرد كه در كشور آمریكا آن را تحت عنوان پلكسی گلاس میخوانند متوجه میشویم كه میتوان تنوع بسیار زیادی در رزین های فوق ایجاد كرد .

حال اگر این رزین ها از هم پلیمر و یا كوپلیمر استرهای یاد شده ، تشكیل شده باشند با آن ها رزین های آكریلیك ترموبلاست یا گرماندم گویند كه دارای وزن ملكولی نسبتاً زیادی در حدود 000/100 هستند و از كاربرد های آن ساخت رنگهای فوری در لكه گیری اتومبیل ها ست .

این رزین ها رنگ روشنی مانند آب دارند و مقاومت شیمیایی بسیار خوبی داشته و چسبندگی خوبی نیز از خود نشان میدهند و لازم به ذكر است فیلم ها حاصل از پلی متا كریلاتها سختر از پلی آریلاتها است كه میتوان با تغییر نسبتها به خواص مطلوب و مورد نیاز رسید .

ولی نوع دیگر رزین های الكریلیك ، انواع گرما سخت و یا ترموپلاست میباشد كه در واقع كوپلمیر استرهای اسید اكریلیك و یا متا كریلیك با پلیمرهای دیگر است كه دارای عوامل فعالی مانند هیدروكسیل ، كربوكسیل ، اپوكسی و … هستند و تحت حرارت میتوانند با رزین های آكریلیك و یا متا كریلیك ایجاد پیوند عرضی نموده و تشكیل یك فیلم سه بعدی را بدهند و به همین علت به صورت كوره ای مصرف میشوند.

بعنوان مقال رزین های آكریلیك با عامل فعال كربوكسیلیك به همراه رزین های اپوكسی جهت رنگ آمیزی ورقه های استیل مورد استفاده در كابینت آشپزخانه كاربرد دارند پس به طور كلی تفاوت این دو رزین آكریلیك ترموپلاست و ترموست دراین است كه اولاً رزین های آكریلیك ترموپلاست وزن مولكولی بالاتری دارند و ثانیاً به صورت هوا خشك میباشند در صورتی كه رزین های آكریلیك ترموست به صورت كوره ای كاربرد داشته و دارای عوامل شیمیایی فعال بر روی زنجیره پلیمری خود هستند .

رنگ جهت یخچال و فریزر

چون این سطوح باید در مقابل رطوبت ، آب ، مواد بازی و سایش مقاومت خوبی داشته باشند لذا رنگ آستری را از مخلوط رزین پلی استر اشباع سخت شونده با ملامین فرمالدئید همراه با فسفات آهن به عنوان رنگدانه ، بكار میبرند و یا آلكید رزین كوتاه روغن با ملامین آلدهید استفاده میكنند كه چسبندگی خوبی را به سطوح فلزی نشان میدهند و رنگ رویه آنان رنگ آكریلیكی ترموست است كه در واقع كوپلمیر استایرن با آكریلات و یا استر های متا كریلاتی هستند .

رنگ جهت سطوح ماشین های لباسشوئی و ظرفشویی :

این سطوح باید در مقابل آب و محلول های شوینده مقاوم باشند و در نتیجه آستری به كار رفته از رزین اپوكسی به همراه رنگدانه فسفات آهن یا روی است و رنگ رویه از نوع آكریلیك ترموست یا پلی استر اشباع سخت شونده با ملامین فرم آلدئید میباشد .

همچنین آستری میتواند اپوكسی ـ فنلیك سخت شونده با حرارت متوسط باشد و در رنگ رویه از پلی و ینیل كلراید استفاده شود .

رنگ جهت سطوحی كه در آب قرار دارند :

وسایلی از قبیل شیر فلكه ها وسطوح پمپها ، بدلیل اینكه باید مقاومت سایشی ، شیمیایی و حلال خوبی داشته باشند از رنگهای اپوكسی برای آنها استفاده میشود كه یا بر پایه رزین اپوكسی مایع صد در صد ( بدون حلال ) است و یا رنگهای اپوكسی پودری برای آنها بكار میرود .

رنگ جهت كفپوش ساختمانها و بدنه هواپیما

دراین رنگها به دلیل نیاز به مقاومت سایشی باید از رزین های پلی اورتان بهره برد كه مقاومت سایشی بالایی دارند .

رنگ درون قوطی های مواد غذایی :

جهت جلوگیری ازتماس و آلودگی موادغذایی باسطوح داخلی قوطیهای فلزی كه بویژه قابلبیت رنگ زدن دارند معمولاً از رزین های كوپلمیری اپوكسی بهره میبرند مانند رزین های اپوكسی ـ فنلیك ترموست كه میتوانند حتی به صورت آستری جهت چسبندگی بهتر به قوطی به كار میرود و بعد با یك رنگ وینیلی پوشانده شود تا بر طعم و مزه غذا نیز تاثیر نداشته باشد .

رنگهای مقاوم در مقابل حرارت:

سیستمهای مانند كوره های حرارتی ، راكتورهای شیمیایی ، لوله های داغ و … نیاز به پوششی دارند كه در مقابل حرارت مقاوم باشد رنگ مناسب جهت این سطوح بر پایه مخلوطی از رزین های سیلیكون ـ آلكید با رنگدانه آلومینیوم قرار دارد كه البته استفاده مناسب از یك رنگ غیر آلی محتوی رنگدانه روی كه ضد زنگ بسیار عالی است جهت آستری توصیه میشود .

لازم به ذكر است كه آستری معدنی در واقع همان سیلیكات روی است كه معمولاً دو قلو بوده ویك ظرف ، محتوی پودر روی وظرف دیگر محتوی اینل سیلیكات میباشد كه این دو جزء را درست قبل از مصرف به هم می افزایند .

رنگهای مقاوم در مقابل آب و هوا :

مكانهایی مانند سطوح خارجی ساختمان می باید در مقابل آب و هوا محافظت شوند كه یكی از رنگهای مناسب جهت این امر بر پایه رزین های وینیل اكریلیك قرار دارد كه البته استفاده ار آستری معدنی محتوی رنگدانه روی نیز بسیار موثر است و

رنگهای مقاوم در مقابل خاك :

آنچه كه در زیرزمیم بكار میرود مانند لوله ها ، مخازن و غیره باید نسبت به مواد موجود در خاك و رطوبت و سنگینی وزن آن مقاوم باشند كه مهمترین رزین ، جهت ساخت در چنین رنگهایی بر پایه رزین اپوكسی ـ كول تاراست بدین ترتیب كه ابتدا سطوح مدفون شده را با لایه ای از رنگ میپوشانند و سپس آنها را با پشم شیشه احاطه كرده و مجدداً بالایه ای از نمد یا پنبه سوز آغشته به رنگ می پیچانند .

رنگدانه ه ا و خواص فیزیكی آنها :

رنگدانه ها در صنایع رنگ نقش مهمی را از قبیل ایجاد رنگ ، پوشانندگی ، حفاظت ، استحكام مكانیككی و غیره ایفا میكنند كه برای دست یابی به نتیجه مطلوب ، باید دارای خواص فیزیكی ویژه ای باشند كه به صورت بسیار مختصر به آن می پردازم .

در این جا لازم به ذكر است كه رنگدانه ها یارها را نباید بارنگدانه ها یكسان دانست زیرا رنگدانه یازها موادی هستند كه نقشی درایجاد پوشش و رنگ ندارند و فقط به منظور اصلاح خواص رنگ از قبیل تشكیل بهتر فیلم رنگ و یا جلوگیری از ته نشین شدن رنگ در ظرف بسته بندی بكار میروند و بطور كلی باعث كاهش قیمت نهایی رنگ میشوند .

دانلود فایل گزارش کارآموزی رنگ و رزین، گارخانه رنگ پودی …

دانلود فایل گزارش کارآموزی رنگ و رزین، كارخانه رنگ پودي سمند آرا . گزارش کارآموزی درمورد رنگ و رزین (كارخانه رنگ پودي سمند آرا ) گروه شیمیفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحه: 65 فهرست فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزيفصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز رنگهاي توليدي مورد مصرف در صنايع نساجي مواد …

گزارش کارآموزی رنگ و رزین، كارخانه رنگ پودي سمند آرا

گزارش کارآموزی درمورد رنگ و رزین (كارخانه رنگ پودي سمند آرا ) گروه شیمی. فرمت فایل: ورد قابل ویرایش. تعداد صفحه: 65. فهرست. فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي. فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز. رنگهاي توليدي مورد مصرف در صنايع نساجي. مواد اضافه شونده. مواد يكنواخت كننده : مواد حمل كننده : رزين ها :.

گزارش کارآموزی در کارخانه رنگ و رزین پودری سمند – دانلود …

۵ مرداد ۱۳۹۵ – این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد دانلود پروژه کاراموزی در شرکت رنگ پودری سمند کارخانه رنگ پودری سمند علاوه بر تولید رنگ ورزین به رنگ آمیزی قطعات خودرو به صورت الکترو استاتیک می پزدازد در بخش ورودی کارخانه و در اولین سوله دستگاهی وجود دارد که پیگفت …

تصاویر برای گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا

تصاویر بیشتر برای گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آراگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمامif (document.querySelector(“#taw”).clientHeight == 0 && document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight == 0){var positiveClientHeight = function(element){return element.clientHeight>0;};var firstVisibleElement = Array.from(document.querySelector(“#rso”).children) .find(positiveClientHeight);var sectionWithHeaderElement = firstVisibleElement && firstVisibleElement .querySelector(“div g-section-with-header”);if(sectionWithHeaderElement){sectionWithHeaderElement.style.marginTop = “0”;} }

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی شیمی رنگ و رزین در كارخانه رنگ …

۱۸ ساعت پیش – گزارش کارآموزی مهندسی شیمی رنگ و رزین در كارخانه رنگ پودری سمند آرا. به صفحه دانلود فایل گزارش کارآموزی مهندسی شیمی رنگ و رزین در كارخانه رنگ پودری سمند آرا خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر دانلود. برچسب‌هاخرید گزارش کارآموزی مهندسی …

بایگانی‌ها کارآموزی رنگ – sbnet

كارآموزي رنگ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 65 صفحه قسمتی از متن .doc : بسم ا… الرحمن الرحيم گزارش كارآموزي رنگ واحد تهران مركزي دانشكده علوم گروه شيمي مكان : كارخانه رنگ پودي سمند آرا موضوع […] Read Post …

[PDF]PDF: گزارش کارآموزی خط 5 مترو تهران (پست برق بنیاد رنگ) …

ﺑﺎ ﺳﻼم، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ، ﺳﯿﺎﻣﮏ، در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻣﻦ Admin اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻢ. ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش. ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻂ 5 ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان (ﭘﺴﺖ ﺑﺮق ﺑﻨﯿﺎد رﻧﮓ) ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ. آدرس اﺻﻠﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞ از ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد، www1.9project.ir/posts/60249.html. ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻂ 5 ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان ﭘﺴﺖ ﺑﺮق ﺑﻨﯿﺎد رﻧﮓ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از راه آﻫﻦ ﺑﺮﻗﯽ …

مواد و متالوژی – سانا _ بهترین فایل های دانلودی

خانه / مواد و متالوژی. مواد و متالوژی. برترین فایل گزارش كارآموزي كارخانه رنگ پودي سمند آرا. 3 هفته ago مواد و متالوژی 0. گزارش كارآموزي كارخانه رنگ پودي سمند آرا گزارش كارآموزي مكان : كارخانه رنگ پودي سمند آرا مقدمه آخر نقش سمفوني تحريك آموزي را به نام رنگ تدارك ديده و چشم انسان را به گونه اي طراحي كرده است كه بالغ بر يك ميليون و نيم …

سیما فایل – مقاله , جزوه , پروپوزال , کتاب , مثال , پروژه , نمونه …

گزارش کارآموزی در کارگاه رنگ سازی پروژه کارآموزی رنگ سازی دانلود گزارش کارآموزی رنگ سازی خرید گزارش کارآموزی رنگ سازی گزارش کارورزی رنگ سازی کارآموزی رنگ سازی گزارش کارآموزی رنگ سازی مخلوط کن های مورد مصرف در صنعت رنگسازی آسیاهای مورد مصرف در صنعت رنگسازی … دانلود گزارش کار آموزی کارخانه رنگ پودی سمند آرا.

نمونه سوالات کارآفرینی و پروژه – آیدا نت

… 3 کارو دانش · گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت · گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) · گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی · گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد · گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی · گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان · گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا.

گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان

گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان

گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان در 148 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 4132 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 148

گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان در 148 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

تصفیه فیزیكی آب 3

تصفیه شیمیایی آب 3

شرح مراحل تاسیسات تصفیه وكاریردآنها 4

حذف گازهای همراه آب 9

مشكلات ناشی ازانحلال گازها درآب 12

حذف گازهای مزاحم ازآب 14

روشهای حذف گازها ازآب 15

بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی 20

فرآیندهای انعقادولخته بندی 21

كاهش وحذف بارالكتریكی سطحی كلوییدها 22

ته نشینی شیمیایی 32

فرایند زلال سازی وحوضهای زلال ساز 36

نگهداری وتعمیرات 43

ساختمان وروش كلی بهره برداری ازحوضهای ته نشینی وزلال سازمركب بهره گیرنده ازبسترلجن 56

روش كلی راه اندازی 59

متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت 61

كلیاتی درمورد مكانیزم وبهره برداری ازحوضهای ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب 63

فهرست مطالب

عنوان صفحه

صاف سازی 64

بهره برداری ونگهداری صافیهای تند باجریان ثقلی 65

ساختمان صافیهای تند ومتعلقات آن 66

تنظیم صافی 68

سیستمهای تنظیم كننده 70

سرعت صافی سازی 72

زمان كاركرد صافی 73

تجهیزات شستشوی تند بانیروی ثقل 74

صافیهای تند تحت فشار 75

را ه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار 76

نگهداری صافیهای تحت فشار 78

روشهای سالم سازی 79

كلر 79

اوزون 86

روش تهیه اوزون 87

انواع ژنراتورهای گاز اوزون 88

ویژگیهای گازورودی به دستگاه تولید اوزون 91

واحدهای تولید 94

روشهای مختلف اوزناسیون آب 94

موارد كاربرد اوزون 95

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فواید اوزون 102

استفاده ازاشعه فرابنفش 105

اصول كلی به كارگیری U.V 108

مراقبت ازبازتاب فرابنفش 108

موا د شیمیایی نامطلوب درآب آشامیدنی 109

روش تصفیه 112

تصفیه باآب آهك 114

اكسیداسیون توسط پرمنگنات پتاسیم 116

هوادهی 117

حوضهای ته نشینی 119

صافیها 120

حذف آهن ومنگنزباتبادل یونی 120

فرایندهای متعارف 121

فرایندهای ویژه آهن ومنگنز 123

منابع آلودگی وتاثیرات 125

روش تصفیه 126

ترسیب شیمیایی 127

ارسنیك 129

روش تصفیه 131

دشواریهای بهره برداری 132

كروم 133

فهرست مطالب

عنوان صفحه

كادمیوم 134

سرب 135

جیوه 136

كلرورها 137

روشهای آزمایش درآب 140

فلوئورها 142

سولفات وسولفورها 146

نیتراتها 147

تاثیرات بهداشتی واستانداردها 152

خواص مواد فعال سطحی 160

كاربرد پاك كننده ها 161

آثار بیولوژیكی پاك كننده ها 162

آثارزیست محیطی 163

تشخیص میزان مواد پاك كننده درآب 165

سموم دفع آفات وعلف كشها 165

مواد رادیو اكتیو 166

منابع آلودگی رادیو اكتیویته 166

سیانور 169

سخت زدایی بامواد شیمیایی 171

مقدمه:

مجموعه عملیاتی كه به منظور آماده كردن آب برای مصارف مورد نظر اجرامیشود، تصفیه آب ومجموعه تاسیسات وتجهیزاتی كه عملیات تصفیه آب رادربرمی گیرد،تصفیه خانه نامیده میشود. بنابراین برای تهیه آبی مناسب برای شرب ومصارف عمومی شهری یكرشته عملیات در تصفیه خانه آب به مورداجراگذارده میشود تاآب دریافتی از منابع آب را باكیفیتی قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشامیدنی تحویل نماید.

آب آشامیدنی استاندارد به طور كلی آبی است كه بیرنگ بی بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، كه مصرف آن حتی در دراز مدت هم به لحاظ عاری بودن از مواد مضر، ضرری به سلامت مصرف كننده وخسارتی به تجهیزات انتقال،توزیع ومصرف وارد نمی آورد.

عملیاتی كه در تصفیه خانه آب آشامیدنی در رابطه با تصحیح كیفیت آب اجرا میشود،بستگی به كیفیت آب منابعی داردكه برای تامین آب آشامیدنی در نظر گرفته می شود وطرح تاسیسات تصفیه خانه نیز بادرنظر گرفتن این كه آب تصفیه شده برای مصرف شرب ومصارف عمومی شهری به كار برده خواهد شد پیش بینی میشود وتجهیزات وتاسیسات تصفیه خانه نیز براساس طرح مصوب نصب می گردد.

منابع آب كه به منظور تامین آب آشامیدنی ومصارف عمومی به كار گرفته می شوند.شامل:

منابع آبهای سطحی :دریاهاودریاچه ها. بركه ها .رودخانه ها،جویبارها

منابع آبهای زیرزمینی :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضی از تاسیسات تصفیه آب ازیك یا چند منبع مختلف آب دریافت وتصفیه شود.به هر حال اقداماتی كه در زمینه تصفیه آب منظور خواهد شد،آب دریافتی از منابع رابه آب آشامیدنی تبدیل خواهد كرد وبه همین جهت مطالعه كیفیت فیزیكی،شیمیایی ومیكروبیولوژیكی منابع مورد نظر تامین آب آشامیدنی ،برای ایجاد یك سیستم تصفیه وتوزیع آب سالم ضرورت پیدا می كند.

1- هدف: هدف از تهیه این راهنما ارایه روشهای بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فنی بهره برداران است كه در تصفیه خانه های آب آشامیدنی فعالیت دارند.نظر به اینكه معیارهای تهیه شده در این دستورالعمل به خاطر تنوع تاسیسات به صورتی است كه دربرگیرنده نكات عمومی ومشترك است وباید به صورت راهنمای كلی بتواند مورد استفاده متخصصان در رده های مختلف قرار گیرد، لازم است كه در هرتصفیه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط كلی ارایه شده دراین مجموع ودستورالعمل های طراح وسازنده تجهیزات تصفیه خانه.دستورالعمل های اجرایی مناسبی را كه برای كاركنان بهر ه برداری ونگهداری قابل استفاده باشد،تهیه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ریزی مناسب برحسن اجرای كارها نظاره كنند.

2- دامنه كاربرد: این دستورالعمل شامل كلیه تاسیساتی است كه در تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند.از آنجا كه مسایل آبگیری ودفع لجن از مسایلی است كه در تصفیه خانه های فاضلاب نیز مطرح است، لذا بحث دراین زمینه در بخش بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب پیگیری خواهد شد.

3- فرآیندهای تصفیه آب: از نظر كلی تصفیه خانه آب آشامیدنی شامل گروهی از واحدها وتجهیزات زیر خواهند بود كه براساس بررسی كیفیت آب كه قبلا انجام شده،ممكن است به كار گرفته شوند.

تصفیه فیزیكی آب: هرگونه تصفیه ای كه در آن به وسیله روشهای فیزیكی عوامل آلودگی از آب حذف شوند،تصفیه فیزیكی آب نامیده میشود. از جمله دانه گیری ، زلال سازی،صاف سازی واستفاده از اشعه ماورای بنفش در سالم سازی آب را می توان نام برد.

تصفیه شیمیایی آب:

هرگونه تصفیه ای كه در ان به كمك مواد شیمیایی عوامل آلودگی از آب حذف شوند، تصفیه شیمیایی آب نامیده می شود. انعقاد سختی زدایی،كلرزنی و.. نمونه ای از تصفیه شیمیایی است.

سالم سازی آب : هرگونه روش فیزیكی ویا شیمیایی كه موجب حذف عوامل بیولوژیكی بیماریزا از آب گردد،روش سالم سازی نامیده می شود،صاف سازی ،كلرزنی ،استفاده از اشعه ماورای بنفش و… ازاین گروه است.

شرح مراحل ،تاسیسات تصفیه وكاربرد آنها:تجهیزات وتاسیساتی كه برای تامین آب آشامیدنی از منابع آب سطحی وزیرزمینی به كار گرفته میشوند، برحسب نوع منبع متفاوت است ودر عملیات تصفیه در بخشهای ذیل كاربرد دارند:

– پیش تصفیه

– تصفیه اصلی

– مواد شیمیایی نامطلوب در آب آشامیدنی

– ایجاد تعادل شیمیایی

پیش تصفیه :

تاسیسات پیش تصفیه برای اجرای یك ویا چند رشته از عملیات زیر كه به منظور بهبود كیفیت آب خام ورودی به تاسیسات تصفیه خانه های اب طرح شده است، پیش بینی می گردد وممكن است در داخل یا خارج از تصفیه خانه قرار داشته باشد.

آشغالگیری وحذف ماسه

الف- آشغالگیری: درآبگیری از آبهای سطحی شاخ وبرگ ویا مواد دیگر شناور به وسیله شبكه های آشغالگیر از آب جدا می شوند.این شبكه ها مواد شناوری راكه همراه اب است، در خود نگاه میدارند ومانع ورود آنها به بخش بعدی تصفیه خانه می شوند آشغالگیرممكن است در محل ورود آب به تصفیه خانه ویا ورود آب به تاسیسات انتقال آب به تصفیه خانه نصب شده باشد ودر هرحال روزانه حداقل یكبار باید تمیز شود. موادی كه روی آشغالگیر جمع میشوند،باید بعداز جمع آوری از نزدیكی آب دور برده شوند وبهتر است هرچه زودتر از تصفیه خانه به خارج حمل گردند.

ب- حذف ماسه: این بخش از تاسیسات در برداشت آبهای زیرزمینی در صورتی كه چاه ویا چاههای مورد بهره برداری ماسه دهی داشته باشد،نصب میشود تاماسه ونرمه ماسه را قبل از ورود آب به بخشهای دیگر تصفیه حذف كرده باشند. دستگاهی كه معمولا به كاربرده میشود. به نام ؛سیلكون؛خوانده شده وروزانه حداقل یك مرتبه شیر تخلیه تحتانی راكه ماسه جمع آوری شده را بیرون می دهد وباز وبسته می كنند. درمورد برداشت از آبهای سطحی از ته نشینی ساده برای حذف مواد قابل ته نشینی از جمله ماسه ونرمه ماسه استفاده میشود.

كلرزنی آب خام:هدف از كلرزنی آب خام،سالم سازی آب ورودی به تاسیسات به منظور اكسیداسیون وحدف نسبی آلاینده های آلی مولد بووطعم نامطلوب ،حذف نسبی آلاینده های معدنی مولد رنگ مانند :آهن ، منكنز،فلزات سنگین وته نشینی آنها در مرحله زلال سازی وجلوگیری از رشد بعدی میكروارگانیسم ها وگیاهان آبی در تاسیسات تصفیه خانه است.كلرزنی آب خام باید در حدی انجام شود كه در اب خروجی از فیلترها مقدار كلرآزاد باقیمانده در حدود 2/0تا3/0 میلی گرمبرلیتر در زیر صافی ها موجود باشد.در ارتباط با تجهیزات وبهره بردای این قسمت .موضوع به طور مشروح در بخش 4-2-5-1 آمده است.

تبصره: در صورت احتمال ایجاد تری هالومتانها و تركیبات كلر؛سمی وخطرناك حتی المقدور از كلرزنی آب خام پرهیز گردد واز روشهای توضیح داده شده در بخش تری هالومتانها بهره گیری شود.

پیش ته نشینی: اصولا سیستمهای زلال ساز از هرنوع مانند:پولساتورها ،آكسیلاتورها و..برای زلال سازی آب خام با كدورت مشخصی طراحی می شوند.چنانچه كدورت آب خامبه بیش ازحد طراحی سیستمهای زلال ساز برسد،نیاز به پیش ته نشینی است كه این واحد پیش ته نشینی میتواند به صورت ته نشینی ساده فیزیكی یابا كمك موادشیمیایی و فرآیندهای زلال سازی طراحی گردد.برای حذف مواد معلق بزرگتر از 200 میكرون ته نشینی ساده وبرای مواد معلق كوچكتر وباوزن مخصوص پایین معمولا نیاز به ته نشینی به كمك مواد شیمیایی منعقد كننده است.حوضهای پیش ته نشینی ممكن است در محل آبگیر درجوار رودخانه وخارج از تصفیه خانه طراحی گردد،دراین صورت از نظر دفع مواد شناور ومواد ته نشین شده درحوض پیش ته نشینی مشكلی وجود نخواهد داشت. مواد زاید راكه همراه آب رودخانه است ودرحوض پیش ته نشینی ته نشین شده است، میتوان به طریق مقتضی دفع نمود. بدین منظور تعداد ویاچند واحد حوض پیش ته نشینی طراحی می شود كه یك یاچند واحد ازآنها درحال بهره برداری و بقیه درحال شستشو یادرانتظار راه اندازی خواهند بود. ازآب خروجی از سرریز این واحدها كه در حال بهره برداری است،مرتبا نمونه های آب، بااستفاده ازیك شیشه دهند گشاد، برداشت و آزمایش می شود،تاهرزمان كه نمونه برداشت شده دارای ماسه نرم باشد، حوض درحال بهره برداری رااز سرویس خارج كنند وبه موازات آن یكیاز حوضهای آماده بهره برداری رادر سرویس قرار دهند.حوضهای پیش ته نشینی مجهز به دریچه ورود آب،شیر تخلیه وشیر آب شستشو هستند. حوضهای پیش ته نشینی ممكن است با مقطع دایره یا مستطیل باابعاد متناسب طرح شوند واگر مستطیل باشند،كف حوض دارای شیب درعكس جهت حركت آب خواهد بود. چنانچه این نوه حوضها دركنار رودخانه قرار داشته باشند، شیر تخلیه در عمیق ترین نقطه حوض قرار میگیرد.اغلب حوضهای پیش ته نشینی دارای لجن روب وسیستم تخلیه خودكار لجن هستند.درموقع شروع به بهره برداری ازیك حوض پیش ته نشینی،آب رابه تدریج درحوض وارد می كنند تاحوض به آرامی پرشود.دراین حالت دریچه خروج آب ازحوض پیش ته نشینی كاملا باز می شود،برای شستشوی حوض پیش ته نشینی ابتدا شیر ورود به حوض رابسته وشیر تخلیه را باز می كنند، زمانی كه سطح آب پایین رفت وگل ولای و ماسه ظاهر شد،شیر آب شستشو راكه آب رااز حوضچه آب ته نشین شده یااز حوض مجاور كه در حال بهره برداری است دریافت می كند، باز می كنند تاجریان این آب گل ولای وماسه ته نشسته رادر امتداد شیب كف حوض به طرف مجرای خروجی براند واز شیر تخلیه خارج سازد. دربعضی از تاسیسات كه شن وماسه ونرمه ماسه همراه آب وارد حوض پیشته نشینی می گردد،وسایل مكانیكییا نیروی انسانی برای تخلیه رسوبات حوض پیش بینی شده است. نگهداری ابنیه وشیرآلات ودریچه های ورود آب، طبق راهنمای كلی نگهداری تاسیسات خواهد بود. مدت زمان بهره برداری از حوض پیش ته نشینی بستگی به میزان مواد معلق وكیفیت آن در آب خام دارد، زیرا به لحاظ جلوگیری از بروز مشكلات احتمالی بیولوژیكی وپرشدن لجن لازم است حوض ها به تناوب برای شستشو از سرویس خارج شوند. این حوض ها نیز بااشكال مختلف با مقاطع مستطیل ودایره طراحی میشوند ودر هرحال وسیله لجن روبی وتغلیظوتخلیه مواد معلق،به منظوركاهش میزان اتلاف آب در طرح پیش بینی می گردد.بهره برداری از حوض پیش ته نشینی چه بااستفاده از عوامل انعقاد وچه بدون استفاده از آنها ساده طبق دستورالعمل وراهنمای بهره برداری تاسیسات تصفیه خانه خواهد بود كه از طرف طراح یا سازنده تاسیسات خانه ارائه میشود.

تجهیزاتی كه در این گونه حوض ها،معمولا وجوددارد،عبارتند از:

– تاسیسات ورود وتوزیع آب خام

– تاسیسات جمع آوری ، تغلیظ ودفع لجن مازاد

– تاسیسات جمع آوری وانتقال آب ته نشین شده

تصفیه اصلی: منظور از تصفیه اصلی بهره گیری از فرآیندهایی است كه میتواند كیفیت آب خروجی از پیش ته نشین ها ویا آب خام را درحد استانداردهای آب شرب ارتقاء بخشد.

تجهیزات شستشوی صافیهای تند بانیروی ثقل

شستشوی این نوع صافیها با استفاده از آب تصفیه شده انجام می شود وجریان آب شستشو در عكس جهت جریان آب در موقع صاف سازی خواهد بود تا انبساط لایه ماسه را برای رها ساختن ذرات جمع آوری شده در منافذ فراهم سازد. تجهیزان شستشوی صافی به شرح زیر است:

– تلمبه آب شستشو كه معمولا 2یا3 واحد پیش بینی می شود كه یك واحد آماده كار ویك یا 2 واحد برای شستشو راه اندازی می شود.

– دمنده هوا كه در اقدام به شستشوی صافی برای به هم ریختن لایه های ماسه ومتفرق كردن دانه های آنها در آب پیش بینی شده است.

– تابلو فرمان صافی كه فرمانهای راه اندازی وتوقف تلمبه ها ودمنده ها ومانور شیرهای آب شستشو وهوادمی و تخلیه صافی وسایر شیرها وسایر تجهیزات روی آن نصب شده است. درمورد صافیهایی كه سطح آزاد آب روی ماسه صافی كمتر از یك متر ارتفاع دارد، بعداز بستن شیر خروج اب و شیر ورودی آب، صافی برای شستشو آماده است. در صورتی كه سطح آزاد آب بالاتر ازیك متر روی لایه ماسه باشد، قبلا شیر ورود آب بسته می شود وباید منتظر بود تاسطح آب در صافی به تراز لبه جدایی مخزن ماسه ومجرای شستشو برید. عملیات شستشوی صافی به شرحی خواهد بود كه در دستورالعمل بهره بردای تصفیه خانه از طرف سازنده ارائه شده است.

صافیهای تند تحت فشار

این صافیها ازیك استوانه فلزی تشكیل شده كه در دو انتها به عدسی ختم می شود وبه ابعاد مناسب با ابدهی ساخته می شود وممكن است ایستاده ویا خوابیده روی محور افقی یا پایه ای بلندتر از كف زمین ساخته شود. این گونه صافیها غالبا در تاسیسات كوچك وكارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند. جریان آب ورودی به صافی ممكن است به تبعیت از اختلاف سطح منبع آب ومحل استقرار صافی ویا با استفاده از فشار مناسبی كه از طریق خطوط لوله انتقال آب ویا تلمبه تامین گردد. آب ورودی به صافی از لایه صاف كننده ودر جهت از بالا به پایین جاری خواهد شد ولایه صاف كننده ممكن است با دانه بندی یكنواخت ویا چند لایه بادانه بندیهای متفاوت طرح شود. صافیهای تحت فشار دارای دریچه مناسب برای داخل كردن شن وماسه وبازدید ویا خارج كردن شن وماسه در مواقع لزوم اند ونیز دارای شیر ورود آب، شیر خروج آب صاف ، شیر ورود آب شستشو، شیر تخلیه وخروج اب شستشو هستند. در بالاترین نقطه صافی یك شیر تخلیه هواكه ممكن است به طور خودكار عمل نماید، نصب می شود. علاوه بر وسایل فوق صافی ممكن است دارای فشار سنج وكنتور آب ودستگاه سنجش افت فشار باشد.

راه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار

صافیهای تحت فشار را نباید یكباره با تمام ظرفیت راه اندازی نمود،‌بلكه به آرامی ومراقبت شیرورود آب طوری باز می شود كه ظرف مدت 15تا20 دقیقه شیر كاملا باز داشته باشیم ودر هرحال رعایت كامل دستورالعمهای بهره برداری شركت سازنده ضرورت دارد. قبل از راه اندازی صافیها چه در شروع كار ویا پس از هر سرویس باید سطح ماسه ثصاف باشد وكلیه لوله های ارتباطی آب وهوا سالم وصحیح باشند. بهتر است قبل از راه اندازی اولیه وبعداز هر سرویس دریچه بازدید باز باشد وصافی راتا سطح ماسه از آب پرنمود در صورتی كه پرنمودن صافی از مسیر شستشو باجریان معكوس انجام پذیرد مناسب تر است زیرا ماسه های موجود در سطح، به هم خوردگی پیدا نمی كنند وآنگاه شیرهوا وشستشو باجریان معكوس رابه آرامی باز نمود تااز توزیع یكنواخت بارهیدرولیكی در سطح صافی در حین شستن آن اطمینان حاصل شود. در صورتی كه بار هیدرولیكی یكنواخت توزیع نگردد، صافی در بهره برداری دچار اشكال خواهد شد وكیفیت آب حاصله نامناسب می گردد. لازم به ذكر است كه علل اصلی عدم توزیع یكنواخت آب وهوا مربوط به طرح نامناسب كف صافی، شكستگی وگرفتگی نازلها وهمچنین لوله توزیع هوااست. نظر به طرحهای متفاوت كه در ساختمان این گونه صافیها اجرا می شود، بهره برداری معمولا براساس توصیه سازنده خواهد بود، ولی معمولا بهره برداری باباز كردن شیرهای تخلیه هوا كه در بالای صافی نصب می شود وشیر خروجی وسپس شیر ورودی كه به آرامی انجام می گیرد، شروع خواهد شد. در صورتی كه ماسه های درون صافی كثیف باشند. قبل از بازنمودن شیر خروجی شیر تخلیه را باز می كنیم وآنقدر آب عبور می دهیم تاصافی تمیز گردد. باپرشدن صافی از آب شیر تخلیه هورا در صورتی كه خودكار نباشد، به نحوی می بندیم كه دائما مقداری آب از آن خارج گردد، در غیر این صورت هوا در بالای صافی متراكم می شود ومشكل ایجاد خواهد كرد.در خاتمه كارصافی، كه زمان آن بستگی به كیفیت ومیزان آب تصفیه شده دارد، لایه ماسه نسبتا گرفته شده و خوب عمل نمی كند، دراین حالت كه معمولا براساس تجربه ویا افت فشار داخل صافی مشخص می گردد، صافی نیاز به شستشو پیدا می كند كه با جریان دادن آب در عكس جهت صاف سازی به ترتیب عملیات زیر انجام می پذیرد.

-شیر آب خام ورودی به صافی بسته شود.

– شیر خروج آ ب صاف نیز بسته شود.

– شیر تخلیه هواباز شود.

– شیر خروجی اب شستشو باز شود.

– شیر ورودی آب شستشو باز شود.

باید دقت نمود كه در ابتدا وبرای چند دقیقه به ارامی ومطابق دستورالعمل شیر هواباز شود وسپس شیر آب شستشو نیز باز گردد. در صورتی كه در این مرحله

دقت كافی به عمل نیاید، علاوه بر مخلوط شدن ماسه های درون صافی سطح آن هم به هم می خورد كه در عملكرد صافی بسیار موثر است، لذا توصیه می شود درابتدای بهره برداری ضمن رعایت دستورالعمل شركت سازنده با احتیاط كامل عمل نمود تا تجربه لازم حاصل گردد. پایان عملیات شستشو را می توان با مشاهده آب زلال در خروجی تشخیص داد. مراحلی كه توضیح داده شد مربوط به صافیهایی هستند كه به طور دستی عمل می كنند، ممكن است این عملیات به صورت خودكار یا نیمه خودكار انجام پذیرد، ولی درهر حال به واسطه این كه عملیات صاف سازی وشستشو را نمی توان مشاهده نمود، كنترل آنها اسان نیست واحتمال افزایش بار هیدرولیكی در موقع كار ویا خروج بخشی از ماسه های ریز دانه در حین شستشو وجود دارد وبه همین دلیل طی یك برنامه زمانبندی شده سطح وارتفاع ماسه را كنترل نمود وكاهش ماسه را جایگزین كرد.

نگهداری صافیهای تحت فشار

سرویس سالیانه این صافیها ضروری است ودراین صورت باید صافی را كاملا تخلیه نمود، كف صافی ونازلهای تعبیه شده را دقیقا كنترل كرد ودر صورت لزوم نازلهای معیوب را تعویض كرد. كنترل لوله هوا موجود در كف صافی و یكنواختی توزیع هوا هم باید انجام پذیرد. زیرا در صورتی كه این لوله پوسیده وشكسته باشد، توزیع هوا یكنواخت نخواهد بود كه نتیجتا عملیات شستشو به خوبی انجام نمی گیرد. در سرویس سالیانه، جداره داخلی فیلتر باید تمیز و مجددا بارنگ مناسب پوشش داده شود. كلیه شیرها باید باز وتمیز ودر صورت لزوم سرویس گردند. شن وماسه ای كه از صافی خارج می گردند، ممكن است مقداری باهم مخلوط شده باشند كه در این صورت ابتدا آنها را با آب می شویند تاكاملا تمیز گردند، سپس با سرند مناسب جدا می كنیم وپس از آماده شده فیلتر درون آن ریخته می شود. صفحه نگاهدارنده در كف صافی كه نازلها روی آن تعبیه شده اند، معمولا به بدنه صافی به طور كامل نمی چسبد ولذا موقع شستن صافی آب وهوا می تواند بیشتر از اطراف صافی وارد شود كه تاثیر منفی در عملكرد صافی دارد، لذا باید در موقع سرویس صافیها بامواد ومصالح مناسب این فاصله را پرنمود.

روشهای سالم سازی

پس از تصفیه فیزیكی وشیمیایی آب میكروارگانیسمها به ویژه باكتریها به طور كامل از آب حذف نمی شوند، در حالی كه آب شرب، باید عاری ار هر گونه میكروارگانیسم باشد. بدین منظور از روشهای سالم سازی برای حذف كامل میكروارگانیسم ها استفاده می گردد. اینروشها در بخشهای ذیل در پی آمده است:

كلر

كلر در سال 1774 كشف شد وتاسال 1888 كه امكان انبار كردن كلر خشك در ظروف آهنی وفولادی ابداع شد،‌مصارف كلر محدود وبه صورت آب ژاول به عنوان ضدعفونی كننده،‌محلولهای كلر وپودرهای سفید كننده واسید كلریدریك بود واز آن به بعد در صنایع كاغذسازی، صنایع نساجی و.. مورد مصرف پیدا كرد. در سال 1896 برای اولین بار كلرزنی برای ضد عفونی كردن مستقیم آب در رابطه با مطالعات فیلتراسیون به صورت آزمایشی در لویزویل انجام شد. در سال 1897 نیز د رانگلستان به منظور ضدعفونی كردن آب شبكه توزیع پس از بروز یك اپیدمی تیفوئید ؛حصبه؛ به صورت آزمایشی برای مدت كوتاهی اعمال شد.

روش تصفیه

ارسینك بااستفاده از تصفیه فیزیكی وشیمیایی شامل برانعقاد ته نشینی وصافی از آب حذف می گردد. استفاده از عوامل انعقاد به شرح ذیل است:

AS به توان +3 انعقاد باسولفات فریك، با PH 6تا8

انعقاد باسولفات آلومینیوم ، با PH 6تا7 همراه بانرم سازی توسط آهك زیاد واكسیداسیون قبل از تصفیه AS به توان +5 انعقاد باسولفات فریك ،‌PH 6تا8 .

انعقاد باسولفات آلومینیوم PH 6تا7 همراه بانرم سازی توسط آهك زیاد بیش از 90درصد ارسنات سدیم در انعقاد باسولفات آلومینیوم وسولفات فریك از آب حذف می شود. سختی گیری بااستفاده از آهك در حذف ارسنات سدیم بسیار موثر است، به ویژه وقتی PH به 6/10 ویا بیشتر افزایش داده شود.ارسینت سدیم تاحد 50تا60درصد در PH طبیعی آب بااستفاده از عامل انعقاد سولفات فریك ازآب حذف می شود. چنانچه نرم سازی بااستفاده از آهك در PH معادل 11 به كار گرفته شود،‌راندمان حذف تا80درصد افزایش می یابد. سولفات آلومینیوم تنها قادر به حذف حدود 20درصد ارسینت سدیم است، ولی می توان ارسینت سدیم رابه كمك كلر وپرمنكنات پتاسیم اكسیده وبه ارسنات سدیم تبدیل كرد كه درآن صورت حذف آن سهل تر انجام می پذیرد. استفاده از كلر در عمل اكسیداسیون ارسینك، درصورت وجود مواد آلی در آب ممكن است منجر به تشكیل تری هالومتان گردد كه تركیبی زیانبار است، دراین ارتباط علاوه برنكات اشاره شده در مورد پرمنگنات كه مصرف آن مشكل ایجاد رنگ در آب رادر پی دارد، می توان از گاز اوزون نیز استفاده نمود. حذف ارسینك توسط روش تبادل یونی بااستفاده از رزین های آنیونی ویا ذغال استخوان امكانپذیر است. اینروش برای حذف ارسینت ویا ارسنات سدیم راندمانی یكسان خواهد داشت، ولی در هرحال بررسی در سطح پایلوت درابتدای مطالعات كاربردی تصفیه ضروری است. اخیرا اسمزمعكوس والكترود پالیز نتایج جالبی در حذف ارسینك داشته اند.

دشواریهای بهره برداری

معمولا حذف ارسینك در غلظتهای زیاد 100میلی گرم برلیتر ویا بیشتر به سهولت بااستفاده از تصفیه فیزیكی وشیمیایی بااستفاده از انعقاد ته نشینی ، صافی وتنظیم PH توسط آب آهك به 8/6 نیاز خواهد بود. معمولا ارسینك باقیمانده در آب حدود 5میلی گرم برلیتر است. استفاده ازاین روش تصفیه برای غلظتهای كم ارسینك نتایج مثبتی نداشته است. برای حذف غلظتهای كم ارسینك كمتر از 5میلی گرم برلیتر ورساندن غلطت به حد 01/0 میلیگرم برلیتر، به ویژه روشهای تبادل یونی راندمان مطلوبی داشته اند. برای مثال دریكی ازاین روشها ابتدا PH به 1/7 تنظیم شده، سپس آب از بستر آلومینای فعال به ضخامت 3فوت باسرعت سه گالن بردقیقه برقوت مربع عبور داه می شود. اینروش قادر است حتی غلظت 106/0 میلیگرم برلیتر ارسینك رابه 01/0 میلیگرم برلیتر تغییر دهد، ظرفیت بستر 7000 گالن برفوت مكعب است. احیای بستر با محلول سود سوزآور باغلظت یك درصد ومتعاقبا شستشوی بستر با اسیدسولفوریك 5/0 نرمال امكانپذیر است. شایان ذكر است بااستفاده از روشهای متعارف تصفیه آب انعقاد، لخته بندی، ته نشینی ،‌صافی تا50درصد ارسینك حذف می گردد، ولی در غلظتهای كم ارسینك این راندمان درحد بسیار زیاد كاهش می یابد.

دانلود (گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان) – مهندس مقاله

۱۲ آبان ۱۳۹۶ – دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی،شما با جستجوی گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان در 148 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب …

کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان|ji3 – ورود به صفحه اصلی سایت

کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان توضیحات: گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان در 172 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزییات کامل.

دانلود فایل ( گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان)

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد اینک شما با جستجوی ((گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب گزارش کارآموزی …

فایل word گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان – آب دانلود

۱۱ شهریور ۱۳۹۶ – فایل word گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان دارای 148 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون …

بایگانی‌ها گزارش کار آموزي و کارورزي – ایران فایل

گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان در word. اکتبر 10, 2017. Add Comment. گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در […] …

نمونه سوالات کارآفرینی و پروژه – آیدا نت

… 3 کارو دانش · گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت · گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) · گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی · گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد · گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی · گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان · گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا.

مجموعه لینک دانلود گزارش کارآموزی رشته ها و مراکز صنعتی و …

دانلود گزارش كارآموزي شركت مهندسي مديريت درمان تإمين اجتماعي منطقة كرجاجرا دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر (فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات81 گزارش کارآموزی پتروشیمی دانلود گزارش کارآموزی تصفيه خانه جديد همدان گزارش کارآموزی ربات مسیریاب (word) پروژه کارآموزی مهندسی شیمی دانلود گزارش کار …

استخدامی بهداشت محیط – سایت بهداشت محیط ایران

استخدامی های جدید بهداشت محیط … به مهندس شیمی یا بهداشت محیط زیست (آقا) آشنا به بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب جهت یک شرکت معتبر در تهران نیازمندیم. … شرکت حیدر هفشجان جهت تکمیل واحد HSE خود از یکنفر همکار آقا با مدرک لیسانس بهداشت یا محیط زیست دارای سابقه کار مرتبط در خراسان جنوبی پروژه شهر عشق آباد دعوت …

بررسي پارامترهاي موثر بر بازيافت آهن و كروم

گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت تهران · TQM و تغیر و توسعه سازمانی بوسیله توماس پاکارد. بررسي پارامترهاي موثر بر بازيافت آهن و كروم. بررسي پارامترهاي موثر بر بازيافت آهن و كروم. بررسي پارامترهاي موثر بر بازيافت آهن و كروم. در این مقاله ی کاربردی بررسي پارامترهاي موثر بر بازيافت آهن و كروم سرباره فروكروم از طريق احياي …

دانلود گزارش کاراموزی

۱۹ دی ۱۳۹۴ – گزارش کارورزی تصفیه خانه جدید همدان · گزارش کارآموزی در پتروشیمی اراک · دانلود گزارش کارآموزی امور حقوقی · گزارش کارآموزی پارس جنوبی · مقاله کارآموزی جوشکاری · گزارش کاراموزی طراحی پل · گزارش کاراموزی ساخت مخازن تحت فشار · گزارش کارورزی دستگاههای منسوجات · گزارش کارورزی ریسندگی، بافندگی و …

گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41

گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان

صفحه

گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه

1

اندازه گیری دما

2

دماسنج معمولی

3

دماسنج حداقل

4

دماسنج ماكزیمم

5

دماسنج خشك

6

دماسنج تر

6

دماسنج های عمق خاك

7

انواع دمانگار

8

دماسنج حداقل زمین

8

دمانگار

9

اندازه گیری تابش خورشید

10

دستگاه آفتاب نگار

11

واحدهای اندازه گیری میزان بارندگی

12

دستگاه اندازه گیری باران یا باران سنج

12

دستگاههای باران نگار

13

نحوة كار و طریقه اندازه گیری مقدار بارش

14

اندازه گیری مقدار تبخیر

15

تبخیر سنج نوع پیچ

15

تشت تبخیر كلاس A

16

رطوبت و اندازه گیری آن

17

ظرفیت و درجة اشباع

17

ادوات رطوبت سنجی

17

سایكرومتر

18

رطوبت نگار

21

رطوبت – دمانگار

21

باد سطح زمین

22

چگونگی وضعیت باد سطح زمین

22

طریقه نصب بادنمای استاندارد

23

واحدهای جهت و سرعت باد

24

دستگاههای اندازه گیری سرعت باد

24

مفاهیم و واژه های مورد استفاده در باد سطح زمین

25

رژیم شبانه روزی باد سطح زمین

25

دستگاههای اندازه گیری فشار هوا

26

فشارسنج های جیوه ای

26

فشارنگار یا باروگراف

28

تصحیحات فشارسنج جیوه ای

29

گزارش بازدید از سازمان هواشناسی

30

گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه

ایستگاه هواشناسی اقدسیه در شمال تهران واقع شده. در اطراف این ایستگاه ساختمانهای مختلف با ارتفاع متفاوت وجود دارد كه استاندارد جهانی را در مورد این ایستگاه زیر سوال برده است.

در این ایستگاه مسئول ایستگاه هواشناسی اطلاعات خیلی مختصری در مورد وسایل و ادوات هواشناسی ارائه داد كه اینجانب برای تكمیل گزارش مجبور به استفاده از كتابهای مربوط به هواشناسی شده ام. ادوات هواشناسی از قبیل انواع دماسنج ها، دمانگار، بارانسنج، رطوبت سنج، تشعشع نگار و آفتابنگار، تشتك تبخیر و … در محوطه باز ایستگاه هواشناسی قرار داشت و فقط فشار را به دلیل اهمیت آن در داخل اتاق اندازه می گرفتند. تمام این ادوات اطلاعات خود را از طریق كابل وارد كامپیوتر مستقر در اتاق پیش بینی می كنند و توسط برنامه های از قبل تهیه شده برای كامپیوتر، یك گزارش سیتوپتیك تهیه می شود.

در اتاق پیش بینی اقدسیه گزارشات سینوپتیك از 11 ایستگاه هواشناسی موجود در استان تهران «آبعلی و فیروزكوه و كرج و …» وارد این مركز شده، خطوط هم دما، هم فشار مشخص و با استفاده از عكس ماهواره ای، نقشه های سطح زمین، توده ابر مقایسه نقشه های هواشناسی با هم و … اقدام به پیش

بینی هوای استان تهران می نمایند. و نتیجه پیش بینی هواشناسی خود را رأس ساعت مشخص گرینویچ به سازمان هواشناسی مخابره می نمایند.

در داخل اتاق پیش بینی دستگاههای مختلف دریافت اطلاعات ماهواره ای، عكس هوایی، سیستم های كامپیوتری خودكار ثبت و اطلاعات مربوط به دما، رطوبت، میزان باران، جهت و سرعت باد را به صورت 24 ساعته نشان می دهد.

همچنین دستگاه فشارسنجی در منطقه مخصوصی داخل اتاق قرار دارد كه مقدار فشار هوای داخل اتاق را بیان می كند. این فشارسنج جیوه ای از نوع كیواست كه توضیحات لازم در بارة این فشارسنج در صفحات آتی بیان خواهد شد.

حال به توضیح ادوات هواشناسی موجود در ایستگاه هواشناسی اقدسیه می پردازیم.
اندازه گیری دما

مطالعة وضعیت هوا در جهات مختلف و شرایطی كه باعث می شود هوا صعود كند از عوامل بسیار مهم در پیش بینی وضع هواست. ولی آنچه بیش از هر عامل دیگری مهم می باشد دمای هواست. برای اندازه گیری دما در سطوح فوقانی جو لازم است از روشهای سنجش از دور استفاده شود اما فعلاً بحث ما در مورد ابزار و ادوات سنجش مستقیم دما در سطح زمین است.
دماسنج معمولی

دمای هوا، توسط دماسنج اندازه گیری می شود. دماسنج یك لولة بسیار باریك شیشه ای مسدود است كه در انتهای آن، محفظه ای تعبیه، و از جیوه یا الكل پر شده است (شكل ). در داخل لولة دماسنج، خلا كامل وجود دارد. گرم شدن مخزن باعث گرم شدن جیوه یا الكل و انبساط آن می گردد كه در نتیجه مایع داخل مخزن در طول لولة دماسنج بالا می رود، و برعكس با سرد شدن مخزن و متعاقباً سرد شدن مایع در درون لولة مویین سطح مایع پایین می آید. بدنة لولة شیشه ای از بیرون با مقیاس دما مدرج شده است. با مشاهدة سطح مایع در داخل لوله دماسنج و قرائت عددی كه روی بدنة شیشه نوشته شده است دمای هوا در همان لحظه مشخص می شود (شكل )

برای آنكه دمای قرائت شده از روی دماسنج نشان دهندة دمای واقعی هوا باشد، باید دما سنج ها از تابش مستقیم خورشید، تشعشع آسمان و زمین و اجسام اطراف خود مصون باشند. علاوه بر مسئله فوق باید توجه داشت كه جریان هوا با تهویه كافی از روی دماسنج ها عبور نماید تا آنكه دمای اندازه گیری شده بتواند دمای هوای آزاد را نشان دهد. دو روش برای این منظور بكار می رود.

الف – استقرار دماسنج ها در داخل جعبه پناهگاه هواشناسی با تهویة كامل طبیعی.

ب- دماسنج های مستقر در محفظه با روكش فلزی درخشنده همراه با تهویه مصنوعی.

در هر حال دستگاه باید در موقعیتی نصب گردد كه اندازه گیری انجام شده با اطمینان نشان دهنده دمای هوای منطقه باشد.

خاك منطقه ای كه دماسنج ها در آن نصب می شوند باید هر قدر كه ممكن است دارای علف های كوتاه باشد و اگر چنانچه زمین محوطه ایستگاه برای روئیدن علف مساعد نیست باید محوطه طوری انتخاب گردد كه حالت طبیعی زمین حفظ شود.
دماسنج حداقل

در این نوع دماسنج ها از الكل اتیلیك بیرنگ و خالص استفاده می شود. یك سوزن آهنی به طول یك سانتیمتر (INDEX) در داخل الكل لولة موئین شناور است. هنگام ازدیاد دما الكل براحتی می تواند از اطراف سوزن عبور كند بدون آنكه به آن حركتی دهد ولی در موقعی كه دما كاهش می یابد، تا قبل از تماس سطح مقعر الكل در لولة موئین با سوزن، حركتی در سوزن دیده نمی شود اما بعد از اینكه سوزن با سطح خارجی (سطح تعقر) ستون الكل اتصال پیدا كرد، نشانه فلزی یال سنجاقك در اثر خاصیت كشش سطحی به طرف مخزن كشیده می شود. این حركت تا كمترین میزان دما ادامه می یابد و از آن به بعد در نقطه حداقل (دما). سوزن ثابت می ماند باین ترتیب در سمت راست سوزن (جهت مخالف مخزن) با درجات مربوطه می توان حداقل دما را قرائت نمود. پس از آن برای شروع بكار مجدد، دماسنج حداقل تنظیم (SET) می گردد. برای انجام این امر مخزن دماسنج را به طرف بالا به طور عمودی نگه می دارند تا سوزن پائین آمده و به انتهای ستون الكل برسد. در این هنگام بدون اینكه سوزن حركت كند، دماسنج را در جای خود قرار می دهند. شكل وضع سنجاقك را پس از آماده شدن دما سنج نشان می دهد.
دماسنج ماكزیمم

برای تعیین دمای حداكثر مورد استفاده قرار می گیرد. اساس كار این دماسنج ها مانند دماسنج جیوه ای معمولی است، با این تفاوت كه مجاور مخزن در لولة موئین یك فشردگی و یا زائده ای در مخزن ایجاد می كنند و این فشردگی یا زائده طوریست كه در موقع ازدیاد دما جیوه می تواند از آن عبور كند و بداخل لوله موئین جریان یابد، ولی در موقع كاهش دما مانع برگشت جیوه به مخزن می گردد. (شكل )

طریقه آماده سازی دماسنج ماكزیمم

در ابتداء دمای بیشینه را قرائت نموده، آنگاه دماسنج را از جایش برداشته و مانند دماسنج طبی به شدت از بالا به طرف پائین حركت داده تا جیوه داخل موئین به مخزن برگردد. در هنگامیكه دماسنج را سر جایش قرار می دهیم باید دمایش مساوی دمای دماسنج خشك باشد. دماسنج حداكثر در داخل جعبه پناهگاه هواشناسی طوری نصب می گردد كه مخزن آن به طرف پائین بوده و با سطح افق یك زاویه ده درجه بسازد. شكل
دماسنج خشك

این دماسنج یكی از ساده ترین دماسنجهای مایعی است كه برای اندازه گیری دمای آنی یا لحظه ای در ایستگاه های هواشناسی مورد استفاده قرار می گرد. مایع یا عنصر حساس آن عموماً از جیوه انتخاب شده و به وسیله پایه مخصوصی به طور عمودی در داخل پناهگاه در ارتفاع 200-125 سانتیمتری از سطح زمین قرار داده می شود.
دماسنج تر

این دماسنج شبیه به دماسنج خشك بوده با این تفاوت كه دور مخزن انرا پارچه نازك (موسیلین) هیدروفیله پیچیده و انتهای این فتیله پارچه ای در داخل ظرف كوچكی كه پر از آب مقطر است قرار دارد. بدینوسیله سطح مخزن دماسنج همیشه مرطوب نگهداشته می شود. هر قدر هوا خشك تر باشد عمل تبخیر آب سطح خارجی مخزن دماسنج سریع تر انجام گرفته و باعث پائین آمدن دما خواهد شد زیرا عمل تبخیر گرماگیر است. اما در هوای مرطو.ب میزان تبخیر كمتر بوده و ارقام بدست آمده از دماسنج تر و خشك نزدیك بهم خواهند بود. با استفاده از این دماسنج ها رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم محاسبه می گردد شكل طرز قرار گرفتن این دماسنج را نشان می دهد.

در درجات زیر صفر ایجاد قشر نازكی از یخ در سطح مخزن دماسنج ضروری به نظر می رسد.

دماسنج های عمق خاك

اندازه گیری درجه حرارت خاك در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتیمتری برای مطالعات كشاورزی حائز اهمیت می باشد. برای اعماق 5، 10، 20، 30 سانتیمتر، از دماسنج های خمیده استفاده می شود. مخزن این دماسنج ها با صفحه مدرج آن زاویه ای در حدود 45 تا 90 درجه می سازد. شكل در داخل خاك نصب می گردد. صفحه مدرج در نیمكرة شمالی رو به شمال قرار می گرد و برای دماسنج های اعماق 50 تا 100 سانتیمتر از غلاف استفاده می شود شكل طرز استقرار آن ها را نشان می دهد.

ادوات رطوبت سنجی

اندازه گیری رطوبت هوا را رطوبت سنجی یا هایگرومتری (Hygronetri) و ادواتی كه به این منظور به كار می روند هاپكومتر نم سنج یا رطوبت سنج می گویند. تاكنون انواع مختلف رطوبت سنجها ساخته شده كه هر یك برای مقاصد خاصی به كار می روند. در این بخش به تشریح معمولیترین انواع رطوبت سنجها می پردازیم.

سایكرومتر یا رطوبت سنج دمایی

معمولیترین دستگاهی است كه از دو دماسنج دقیق جیوه ای تشكیل شده است. (Wet and dry bulb hygroneter) دور مخزن یكی از دماسنجها لایه نازك موسیلین (موسیلین muslin، نوعی فتیله پارچه ای پنبه ای است كه حالت مویینگی قوی دارد و رطوبت را به سرتاسر پارچه موسیلینم پخش می كند) پیچیده شده كه در هنگام كار دستگاه (etbalb) بایستی همیشه مرطوب بماند. پارچه را نبایستی با آب نمكدار خیس نمود. دماسنج خشكdry bulb) ( در دستگاه سایكرومتر درجة حرارت معمولی هوا را نشان می دهد. وقتی رطوبت دور مخزن دماسنج تر بخار می شود گرمای نهان جذب مولكولهای آب گردیده و در نتیجه بخار شدن آب دور پارچه، درجه حرارت در دماسنج تر كاهش می یابد. هرچه سرعت تبخیر بیشتر باشد جذب گرمای نهان بیشتر شده و دماسنج تر، دمای كمتری را نشان می دهد و در هنگام كار با سایكرومتر، دماسنج تر همیشه درجه حرارت كمتری را نسبت به دماسنج خشك نشان می دهد.

میزان تبخیر، همیشه به درجة اشباع هوا كه همان رطوبت نسبی است بستگی دارد. از این رو اختلاف درجة حرارت دماسنج تر و دماسنج خشك معیاری برای محاسبة رطوبت نسبی است.

برای این كه در اطراف دماسنج تر تبخیر به صورت كامل صورت گیرد بایستی هوا بطور دایم در اطراف آن جریان داشته باشد. در غیر اینصورت اگر هوای راكد، اطراف دماسنج تر را فرا گیرد سرعت تبخیر كند خواهد شد و هوای اطراف دماسنج به حالت اشباع درمی آید.

به همین منظور سایكرومتر را بایستی در معرض باد قرار داد تا هوای آن جابجا گردد، و یا این كه با استفاده از پنكه، هوای اطراف دماسنج تر را جا به جا نمود. قرائت دماسنج تر بایستی در فاصله های ده تا بیشتر ثانیه صورت گیرد تا این كه در دو قرائت متوالی درجه حرارت یكسان خوانده شود. نوع دیگری رطوبت سنج نیز وجود دارد كه برای به جریان افتادن هوا در اطراف دماسنج تر، آن را به سرعت به چرخش درمی آورند تا این كه دماسنج تر پایین ترین درجه حرارت را نشان دهد. این نوع رطوبت سنج چرخان را فلاحتی (Sting psychrometer) می گویند.

نوع دیگری از نم سنج وجود دارد كه با فشار دادن یك حباب لاستیكی، هوا در اطراف مخزن دماسنج جریان می یابد. این سایكرومتر در شرایطی كه چرخاندن دستگاه دشوار است به كار برده می شود، مثلاً برای رطوبت سنجی در انبارها این نوع رطوبت سنج ویژه مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه گیری رطوبت را نم سنجی (Psychrometry) نیز می گویند.

جدولهای مخصوصی تنظیم شده كه مستقیماً نقطه شبنم و رطوبت نسبی از روی آنها حساب می شود. رطوبت نسبی و نقطة شبتم را، پس از قرائت درجه حرارت خشك و به دست آوردن اختلاف درجة خشك و تر از روی جداول فوق قرائت می كنند. مثال زیر طرز استفاده از جدولها را در محاسبه رطوبت نسبی توضیح می دهد.

فرض كنید دماسنج خشك، عدد 24 درجه سانتی گراد را نشان می دهد. همچنین دماسنج تر پس از این كه به وسیلة چرخش كاملاً در معرض ورزش باد قرار گرفت، عدد 20 درجه سانتی گراد را نشان دهد. اختلاف دمای خشك و تر، 4 درجه می باشد. با استفاده از جدول، رطوبت نسبی هوا برابر 69 درصد به دست می آید. جدول نیز با داشتن دمای خشك و تر و اختلاف آن دو، دمای نقطه شبنم را به دست می دهد. برای اعداد مورد اشاره در این مثال، نقطه شبنم 18 درجه سانتی گراد محاسبه می شود. برای مقادیر حد وسط در جداول فوق می توان از روش میان یابی استفاده نمود.

رطوبت نگار

این دستگاه ثبت مداوم رطوبت هوا را انجام می دهد (شكل جسم حرارتی در این دستگاه چند تار موی معمولی می باشد كه با ازدیاد رطوبت هوا طول آن زیاد شده و با كاهش رطوبت طول آن كم می شود. به وسیلة چند فنر و اهرم بسیار ظریف تغییرات طول مو به یك قلم كه روی بازوی فلزی نصب می باشد منتقل شده و این قلم تغییراتت رطوبت را روی یك استوانة چرخان با ثبات رسم می كند. طرز كار این دستگاه حرارت نگار می باشد. نوار یا كاغذی كه در اطراف استوانة چرخان دستگاه رطوبت نگار نصب می گردد برای نشان دادن رطوبت نسبی از 0 تا 100 درصد درجه بندی شده است.

رطوبت – دمانگار (Hytherogruph)

این دستگاه به منظو.ر اندازه گیریهای دما و رطوبت نسبی در كشتیهای تجارتی به كار برده می شود و تركیبی از دو دستگاه دمانگار و رطوبت نگار است كه در یك محفظه تعبیه شده اند. نوار كاغذی این دستگاه به دو قسمت دما و رطوبت تقسیم شده است. قسمت بالایی نوار كاغذی تغییرات دما، و قسمت پایین، تغییرات رطوبت نسبی را نشان می دهد. قلمهای ترسیم كننده منحنیهای تغییرات دما و رطوبت نسبی به اجسام حساس به این دو كمیت مرتبط می‌باشند و حركات آنها تابعی از حركات اجسام حساس است كه تغییرات آنهم را برروی كاغذ ترسیم می نمایند.

باد سطح زمین

در هواشناسی كلمه باد به جریان وسیعی از هوا اطلاق می شود كه ممكن است در سطح زمین یا در جو آزاد (بالای یك كیلومتری از سطح زمین) وجود داشته باشد. جریان طبیعی هوا بندرت بصورت یكنواخت می وزد. حركت هوا معمولاً بصورت آشفته یا اغتشاشی بوده و حركات پیچكی شكل با اشكال و اندازه های گوناگون بسط و گسترش می یابند.

خرید و دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و …

۲۳ آذر ۱۳۹۶ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدمحقق گرامی،شما با جستجوی گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی وارد این صفحه شده اید…

شیوا فایل دانلود گزارش کار آموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و …

گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه 1 اندازه گیری دما 2 دماسنج معمولی 3 دماسنج حداقل 4 دماسنج ماکزیمم 5 دماسنج خشک 6 دماسنج تر 6 دماسنج های عمق خاک 7 انواع دمانگار 8 دماسنج حداقل زمین 9 دمانگار 10 اندازه گیری تابش خورشید 11 دستگاه آفتاب نگار 12 واحدهای اندازه گیری میزان بارندگی دستگاه اندازه گیری باران یا باران سنج 12

گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي – e1m

گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي. Normal 0. false false false. EN-US X-NONE AR-SA. MicrosoftInternetExplorer4. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99;

گزارش کارآموزی در اداره هواشناسی – دانلود پروژه گزارش …

۲۴ تیر ۱۳۹۵ – این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد. دانلود گزارش کاراموزی در سازمان هواشناسی و ایستگاه هواشناسی اقدسیه. در این ایستگاه مسئول ایستگاه هواشناسی اطلاعات خیلی مختصری در مورد وسایل و ادوات هواشناسی ارائه داد که اینجانب برای تکمیل گزارش مجبور به استفاده از …

نمونه سوالات کارآفرینی و پروژه – آیدا نت

… 3 کارو دانش · گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت · گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) · گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی · گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد · گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی · گزارش کارآموزی در تصفیه خانه جدید همدان · گزارش کارآموزی رنگ،كارخانه رنگ پودی سمند آرا.

خرید فایل( گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و …

خرید فایل( گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی). با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان نام محصول دانلودی: گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی در 41 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب.

دریای مقاله | فایل گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی …

۴ آذر ۱۳۹۶ – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی وارد شده…

دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و …

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل …

دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و …

۲۶ آبان ۱۳۹۶ – از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آوردمحقق گرامی،شما با جستجوی گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و…

گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی …

۱۲ آبان ۱۳۹۶ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی ببرید. گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی در …

گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد

گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد

گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد در 27 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 263 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

هفته اول

اداره ثبت اسناد و املاک یکی از بخش های پررفت و آمد و مهم دولتی است این مجموعه زیر نظر قوه قضائیه و دادگستری می باشد. روزانه افراد زیادی به این اداره مراجعه می کنند تا مالکیت خود را نسبت به ملک خود اعلام کنند. با توجه به این که در قرن 21 زندگی می کنیم وشاهد هستیم در اکثر کشورها تمامی سیستم های اداری مکانیزه شده اند ولی متأسفانه این بخش با وجود حجم بسیار بالای کار هنوز تقریباً به شیوه دستی و کاغذی اداره می شد.

هفته اول کارورزی من در قسمت ارجاع بخش املاک اداره ثبت گذشت. در این بخش ابتدا مراحل اداری طی شده و پس از آن اطلاعات وارد سیستم می شوند. در این مجموعه 14 نفر متصدی املاک داریم که هر کدام از این افراد با یک کد در نرم افزار مشخص می شوند مثلاً خانم x کد 1 و آقای y کد 2.

هنگامی که ارباب رجوع به قسمت املاک اداره ثبت مراجعه می کند در ابتدا به قسمت ارجاع راهنمایی می شود که اولاً ارباب رجوع باید مدارک خود را که دال بر مالکیت وی می باشد تحویل متصدی داده این مدارک شامل سند- بنچاق- مدارک محضر- تقسیم نامه صورت مجلس می باشد مسئول ارجاع پس از احراز مدارک شخص را به قسمت حسابداری ارجاع تا فیش را به مبلغ 2500 ریال به حساب ثبت واریز نماید سپس مدارک در پرونده جدید به همراه مدارک شخصی مثل فتوکپی شناسنامه ضمیمه شده بعداز این مرحله مسئول ارجاع دفتر املاک اداره ثبت اطلاعات پرونده را وارد سیستم می نماید.

این سیستم دارای یک نرم افزار است که توسط برنامه Access نوشته شده و شامل صفحه اصلی است که شکل آن را مشاهده می کنید.

صفحه اصلی این نرم افزار شامل 5 گزینه است:

1- ورود اطلاعات جدید

2- امور متصدی های اسناد

3- جستجو بر اساس

4- صفر کردم متصدی ها

5- خروج

توضیحات: 1- در قسمت وسط اطلاعات جدید هر ارباب رجوعی که مراجعه می کند و ما قصد ورود اطلاعات وی را داریم از این گزینه استفاده می کنیم و اطلاعات را ذخیره می نمائیم. ترتیب دادن اطلاعات در شکل زیر توضیح داده شده است.

این صفحه شامل: 1- کد ثبت 2- کد متصدی (از 1 تا 14 هر عدد مختص یک نفر متصدی) 3-تاریخ مراجعه ارباب رجوع 4- شماره سند 5- نام 6- نام خانوادگی 7- بخش 8- اصلی (از نظر پلاک ثبتی) 9- فرعی (از نظر پلاک ثبتی) نوع ملک (که مشاع یا آپارتمان) 10- تاریخ اخذ نتیجه (که از طرف رئیس اداره تعیین می شود) 11- تعداد سند (مثلاً آپارتمان به تعداد هر واحد یک سند داراست) این صفحه شامل چند گزینه و کلید دیگر نیز می باشد که : 1- ایجاد صفحه جدید 2- ثبت اطلاعات 3- پیش نویس چاپ 4- ارسال به چاپگر 5- جستجو 6- خروج

گزینه دوم در صفحه اصلی مربوط به امور متصدی های اسناد است.

این صفحه شامل: 1- کد متصدی 2- نام متصدی 3- فامیل متصدی می باشد که فقط برای ذخیره اطلاعات هر متصدی و در نهایت برای تهیه آمار در آخر هر ماه مورد استفاده قرار می گیرد.

گزینه چهارم در صفحه اصلی مربوط به جستجو بر اساس ….. می باشد که شامل: 1- فامیل (که بر اساس نام فامیل هر ارباب رجوع جستجو انجام می شود) 2- پلاک اصلی و فرعی (جستجو بر اساس پلاک ثبتی اصلی و فرعی انجام می شود) 3- آمار متصدی از تاریخ 4- چاپ بر اساس دستور خلاصه 5- بازگشت

گزینه پنجم در صفحه اصلی مربوط به صفر کردن متصدی هاست که مربوط است به آمارگیری در آخر هر ماه که توسط مسئول ارجاع انجام می شود. اطلاعات هر ارباب رجوع در سیستم ذخیره می شود و سپس توسط رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه تاریخ اخذ نتیجه تعیین می شود که حداکثر 15 روز کاری می باشد اطلاعات در روز اخذ نتیجه بر اساس نام فامیل یا شماره پلاک اصلی و فرعی جستجو می شود در نهایت پرینت گرفته شده و تحویل مراجعه کننده می شود. مدتی که من در این قسمت بودم به متصدی ارجاع در وارد کردن اطلاعات صفر کردن آمار و جستجوی مراجعین کمک می نمودم حدود 12 روز در این بخش مشغول به کار بودم.

هفته دوم

در هفته دوم کارورزی به صلاحدید رئیس ثبت به قسمت هیأت ماده 133 مشغول به کار شدم سه چهار روز اول سیستمی در این بخش وجود نداشت ودر امور دفتری و ثبتی کار خود را شروع کردم پس از 4 روز سیستمی به این قسمت آورده شده ولی باید در ابتدا ویندوز XP را روی آن نصب می نمودم و سپس نرم افزارهای مورد نیاز را. در ابتدا طریقه نصب ویندوز XP را برایتان گزارش می کنم، همان طوری که می دانید هنگامی که قصد نصب ویندوز را داشته باشیم (Clean install) در حین نصب لازم است سؤالاتی پیرامون نام کامپیوتر- نوع رزرولیشن و کلمه عبور، admin ، شماره سریال ویندوز و …. را پاسخ دهید این مسأله باعث می شود که شما دقایقی طولانی را کنار سیستم باشید تا نصب ویندوز به مراحل نهایی نزدیک شود این مسأله اگر لازم باشد روزانه تعداد زیادی ویندوز نصب نمائید بیشتر نمایان می شود با ابزاری که در CD ویندوز XP در پوشه Support وجود دارد به راحتی نسبت به نصب خودکار ویندوز اقدام نمائید. روش کار:

1- در سی دی ویندوز XP به مسیر روبرو توجه کنید: support\Tools

2- فایل Diplay-CAB را بر روی یکی از درایورها کپی کنید و سپس آن را باز کرده (از طریق برنامه Winzip یا در خود ویندوز XP اگر بر روی فایل کلیک کنید باز می شود) و فایل Setupmgr.exe را از درون این فایل Cab کپی کرده و درون یک درایور از هارد کپی کنید.

3- بر روی Setupmgr.exe کلیک کنید پنجره ای باز می شود آن را next کرده و سپس گزینه Create new answer file را انتخاب و next کنید.

4- مطمئن شوید گزینه windows untended Installation علامت زده شده باشد سپس next کرده.

5- در این صفحه نوع ویندوز خود را انتخاب کرده نوع ویندوز XP پروفیشنال را انتخاب می نمائیم.

6- گزینه Fully automated را علامت زده و next می کنیم.

7- در اینجا صفحه Distribution folder نمایش داده می شود در این صفحه به شما اجازه داده می شود که تعیین نمائید که آیا ویزار و یک پوشه توزیعی را بر روی کامپیوترتان بسازد یا پوشه توزیعی را بر روی درایور شبکه ای که شامل سورس فایل های ویندوز می باشد ایجاد نماید. نکته، ساخت یک پوشه توزیعی نه تنها به شما اجازه نصب ویندوز بدون استفاده از سی دی را می دهد بلکه اجازه افزودن فایل های اضافی (همانند درایورهای قطعات) برای انجام یک نصب سفارشی را نیز می دهد، اگر قصد انجام ونصب خودکار را به دفعات زیاد دارید و درایور یا پوشه مناسب را در اختیار داریدمی توانیداز این گزینه استفاده کنید گزینه No, this answer file wille be used to install from a CD را انتخاب سپس next را زده.

8- در این صفحه گزینه مربوط به …… I accept را علامت زده و next می کنیم.

9- حال صفحه ای را مشاهده می کنیم که با کمی دقت متوجه می شویم گزینه هایی درون این صفحه وجود دارند که شما در حین نصب ویندوز با آن برخورد می کنید شروع به تکمیل گزینه ها به دلخواه خود می کنیم.

10- بعد از اتمام کار گزینه finish را فشرده مسیری برای ذخیره تنظیماتی که انجام داده ایم در قالب یک فایل پرسیده می شود شما بایستی نام فایل را که به صورت Funatted.txt انتخاب شود به WINNT.SIF تغییر و نسخه بر روی یک فلاپی ذخیره می نمائیم.

هفته سوم:

در هفته سوم یعنی ده سوم کارورزی به بخش بازداشتی منتقل شدم این بخش هم دارای یک نرم افزار مخصوص بود که توسط زبان ویژوال بیسیک نوشته و database آن oracle می باشد در این بخش پرونده های هر ملک از قسمت بایگانی با دریافت رسید تحویل و سابقه بازداشتی آن در این بخش کامل می گردد.

نرم افزار این بخش دارای یک صفحه اصلی است که شامل:

1- گزارش گرفتن 2- ورود اطلاعات 3- پاسخ استعلام 4- پرینت احکام 5- خروج

قسمت گزارش گرفتن شامل پنجره ای با دو گزینه از تاریخ و تا تاریخ که تعداد استعلام ها را نشان می دهد در تاریخ خواسته شده در گزینه ورود اطلاعات که شکل آن در زیر آورده شده است:

شامل گزینه های زیر می باشد:

1- بخش 2- ناحیه 3- صفحه – دفتر 4- مالک- محل 5- جزء 6- شماره چاپی سند- شماره چاپی سند تغییر یافته- شماره ثبت 6- حکم 7- شماره 8- بنفع 9- مبلغ 10- توضیحات 11- مدت 12- شماره بخشنامه بازداشتی – تاریخ بخشنامه بازداشتی 13- شماره بخشنامه رفع بازداشتی- تاریخ بخشنامه رفع بازداشتی 14- شماره نامه مرجع بازداشت کننده- تاریخ نامه مرجع بازداشت کننده 15- تاریخ 16- مرجع 17- اصل/مازاد و سه دکمه ورود- انصراف- خروج است.

گزینه بعدی در صفحه اصلی این نرم افزار پاسخ استعلام است که شکل آن را در زیر مشاهده می کنید:

این بخش هم شامل تاریخ- شماره- مورخ- پلاک اصلی- شماره نامه- پلاک فرعی- و پلاک های بخش – ناحیه – شماره صفحه- شماره دفتر- شماره چاپی سند مالکیت- شهر- دفترخانه و شامل سه کلید 1- ورود اطلاعات 2- استعلام بعدی 3- خروج می باشد.

گزینه بعدی در صفحه اصلی پرینت احکام می باشد که شکل آن نیز در پائین آورده شده است.

این بخش هم شامل، بخش- ناحیه- پلاک اصلی- پلاک فرعی- صفحه- دفتر- شماره- تاریخ- شماره ثبت در مورد املاک رهنی شماره سند رسمی- شماره دفترخانه و 3 کلید چاپ- خروج- انصراف می باشد.

این صفحه برای چاپ و تحویل و قرار دادن در پرونده قرار می گیرد.

حدود ده روز هم در این بخش فعالیت داشتم و به متصدی بازداشتی کمک در جهت وارد نمودن اطلاعات به سیستم می نمودم.

هفته چهارم و پنجم کارورزی خودم را در قسمت ثبت شرکت ها گذراندم . این واحد کاری متفاوت با ناحیه های دیگر این اداره داشت وروال کاری در این بخش به صورتی بود که بعداً توضیح خواهم داد.

ابتدا تعریفی از نام شرکت را برایتان می دهم.

تعریف شرکت: طبق ماده 571 قانون تجارت شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شش واحد به نحو مشاع

شرکت ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد الف) شرکت های تجارتی که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر تنظیم می شود این گونه شرکت ها را می توان به 7 دسته تقسیم کرد: 1- شرکت سهامی 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط سهامی 5- مختلط غیرسهامی 6- نسبی 7- تعاونی

ب) شرکت های مدنی: این شرکت قراردادی است که بین دو یا چند نفر تنظیم می شود ممکن است به صورت قهری و یا اختیاری ایجاد شود.

تعریف شرکت قهری طبق ماده 572 شرکت قهری قهراً ایجاد می شود این شرکت از طریق ارث به وارث رسیده است.

تعریف شرکت های اختیاری: طبق ماده 573 چند نفر از روی اراده و اختیار تصمیم به تشکیل یک شرکت نموده اند.

شخصیت شرکت ها: در قبال شخصیت واقعی شخصیت حقوقی وجود دارد این شخصیت توسط ما بوجود آمده است بدین ترتیب اموال خریداری شده برای شرکت متعلق به شرکت خواهندبود.

شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شده است (ماده 115) طبق ماده 117 قانون تجارتی در اسم شرکت تضامنی باید نام شرکت تضامنی و حداقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. طبق ماده 118: شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقداً پرداخت شود و سهم الشرکه غیرنقدی ارزیابی و قیمت گذاری می شود به منظور آشکار کردن شخصیت حقوقی این شرکت باید اهمیت کامل داشته باشد (به ثبت رسیده باشد) مسئولیت شرکاء : مسئولیت شرکاء محدودبه سرمایه شرکاء نمی باشد بلکه به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود مسئولیت شرکاء نامحدود می باشد و شرکاء مشمول کلیه بدهی ها و تعهدات می باشد.

گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد .

فایل*گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد .*را از دانلود فایل دانلود کنید.جهت دانلود روی *دریافت فایل* کلیک نمائید.

نمونه کارآموزی رشته حسابداری در اداره ثبت اسناد و املاک مشهد

نمونه کارآموزی رشته حسابداری در اداره ثبت اسناد و املاک مشهد در ۲۷ صفحه در قالب ورد (word) و قابل ویرایش به صورت کامل. این نمونه کارآموزی رشته حسابداری در اداره ثبت اسناد و املاک مشهد توسط تیم سایت دانشجو تهیه شده است و کاملترین نمونه موجود در اینترنت می باشد. این گزارش کارورزی آماده خرید و دانلود برای شما عزیزان می باشد.

حذف دفاتر دست‌نویس در سازمان ثبت اسناد کشور – وکیل

۱۰ شهریور ۱۳۹۵ – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حذف دفاتر دست‌نویس در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با افتتاح دفتر الکترونیک ثبت اسناد خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد تویسرکانی در همایش صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراضی ملی که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با تصمیم قوه قضائیه از امروز در …

گزارش كارآموزی در اداره توزيع برق بخش بادرود | داک کده – جایی …

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ – گزارش کار آموزی – امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. بخش بادرود دارای یک واحد خدمات مشترکین و یک واحد بهره برداری و یک واحد روابط عمومی و همچنین نیروه های نگهبانی زیر نظر مدیریت بخش که خود شاخه ای از چارت سازمانی برق شهرستان می باشد ، مشغول به فعالیت هستند . در این اداره بخش های مرتبط به رشته کارآموز …

گزارش کار آموزي – امور مالي شرکت توزيع نيروي برق مشهد | …

۵ آبان ۱۳۹۴ – شما اینجا هستید: داک کده / گزارش كارآموزي / گزارش کار آموزی – امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد … این دوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من این دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق ۲ به مدت ۲۴۰ ساعت گذرانده ام. … در رابطه با کارآموزی در اداره برق میتوانید مطلب زیر را نیز دریافت نمایید: کارآموزی …

آینا گروه | دانلود پروژه گزارش کاراموزی حسابداری در اداره ثبت …

تعداد صفحات فایل 60 فروشنده فایل کد کاربری 159 تمام فایل ها مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی ا دانلود پروژه گزارش کاراموزی حسابداری در اداره ثبت اسناد و املاک …

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پنجشنبه 7 دی 1396. بازدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بخش های مختلف اداره کل ثبت استان ایلام. دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بخش های مختلف ثبت اسناد و املاک استان ایلام بازدید کرد.

صفحه اصلی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

جمعه 8 دی 1396. اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی برگزار کرد دوره آموزشی حفاظت و پیشگیری از خروج اطلاعات موجود در رایانه ، تلفن همراه و فضای مجازی. دوره آموزشی حفاظت و پیشگیری از خروج اطلاعات موجود در رایانه ، تلفن همراه و فضای مجازی با حضور تمامی پرسنل ادارات ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در مشهد برگزار شد …

دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد -کامل و جامع

دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد -کامل و جامع. دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد در 27 صفحه …

برترین فایل گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد – …

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید گزارش کارآموزی در اداره ثبت واسنادواملاک مشهد در 27 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب. نوشته شده توسط ادمین در تاریخ …

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی در 215 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 160 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 215

گزارش کارآموزی در  دادگاه عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی در 215 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش شماره 1

فصل اول

نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی

نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .

شماره پرونده : 83/48ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.

شماره پرونده: 83/24ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.

نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.

مهر شعبه امضای سرپرست

گزارش شماره 2

نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی

پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود.

مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :

1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.

2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.

3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.

4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.

5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 3

نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه

پس از صدور رأی لازم است رأی در دفتر آمار دادگاه ثبت و پرونده از آمار پرونده های جریانی کسر گردد مرید دفتر بر آمار ماهانه شعبه نظارت می نماید سپس رأی پاکنویس شده و رونوشت آن برای ابلاغ به طرفین به داحد ابلاغ ارسال گردد. مدیر دفتر همچنین اجرای قرارهای تأمین دلیل معاینه محل و … را حسب دستور دادگاه به عهده دارد. همچنین طرفیت و وکلای آنها حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه ملاحظه نموده و با اجازه ریاست شعبه و ارائه کارت شناسایی از اوراق آن رونوشت بگیرند مدیر دفتر پرونده را با نظارت خود در اختیار آنها قرار می دهد مدیر دفتر و کارمندان دفتری باید c 7 یند که اوراقی از پرونده خارج نشود و ترتیب اوراق پرونده به هم نخورد. در مورد اوراقی که دادگاه در انجام وظایف خود از مراجع رسمی مطالبه کرده است طرفین فقط می توانند آن را ملاحظه نمایند و حق تهیه رونوشت از آن را ندارند خصوصاً در مورد اسناد طبقه بندی شده.

پاسخ به مکاتبات ارگانهای مخلتف از وظایف دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و او ناظر بر شیوه عملکرد کادر اداری دادگاه اعم از : بایگان ثبات و منشی دادگاه است. نگهداری دفاتر وظیفه دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و مندرجات دفاتر بیانگر شیوه کار دفتر دادگاه است عمده ترین دفاتری که دفتر دادگاه بایدنگهداری نماید عبارتند از :

1- دفتر دادخواست : دفتر ثبت دادخواست مخصوص ثبت دادخواست است که در آن شماره

ثبت و تاریخ ثبت و شماره ثبت کل نام خواهان نام خوانده و خواسته مرجع ارسال کننده و نتیجه اقدام نوشته می شود. اگر در مورد پرونده قرار و اخطار رفع نقص نیز صادر شود در این دفتر نوشته می شود.

2- دفتر اندیکاتور : این دفتر مخصوص نامه های وارده و صادره دادگاه است و در این دفتر شماره ثبت نامه ، تاریخ ثبت فرستنده نامه، شماره ارسال و شماره پرونده ای که نامه ها وارد آن می شود ثبت می شود.

4- دفتر تعیین وقت : در این دفتر برای پرونده ها وقت رسیدگی تعیین یا وقت رسیدگی تجدید یا حسب دستور دادگاه وقت احتیاطی تعیین می شود.

5- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر آراء صادر به ترتیب ثبت می شود شماره این دفتر شماره دادنامه می باشد و در آن تاریخ صدور رأی شماره پرونده نام اصحاب دعوی موضوع دعوی مفاد رأی ذکر می شود.

6- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر لوایحی که اصحاب دعوی و وکلای آنها کارشناسان و سایر اشخاص ذیربط تقدیم می نمایند ثبت و شماره ثبت به تقدیم کننده داده می شود در این دفتر شماره ثبت لایحه دهنده موضوع لایحه و پرونده مربوطه قید می گردد.

7- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : تجدید نظرخواهی در این دفتر ثبت می شود در این دفتر تاریخ تجدید نظرخواهی نام اصحاب دعوا شماره دادنامه تجدید نظرخواسته و نتیجه آن ذکر می گردد. در حال حاضر دفتر ثبت دادخواست برای این منظور استفاده می گردد همچنین فرجام خواهی نیز در همین دفتر ثبت می گردد.

مهر شعبه امضای سرپرست

«اصطلاحات»

1- دادنامه : ورقه ای است چاپی که احکام و قرارهای دادگاه در آن تایپ می شود.

2- اجراییه : ورقه ای که در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت محکوم له و محکوم علیه مشخصات حکم و موضوع آن و پرداخت حق الاجرا توسط محکوم علیه قید شده به امضاء دادرس مدیر دفتر و مهر شعبه می رسد.

3- واخواست نامه : ورقه ای است که به موجب آن دارنده سفته در صورت عدم پرداخت وجه آن در سررسید ظرف 10 روز از تاریخ وعده اعتراض می نماید.

مدیر دفتر نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را برای خوانده فرستاده و طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می نماید و اقدامات لازم جهت تکمیل پرونده تا صدور رأی را انجام می دهد. در اول وقت اداری هر روز از روزی دفتر تعیین وقت پرونده هایی که برای آن روز تعیین وقت شده را به دادگاه می فرستد. هر گاه پس از جلسه رسیدگی یکی از قرارهای اعدادی از قبیل استماع شهادت شهود کارشناسی تحقیق و نماینده محلی (که پرونده را برای وقت رسیدگی و صدور رأی آماده می نماید(صادر یا دستور اداری اعم از مطالبه پرونده دیگر استعلام موضوع از مراجع رسمی صادر شود مدیر دفتر دستور اجرای آن را به کارمندان دفتری داده و بر انجام صحیح آن نظارت می نماید. در صورتی که دادگاه چند قرار را با هم صادر نماید مثلاً قرار تحقیق محلی و کارشناسی مدیر دفتر کلیه اقدامات مربوط به هر یک از قرارها را تا جایی که با هم منافات ندارد انجام مید هد مثلاً در صورت صدور قرار کارشناسی چون اجرای این قرار مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است ابتدا وقت احتیاطی جهت بررسی این موضوع تعیین و پس از احراز پرداخت آن وقت رسیدگی تعیین می نماد.

مهر شعبه امضای سرپرست

گزارش شماره 4

فصل دوم

1- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه علیرضا عطری

2- دادخواست مطالبه نفقه معوقه ازناحیه وکیل اکرم معصومی

کلاسه : 83/13/2035 خواسته : تمکین

خواهان : علیرضا عطری خوانده : اکرم معصومی

مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه 13

وکیل : مریم بی پروان

شرح دادخواست : پرونده مذکور دارای 2 دادخواست می باشد که دادخواست اولیه را خواهان پرونده علیرضا عطری جهت تمکین از ناحیه زوجه تنظیم می نماید. پس از تنظیم دادخواست که به وکالتنامه وکیل الصاق تمبر مالیاتی فتوکپی مصدق عقدنامه و شناسنامه استشهادیه محل مبنی بر عدم تمکن مالی جهت اعشار از هزینه دادرسی نیز می باشد با ارجاع از ناحیه معاونت محترم دادگستری به شعبه سیزدهم ارجاع می شود. پس از ثبت و تقدیم دادخواست به نظر رئیس شعبه رسیده تا دستور تعیین دقت و نهایتاً اخطاریه به طرفین ابلاغ گردد.

رأی دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست اولیه از ناحیه خواهان آقای علیرضا عطری .

دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه خواهان را فاقد قابلیت استماع دانسته و به رد آن اظهار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

«قرار رد دعوا »

2- دادخواست مطالبه نفقه معوقه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه وکیل اکرم معصومی.

شرح لایحه از ناحیه وکیل اکرم معصومی : مطالبه نفقه معوقه و الزام خوانده (علیرضا عطری) به پرداخت نفقه به مبلغ مقرم 500000 ریال به استناد مواد (1106- 1107) ق.م و نظر به اینکه به مجرد عقد زن مستحق دریافت نفقه است و حق حبس از ناحیه زوجه مسقط حق دریافت نفقه نمی باشد که رأی (قرار) صادره از شعبه 13 به شماره نیز مثبت این ادعاست.

جلسه دادرسی :

در جلسه مورخ 16/8/83 دادگاه تشکیل و طرفین دعوا حضور ندارند لایحه ای از وکیل خواهان (اکرم معصومی) واصل شد. که جهت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به قرار استماع شهادت شهود از دادگاه تقاضا نمود لذا دادگاه وقت رسیدگی دیگری تعیین و با اخطاریه و ابلاغ آن به طرفین دعوت شوند، خوانده نیز دعوت تا احیاناً از خود دفاع کند.

در تاریخ 14/10/83 جلسه دادگاه تشکیل و جملگی طرفین حضور دارند وکیل خواهان خواسته خود را 800000 تومان اعلام و نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی نیز اقدام می نماید و نفقه معوقه از تاریخ 17/2/82 لغایت تاریخ صدور حکم برای هر ماه 30000 تومان اعلام و خوانده اعلام نمود که قبول دارم.

گردشکار : خواهان (اکرم معصومی) دادخواستی با خواسته فوق (مطالبه نفقه معوقه)

بطرفیت خوانده بالا (علیرضا عطری) تقدیم که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه و جری تشریفات قانونی در رفت به تصدی رئیس شعبه 13 تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

اعلام ختم دادرسی و صدور «رأی» :

ادعای خواهان اکرم معصومی به وکالت مریم بی پروا و به طرفیت علیرضا عطری بخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 17/2/82 لغایت صدور حکم از قرار هر ماهی 50000 تومان و تقلیل به ماهی 30000 جمعاً 800000 تومان می باشد خوانده ادعای خواهان را قبول داشته، دعوی تا سقف 597000 را وارد تشخیص و مستند به مواد (1106-1107) ق.م. و مواد 198- 502-503-519 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 597000 بابت اصل خواسته و مبلغ 90550 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.

و در خصوص مازاد بر محکوم به عنایت به مراتب مذکور و عدم استحقاق خواهان مستند به 197 قانون اخیر الذکر حکم به بطلان صادر و در خصوص ادعای اعسار با عنایت به استرداد درخواست آن مستند به بند ب.م 107 ق.آد.م قرار در دعوا صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

نظریه کارآموز : با نگرش به مجموع محتویات و مندرجات پرونده و دقت در رعایت تشریفات دادرسی و دفتری و رسیدگی ماهوی دادگاه ایراد و اشکالی متصور نبوده لذا رأی صادره مطابق موازین صادر و امر به اجرای آن داده شده است.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 5

مطالبه وجه چک

مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی کرج

پرونه کلاسه : 83/13/201 وکیل : حمیدرضا کریمی

خواهان : فتح اله امیری خوانده : غلامرضا نجاری

خواسته : مطالبه وجه چک به شماره به مبلغ 5000000 تومان

شرح دادخواست : خواهان پرونده با معرفی وکیل دعوایی به خواسته فوق به طرفیت غلامرضا نجاری طرح می کند. دلایل و منضمات دادخواست تکمیل و وکیل پرونده با استناد به مواد 22-7-3 قانون صدور چک و 68 از ق.آ.د.م. و قاعده فقهی لاضرر و استناد به م 519 ق.آ.د.م. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده دعوا را نموده در ضمن پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل را از دادگاه خواستار است دادخواست پس از مراحل قانونی در این شعبه ثبت و دقت رسیدگی تعیین لذا اخطاریه به طرفین ابلاغ می شود ارسال لایحه از وکیل خواهان به دادگاه مبنی بر صدور حکم بر محکومیت خوانده و موجبات احقاق حق موکل را از دادگاه طی مراحل قانونی تقاضا دارد، آدرس وکیل خواهان و خوانده پرونده نیز تغییر ولی به دفتر دادگاه اعلام می شود تا اخطاریه های بعدی به آدرس جدید نامبردگان ابلاغ شود و نیز دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه چک مورد نظر از بابت تضمین در خصوص معامله می باشد با خواهان دعوا بوده و خودش نقشی در اصل معامله نداشته است. وکیل پرونده از اقرار صریح خوانده به ضررش استفاده کرده و تقاضای محکومیت وی را نموده است.

گردشکاری : خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه و بطرفیت خوانده پرونده با وکالت حمیدرضا کریمی طرح می کند که پس از ارجاع پرونده به شعبه 13 و ثبت به کلاسه 13183/201 و انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسات دادگاه با حضور اصحاب دعوا و یا ارسال لایحه از طرف وکیل خواهان و اقرار صریح خوانده دادگه نهایت ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

جلسه دادرسی :

در جلسه مورخ 8/7/83 لایحه ای از سوی وکیل خواهان تقدیم دادگاه می گردد، خوانده دعوا

اذعان نموده که چک بابت ضمانت بوده است و قرار بوده که استرداد شود که نشده است و لایحه مجدد وکیل پرونده در تاریخ 11/9/ 83 که تقدیم دادگاه با علام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی دادگاه » دادنامه شماره 305 ، مورخ 19/9/83 :

در خصوص دعوی خواهان با وکالت حمیدرضا کریمی و بطرفیت غلامرضا نجاری به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 797944 به مبلغ 5000000 تومان و برگزاری جلسات مورخ 11/9/83 و 8/7/83 و اقرار صریح خوانده و دفاعیات وکیل پرونده از خواهان و محتویات پرونده و دفاعیات بلاوچه و بدون دلیل خوانده مبنی بر اینکه شهودی دارد ولی شهود خود را معرفی نمی نماید، دعوی خواهان را در خصوص اصل خواسته وارد دانسته و با استناد به مواد 519-503-502-198 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به مبلغ اصل چک و 95250 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید، این

حکم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

نظریه کارآموز : بررسی مجموع محتویات و اوراق پرونده و مندرجات آن و دقت در رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استناد به مواد قانونی به رسیدگی شکلی و ماهوی اشکالی متصور نبوده لذا رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی می باشد.

مهر شعبه امضاء سرپرست

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه 13

کلاسه پرونده : 82/13/553

خواهان : زهرا عبدلی

خوانده : محمدعلی عبدلی

خواسته : تقاضای صدور حکم و محکومیت خوانده به مطالبه وجه مهریه به نرخ روز به مقدار 3000000 ریال و 18 مثقال طلا با صدور قرار تأمین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.

شرح دادخواست : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده محمدعلی عبدلی طرح و تقدیم دادگاه می نماید که زوج به علت عدم ایفاء مسئولیت پذیری در تأمین مخارج زندگی و نداشتن اعتماد به ایشان نیاز مبرم به وجه مهریه دارد و مطابق م 1082 ق.م. از موقع عقد عندالمطالبه بوده و تقاضای صدور خواسته فوق را از دادگاه دارد.

جلسه دادرسی : از آنجائی که استناد به شهادت شهود از موارد اثبات اعسار از هزینه دادرسی می باشد با صدور قرار استماع شهادت شهود از طرف دادگاه و اعلام وقت رسیدگی به طرفین و از لحاظ معرفی نمودن آدرس خوانده از سوی خواهان که در زندان رجائی شهر به سر می برد. مراحل شکلی دادرسی تکمیل و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. در تایرخ 15/5/82 جلسه دادگاه تشکیل ولی خوانده دعوی حضور ندارد ولی با توجه به این وقت ریدگی به خوانده ابالغ نشده لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست با اعلام آدرس جدید خوانده، دفتر رفع نقص نموده و وقت رسیدگی دیگری تعیین و به طرفین اعلام می شود. (15/8/82) ، جلسه دادگاه تشکیل و طرفین نیز حضور دارند.

دادخواست خواهان در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد قبول دادگاه واقع شده و در خصوص قرار تأمین خواسته با استناد به ماده 108 ق.آ.د.م. قرار تأمین به مبلغ 86919540 ریال از اموال خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می شود.

گردشکار : پس از تقدیم دادخواست به دادگاه از سوی خواهان و دادخواست خواسته فوق با انجام مراحل و تشریفات قانونی ثبت و به جریان می افتد، اخطاریه ها در تاریخ های مقرر ابلاغ و اوقات دادرسی تعیین می شود نهایتاً دادگاه با توجه به محتویات پرونده دادنامه 1429 ، 21/8/82 را بر اساس محتویات و مندرجات پرونده صادر و اعلام می دارد.

رأی دادگاه : در خصوص دادخواست زهره عبدلی به طرفیت محمد علی عبدلی بخواسته مطالبه مهریه ما فی المطالبه به مبلغ 10000000 ریال وهیجده (18) مثقال طلا با احتساب نرخ روز، نظر به اینکه اعتراض موجهی از سوی خوانده را محکوم به پرداخت 18 مثقال طلای مقوم 8000000 ریال و مبلغ 78919540 ریال در حق خواهان محکوم و دادنامه شماره 21/8/82-1429 را صادر می نماید، اجرای احکام مکلف است که به محض اجرای حکم هزینه دادرسی را طبق م ق.آ.د.م. از وی وصول و به صندوق دولت تودیع نماید رأی صادره قابل اعتراض ظرف 20 روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

نظریه کارآموز: در خصوص مواد شکلی دادخواست و جلسات دادرسی اوقات دادرس تعیین و ابلاغ اخطاریه با تغییرآدرس جدید خوانده ایرادی دیده نمی شود و از لحاظ ماهوی دادنامه شماره 1429- 21/8/82 بر اساس محتویات و مندرجات پرونده مستندات خواهان صادر و اعلام شده است.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 15

«گواهی حصر وراثت »

مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی حقوق کرج، شعبه 13

شماره پرونده : 84/13/1004

خواهان : سید سجاد حسینی

خواندگان : مهین تاج خالقی- زهره حسینی- سمانه کاووسی

خواسته : تقاضای صدور گواهی حصر وراثت

دلایل : فتوکپی شناسنامه وراث- استشهادیه گواهی انحصار وراثت- گواهینامه اظهارنامه- گواهی متوفی

شرح دادخواست : خواهان دادخواستی به خواسته بالا با پیوست دلایل ارائه شده به طرفیت

خواندگان اعلامی تقدیم دادگاه می نماید که پس از رویت و تکمیل با مراحل قانونی و نداشتن نقص در دفتر این شعبه ثبت و مراحل قانونی آن طی می شود.

گردشکار : گواهان در استشهادیه مخصوص گواهی حصر وراثت اظهارات خود را بیان و اعلام می دارند که اظهارات ثبت و امضاء می نمایند، با بررسی صحت و سقم مطالب و محتویات دادخواست تقدیمی دادگاه بدون اعلام در روزنامه (آگهی) به لحاظ اینکه گواهینامه مالیات بر ارث ماترک متوفی کمتر از 30000000 ریال می باشد رأساً تصمیم می گیرد و گواهی حصر صادر و اعلام می نماید.

گواهی حصر : به شرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان پسر متوفی و با استناد به محتویات پرونده جهت اغنای وجدان دادگاه ورثه حین الفوت متوفی اعلام می شود.

1- سید سجاد حسینی پسر متوفی که از اموال دو سهم برای پسر می باشد.

2- سیده زهره حسینی دختر متوفی که از اموال یک سهم برای دختر است.

3- مهین تاج خالقی همسر متوفی که 8/1 اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار برای وی می باشد.

4- سمانه کاووسی مادر متوفی که 6/1 سهم دارد.

که پس از تشریفات قانونی بدون انتشار آگهی و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث در تاریخ 25/7/84 در وقت فوق العاده تشکیل و گواهی می نماید که ورثه در گذشته مختص به اشخاص یاد شده می باشد و وراث دیگری ندارد و اعتبار گواهی تا مبلغ 30000000 ریال می باشد.

نظریه کارآموز : توضیح اینکه هر گاه طبق اظهار نامه مالیاتی میزان ما ترک متوفی کمتر از 30000000 ریال باشد دادگاه گواهی حصر بدون انتشار در روزنامه صادر می کند که دادگاه محترم به این مورد توجه نموده است.

مهر شعبه امضاء سرپرست

گزارش شماره 16

فسخ نکاح

مرجع رسیدگی کننده : دادگاه عمومی حقوقی شعبه 13

خواهان : میترا ساده خیابانی

خوانده : بابک زاهدی

وکیل : فریبا تقوایی

خواسته : تقاضای صدور حکم بعضی بر فسخ نکاح به جهت جنون و تدلیس به شرح دادخواست تقدیمی ، خواهان دادخواستی با وکالت خانم فریبا تقوایی بطرفیت خوانده بابک زاهدی به خواسته فسخ نکاح بواسطه جنون و تدلیس وی تقدیم دادگاه می نماید و نهایتاً ارجاع امر به کارشناسی (پزشکی قانونی) جهت بررسی جنون نامبرده را از محضر دادگاه تقاضا دارد.

اقدامات قبل از جلسه دادرسی :

با توجه به اینکه قبل از تقدیم دادخواست فوق دعاوی دیگری در خصوص اختلاف خانوادگی بین زوجین بوده و در شعب دیگر دادیاری مطرح بوده واز طرفی نیز زوج جهت معالجه پرونده هایی نزد 2 نفر از پزشکان متخصص اعصاب و روان داشته، وکیل خواهان محاکم قضایی را از موضوعات طرح شده مطلع نموده و رجاع سایر پرونده ها به این شعبه که مورد رسیدگی قرار می گیرد، اقدامات بطور دقیق انجام می شود.

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی – مگ ایران

گزارش شماره ۲ نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید.

آرتیکل ادینهو | فایل گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی

۲۴ آذر ۱۳۹۶ – فایل گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی on آرتیکل ادینهو | سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی_خوش…

دانلود گزارش کارآموزی دادگاه عمومی -کامل و جامع

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی دادگاه عمومی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. گزارش کارآموزی دادگاه عمومی در 215 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب …

آپارات – گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

جستجوی بهتر : گزارش کاراموزی دستگاه عروسی · 0:24 · گزارش کارآموزی در مورد دادگاه عمومی · مهدی مرادپور. 35 بازدید. -. 3 ماه پیش. 0:18 · گزارش کارآموزی کامل و آماده وکالت 480 صفحه · سارینا. 54 بازدید. -. 4 ماه پیش. 1:25 · گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان اسکلت بتنی · نوآوران گرمی. 330 بازدید. -. 1 سال پیش. 0:9 · گزارش کارآموزی- …

تماشا | گزارش کارآموزی در مورد دادگاه عمومی | silent

▶ 0:24

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ – بارگذاری توسطsilent
جهت دانلود گزارش کارآموزی در مورد دادگاه عمومی لینک زیر را کپی و سپس در مرورگر خود سرچ کنید. http://opizo.com/7npD1U.

کارآموزی, گزارش کارآموزی, دانلود گزارش کارآموزی, دانلود …

بایگانی برچسب: کارآموزی, گزارش کارآموزی, دانلود گزارش کارآموزی, دانلود کارآموزی ,کارآموزی دادگاه عمومی, گزارشات کارآموزی وکالت … مشخصات فایل با عنوان: دانلود گزارش کارآموزی حسابداری ثبت اسناد و املاک از دسته بندی فنی و مهندسی ارائه شده از سایت فایل 9 مشخصاً سایت فایل 9 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می …

گزارش کارآموزی بررسی دادگاه کیفری حقوقی و … شهرستان …

گزارش شماره ۱ دادگاه کیفری ». اتهام: صدور چك پرداخت نشدني. متن شكوايه ارائه شده به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قدس شعبه سوم دادياري : به استحضار ميرساند اينجانب مصطفي عليزاده از آقاي سيد جواد افضلي اونجي. بدليل صدور يكفقره چك بلامحل بشماره ۴۲۸۹۸۵ مورخ ۱۰/۱۱/۹۱ بانك تجارت شعبه قلهك تهران. بمبلغ /۰۰۰/۵۴۰/۵۵ ريال …

جلسات‌ دادگاه های حقوقی و جزایی (كيفری) :گزارش کارآموزی …

نمونه یک گزارش از جلسات‌ دادگاه های حقوقی و جزایی: دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقی بندرعباس‌. تاريخ‌ جلسه‌: …. خواهان‌: خانم‌ مرصع‌ … خواندگان‌: مهدي‌ …. – رسول‌ …. خواسته‌: مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد به‌ مبلغ‌………….. ريال‌. دلائل‌ و منضمات‌ دادخوايت‌: ۱- فتوكپي‌ مصدق بيمه‌نامه‌ ۲- نظريه‌ كارشناس‌تصادفات‌ ۳- برگ‌ خسارت‌ بيمه‌ باربري‌ ۴- گزارش‌ …

کارآموزی – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

در خصوص فرم‌های حضور و غیاب ایام کارورزی، فقط فرم‌های درج شده در سایت که به نام خود دانشجو و محل کارورزی است مورد قبول واحد کارآموزی است و استفاه از فرم‌های ترم‌های گذشته و فرم‌های مخدوش و اصلاح شده ممنوع است. • دانشجویان دوره 31 موظف به ثبت 3 گزارش از دادگاه عمومی کیفری و 3 گزارش از دادگاه عمومی حقوقی می‌باشند. • دانشجویان دوره …

پروژه کارآموزی در دفتر دادگاه عمومی – ویکی پروژه

گزارش شماره 2 نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید.

گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

فروشنده فایل

کد کاربری 1280

کاربر

گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه :

موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) درسال 1371 تأسیس شد . این موسسه مربوط به بخش خصوص است .

هدف :

هدف ازتأسیس این موسسه جمع آوری کمک های مردمی جهت ارائه خدمات پزشکی به بیماران است .

مکان جغرافیایی :

موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) واقع در طبس، خیابان امام، میدان قدس جنب هیأت ابوالفضل (ع) است.

مساحت زیربنا :

زیربنای ساختمان در سال 78. 420 متر بود. در سال 1381 مساحت آن به 484 متر رسید و از سال 82 تا 84 مساحت آن به 534 متر تغییر یافت. ساختمان در دو طبقه بناست. طبقه اول بخش های پزشکی و طبقه دو بخش اداری.

اعضای هیأت مدیره :

این مؤسسه تعداد 7 نفر هیأت مدیره دارد. و تعداد هیأت امناء آن 30 نفر است. تعدادی از هیأت امناء آن عبارتند از : آقایان علی خوش چشم، علی پناهی، سید محمد عماد حقی، جواد تقوایی و …

مدیر عامل :

مدیر عامل مؤسسه جناب آقای کامکار.

حسابداران :

حسابداران مؤسسه عبارتند از آقای علی خوش چشم و آقای شیروی

بخش های مؤسسه :

مؤسسه خیریه حضرت ابوالفضل به 5 بخش تقسیم می شود:

1- بخش عمومی

2- بخش اورژانس

3- بخش فیزیوتراپی

4- بخش بینایی سنجی

5- بخش حسابداری

پرسنل بخش های پزشکی :

مؤسسه دارای 15 نفر کارمند رسمی و 14 نفر کارمند قرار دادی است.

و نیز دارای 5 پزشک معالج و 1 دندانپزشک است.

افراد کمک کننده :

افراد عضو کمک کننده این مؤسسه تعداد 399/2 نفر هستند که ماهیانه کمک های خود را ارائه می دهند.

صندوق های جمع آوری کمک :

مؤسسه دارای 356 صندوق در داخل منازل و 4 صندوق بزرگ در معابر است.

عنوان و موضوع کارآموزی :

در اینجا مشغول به انجام عملیات حسابداری شرکتها شامل : هزینه یابی، صدور سند، ثبت دفاتر حسابداری و کل و معین، انبارداری، تهیه ترازنامه در پایان دوره مالی و … بودم (بستن حساب های سال 1384).

سرپرست کارآموزی :

سرپرست کار آموزی من جناب آقای خودش چشم بودند.

خرید فایل( گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع))

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت …

گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) 15 ص – ll9

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14 دانشگاه آزاد اسلامی واحدطبس چشمه سار زلال معنویت زهرای مرضیه (ع) به یگانه مولود کعبه علی (ع) و به پیشگاه با عظمت و ملکوتی ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) که تا به امروز آستان ملکوتیش مأوا ایمان و ضریح مطهرش آمال و آرزوهایمان و خلوت …

دریافت فایل گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) – …

دریافت فایل گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) – پرداخت و دانلود آنی.

بایگانی‌ها گزارش – کار آفرینی و طرح توجیهی رشته های مهندسی

فایل کار افرینی با عنوان تحقیق درباره گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) که از پرطرفدار ترین فایلهای کارافرینی و طرح توجیهی رشته های مختلف مهندسی در جمع سایت های ایرانی است، بصورت اختصاصی و رایگان توسط سرورهای سایت ما از بین سایت های ارائه دهنده این فایل گرد اوری شده و لینک دانلودش در آخر مطالب همین مطلب …

بایگانی‌ها کارآموزی – کار آفرینی و طرح توجیهی رشته های مهندسی

فایل کار افرینی با عنوان تحقیق درباره گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) که از پرطرفدار ترین فایلهای کارافرینی و طرح توجیهی رشته های مختلف مهندسی در جمع سایت های ایرانی است، بصورت اختصاصی و رایگان توسط سرورهای سایت ما از بین سایت های ارائه دهنده این فایل گرد اوری شده و لینک دانلودش در آخر مطالب همین مطلب …

بایگانی‌ها آزاد – کار آفرینی و طرح توجیهی رشته های مهندسی

فایل کار افرینی با عنوان تحقیق درباره گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) که از پرطرفدار ترین فایلهای کارافرینی و طرح توجیهی رشته های مختلف مهندسی در جمع سایت های ایرانی است، بصورت اختصاصی و رایگان توسط سرورهای سایت ما از بین سایت های ارائه دهنده این فایل گرد اوری شده و لینک دانلودش در آخر مطالب همین مطلب …

بایگانی‌ها اسلامی – کار آفرینی و طرح توجیهی رشته های مهندسی

فایل کار افرینی با عنوان تحقیق درباره گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) که از پرطرفدار ترین فایلهای کارافرینی و طرح توجیهی رشته های مختلف مهندسی در جمع سایت های ایرانی است، بصورت اختصاصی و رایگان توسط سرورهای سایت ما از بین سایت های ارائه دهنده این فایل گرد اوری شده و لینک دانلودش در آخر مطالب همین مطلب …

گزارش کارآموزی موسسه خیریه حضرت عباس (ع) | داک کده – جایی …

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ – موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) درسال ۱۳۷۱ تأسیس شد . این موسسه مربوط به بخش خصوص است . هدف : هدف ازتأسیس این موسسه جمع آوری کمک های مردمی جهت ارائه خدمات پزشکی به بیماران است . محقق :خانم تدینی. رشته علمی کاربردی حسابداری. مکان جغرافیایی : موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) واقع در طبس، خیابان …

برترین فایل گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل آنی فایل است که از این …

دانلود گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) – خرید …

دانلود گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) – خرید آنلاین و دریافت. دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)در 15 صفحه ورد قابل ویرایش.